300/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Ympäristöministeriön työjärjestys

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi mitä ympäristöministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa 708/ 2003) säädetään, tässä ympäristöministeriön asetuksena annettavassa työjärjestyksessä säädetään ympäristöministeriön osastoista, yksiköistä, niiden tehtävistä, niiden välisestä yhteistyöstä sekä toiminnan muusta järjestämisestä, ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta, johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, henkilöstön sijoittumisesta sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta ministeriössä.

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan ministeriön yhteistoimintasopimusta.

Ministeriön suunnittelu- ja laskentajärjestelmästä, maksuliikkeestä ja kirjanpidosta sekä muusta laskentatoimesta sekä sisäisestä valvonnasta määrätään ministeriön taloussäännössä.

Ministeriön sisäisestä tarkastuksesta määrätään ministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

2 luku

Tulosohjaus ja -johtaminen

2 §
Tulosohjaus ja -johtaminen

Ministeriön ja hallinnonalan virastojen välillä sovelletaan tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista. Toiminnan tuloksellisuutta ja tulosvastuuta painotetaan ministeriön johtamisessa ja alaisten virastojen ohjauksessa.

Ministeri johtaa ministeriön toimintaa apunaan ministeriön johtoryhmä. Kansliapäällikkö vastaa koko ministeriön tulosjohtamisesta. Osastojen ja yksiköiden päälliköt vastaavat tulosjohtamisesta osastoissa ja yksiköissä.

Kansliapäällikkö johtaa ministeriön alaisten virastojen tulosohjausta. Osastot ja yksiköt huolehtivat ministeriön alaisten virastojen tulosohjauksesta kukin toimialallaan. Hallintoyksikkö huolehtii tulosohjauksen järjestämisestä.

3 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee:

1) hallinnonalan ja ministeriön yhteiskuntapoliittisesti tärkeimmät asiat,

2) toiminta- ja taloussuunnitelman sekä kehys- ja talousarvioehdotuksen,

3) tärkeät tulostavoitteet, niiden edellyttämät voimavarat ja tulostavoitteiden seurantaa koskevat asiat,

4) hallinnonalan ja ministeriön toimivuutta ja kehittämistä koskevat asiat,

5) valmisteltavina olevat tärkeät lainsäädäntö- ja kehittämishankkeet,

6) ministeriön viestinnällisiä linjauksia, sekä

7) asiat, jotka ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö, hallinnollinen ylijohtaja, osaston tai yksikön päällikkö taikka henkilöstön edustaja esittää johtoryhmän käsiteltäväksi.

Johtoryhmään kuuluvat ministerit, valtiosihteerit, kansliapäällikkö, hallinnollinen ylijohtaja, osastojen ja yksiköiden päälliköt tai heidän ollessa estyneinä heidän sijaisensa, jäljempänä 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu ylijohtaja sekä henkilöstön edustaja. Ministereiden erityisavustajat osallistuvat kokouksiin. Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja, Metsähallituksen luontopalvelujohtaja sekä alueellisten ympäristökeskusten ja ympäristölupavirastojen edustaja voidaan kutsua asiantuntijana osallistumaan niihin kokouksiin, joissa käsitellään näitä virastoja koskevia merkittäviä asioita. Tarvittaessa voidaan kokoukseen kutsua myös muita asiantuntijoita.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri.

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, jollei puheenjohtaja toisin määrää.

3 luku

Ministeriön organisaatio

4 §
Osastot ja yksiköt

Ympäristöministeriössä ovat seuraavat osastot ja yksiköt:

1) rakennetun ympäristön osasto

2) ympäristönsuojeluosasto,

3) hallintoyksikkö,

4) kansainvälisten asiain yksikkö sekä

5) viestintäyksikkö.

Osastot ja yksiköt vastaavat ministeriön strategioiden toteuttamisesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja sisäisestä valvonnasta.

5 §
Rakennetun ympäristön osasto

Rakennetun ympäristön osasto vastaa maankäytön, asumisen ja rakentamisen ohjauksesta ja kehittämisestä sekä erityisesti asioista, jotka koskevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, alueiden käytön suunnittelua, maapolitiikkaa, yhdyskuntatekniikkaa, yhdyskuntien ja rakentamisen laatua, toimivuutta ja taloudellisuutta, elinympäristön ja asumisen laatua, rakennuskannan ylläpitoa, korjausrakentamista, kulttuuriympäristön hoitoa, rakennussuojelua, rakennusvalvontaa, yhdyskuntien ja rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta, meluntorjuntaa, asuntojen tuotannon, korjauksen ja hankinnan tukemista, asumiskustannuksia, asuntorahoitusta sekä osaston toimialan kehittämis- ja suunnittelutoimintaa, seurantaa ja tietojärjestelmiä.

