337/2008

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta 7 päivänä kesäkuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (659/2007) 6 §:n 1 momentti,

muutetaan 5 § ja 9 §:n otsikko sekä

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

5 §
Tilatuen hallinta-aika

Valvonnassa on tarkastettava, että tilatukiasetuksen 44 artiklan 3 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 146/2008, mukainen hallinta-aika täyttyy lohkoilta, joilta on haettu tilatukea. Jos lohkon hallinta-aika ei täyty, lohko on hylättävä valvonnassa.

9 §
Seuraamukset energiakasvien tukijärjestelmässä

Seuraamuksien määräytymiseen keräilijöitä ja ensimmäisiä jalostajia koskevien vaatimusten rikkomisesta noudatetaan soveltuvin osin, mitä maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 22―26 artiklassa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.