6 §
Ympäristönsuojeluosasto

Ympäristönsuojeluosasto vastaa erityisesti asioista, jotka koskevat ilmansuojelua, ilmastonmuutosta, liikenteen ympäristönsuojelua, jäteasioita, vesien- ja meriensuojelua, kemikaalien ja biotekniikan ympäristöhaittojen ehkäisemistä, ympäristövahinkojen torjuntaa ja korvaamista, luonnonsuojelua, maisemanhoitoa ja luonnon virkistyskäyttöä, ympäristötaloutta, ympäristöteknologiaa, ympäristön seurantaa, ympäristönsuojelun tietojärjestelmiä, alueellisen yhteistyön ympäristönsuojeluhankkeita, ympäristövaikutusten arviointia sekä toimialan kehittämis- ja suunnittelutoimintaa. Osasto vastaa myös Euroopan Unionin ympäristöpolitiikan ja yhteisön lainsäädännön valmistelun yhteensovittamisesta muiden osastojen ja yksiköiden kanssa. Lisäksi osastolle kuuluu kestävään kehitykseen liittyvien asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen ministeriön toimialalla yhteistyössä muiden osastojen ja yksiköiden kanssa.

7 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö vastaa erityisesti asioista, jotka koskevat ministeriön ja sen alaisen hallinnon toimintaedellytyksiä, hallinnon kehittämistä, hallinnonalan työnantajatehtäviä, henkilöstöpolitiikkaa, osaamisen kehittämistä, toiminta- ja taloussuunnittelua, valtion talousarviota, tulosohjauksen järjestämistä, tilivirastotehtäviä, tietohallintoa, ministeriön hallintopalveluja, sekä niitä asioita, jotka eivät kuulu ministeriön muille osastoille tai yksiköille.

8 §
Kansainvälisten asiain yksikkö

Kansainvälisten asiain yksikkö vastaa erityisesti asioista, jotka koskevat ministeriön monenkeskisen yhteistyön, ympäristöasioita koskevien Euroopan Unionin ulkosuhteiden, alueellisen yhteistyön, pohjoismaisen yhteistyön ja kahdenvälisen yhteistyön yhteensovittamista. Lisäksi kansainvälisten asiain yksikkö hoitaa ympäristöministeriön toimialalle kuuluvien kansainvälisten sopimusten valmistelua ja voimaansaattamista sekä täytäntöönpanoa yhteistyössä osastojen ja yksiköiden kanssa.

Ministeriön muut osastot ja yksiköt hoitavat kansainvälistä yhteistyötä toimialallaan ja toimivat aloitteellisesti yhteistyön kehittämiseksi.

9 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä osastojen ja yksiköiden kanssa. Yksikkö vastaa myös tietopalveluista ja julkaisutoiminnasta.

10 §
Hallinnolliset määräykset

Osaston ja yksikön hallinnollisissa määräyksissä määrätään tarkemmin osaston tai yksikön tulosryhmistä, toiminnan järjestämisestä, johtoryhmästä, henkilökunnan tehtävistä ja sijaisuuksista. Osaston tai yksikön päällikkö antaa edellä mainitut hallinnolliset määräykset. Kansliapäällikkö vahvistaa suoraan alaisuudessaan toimivien virkamiesten hallinnolliset määräykset.

4 luku

Virkamiesten tehtävät

11 §
Valtiosihteerin tehtävät

Valtiosihteeri hoitaa valtioneuvoston ohjesäännön 44 §:n 2 momentissa mainittuja tehtäviä. Ministeri voi antaa valtiosihteerin tehtävistä hallinnollisen määräyksen.

12 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikkö hoitaa valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:ssä mainittuja tehtäviä. Lisäksi kansliapäällikkö johtaa ministeriön toimintaa ja strategista suunnittelua, sovittaa yhteen ministeriön strategian toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta sekä osallistuu ministerin apuna laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta ja ministeriön tulosjohtamista.

13 §
Kansliapäällikön alaisuudessa olevien virkamiesten tehtävät

Hallinnollinen ylijohtaja kehittää ja edistää ministeriön strategista suunnittelua ja vastaa yhdessä kansliapäällikön kanssa strategisen suunnittelun johtamisesta, hallinnon ja talouden kehittämisestä ja tulosohjauksen yhteensovittamisesta. Hän johtaa tietohallinnon kehittämistä ja hallinnonalan valmiussuunnittelua. Lisäksi hän huolehtii ministerin ja kansliapäällikön antamista muista laajakantoisista tai tärkeistä tehtävistä. Hallinnollinen ylijohtaja avustaa lisäksi kansliapäällikköä tämän tehtävien hoidossa.

Kansliapäällikön alaisuudessa toimiva toinen ylijohtaja huolehtii ympäristötutkimuksen yhteensovittamisesta, ympäristötiedon ja seurannan edistämisestä sekä ympäristötilinpidon kehittämisestä. Lisäksi ylijohtaja huolehtii muista ministerin ja kansliapäällikön antamista laajakantoisista tehtävistä.

Sisäisestä tarkastuksesta vastaava virkamies vastaa tiliviraston sisäisestä tarkastuksesta ja edistää tiliviraston sisäistä valvontaa sekä suorittaa muut hänelle erikseen määrätyt tehtävät.

14 §
Osaston tai yksikön päällikön tehtävät

Osaston tai yksikön päällikkö johtaa osaston tai yksikön toimintaa, vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja lainsäädännön valmistelun laadusta ja ohjauksesta sekä huolehtii osaston tai yksikön toiminnan kehittämisestä. Lisäksi hän huolehtii osaston tai yksikön henkilöstön kehittämisestä ja siitä, että osastolle tai yksikölle kuuluvien tehtävien suorittamiselle on riittävät edellytykset ja että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Päällikkö seuraa ja arvioi kehitystä osaston tai yksikön toimialalla sekä tekee uudistusehdotuksia.

Osastojen päällikköinä toimivat ylijohtajat. Hallintoyksikön päällikkönä, hallintojohtajana; kansainvälisten asiain yksikön päällikkönä, kansainvälisten asiain johtajana; ja viestintäyksikön päällikkönä, viestintäjohtajana, toimivat ministerin määräämät virkamiehet.

15 §
Tulosryhmän päällikön tehtävät

Tulosryhmän päällikkö johtaa tulosryhmän toimintaa ja vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Osaston tai yksikön päällikkö määrää tulosryhmän päällikön enintään viiden vuoden määräajaksi tehtävään ilmoittautuneiden henkilöiden joukosta neuvoteltuaan asiasta ministerin ja kansliapäällikön kanssa.

16 §
Kehityskeskustelut

Virkamies ja hänen esimiehensä käyvät vuosittain kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluissa arvioidaan edelliselle vuodelle sovittujen tavoitteiden toteutumista ja virkamiehen suoriutumista tehtävissään, käsitellään tehtävänkuva ja sovitaan kuluvan vuoden tavoitteista sekä virkamiehen koulutus- ja kehittymistarpeista.

5 luku

Asioiden ratkaiseminen

17 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa tässä työjärjestyksessä säädetä ministeriön virkamiehille. Jos asia, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, on yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä taikka siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto, ratkaisee asian ministeri.

18 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista muulle viranomaiselle, ellei asia kuulu ministerin ratkaistavaksi,

2) useamman kuin yhden osaston tai yksikön toimialaan kuuluvia hallintokanteluita,

3) useamman kuin yhden osaston tai yksikön toimialaan kuuluvien ohjeiden antamista jos asia on laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä,

4) valtion virkamieslain (750/1994) mukaisia ministeriössä tehtäviä virkasopimuksia,

5) ministeriön osastojen ja yksiköiden tulossopimuksia,

6) harkinnanvaraisia virkaehtosopimuslainsäädäntöön, virkaehtosopimuksiin tai työsuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin perustuvia palkanlisiä tai lisäpalkkioita,

7) alaisen hallinnon henkilöstöä sekä toimintamenomäärärahojen ja muiden yhteisten määrärahojen jakoa alueellisten ympäristökeskusten ja ympäristölupavirastojen kesken lukuun ottamatta hallintoyksikön aluehallinnon tulosryhmän päällikön ratkaistavaksi 27 §:n 3 momentissa ja ministerin ratkaistavaksi 32 §:ssä säädettyjä asioita,

8) virkavapauden myöntämistä ministeriön alaisen viraston virkaan, jos virkavapauden myöntäminen kuuluu ympäristöministeriölle,

9) lahjoitusvarojen vastaanottamista sekä sponsorointitulojen hankkimista ja vastaanottamista,

10) tilivirastossa todetun väärinkäytöksen ilmoittamista valtiontalouden tarkastusvirastolle ja rikosilmoituksen tekemistä sekä

11) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä.

19 §
Hallinnollisen ylijohtajan ratkaisuvalta

Hallinnollinen ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista 13 §:n 1 momentin mukaisissa tehtävissä, jollei asia kuulu ministerin, kansliapäällikön, hallintoyksikön päällikön tai tulosryhmän päällikön ratkaistaviin,

2) ohjeiden antamista 13 §:n 1 momentin mukaisissa tehtävissä, jollei asia kuulu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistaviin,

3) osaston ja yksikön päällikön ja heidän sijaistensa vuosilomajärjestystä ja vuosilomia sekä

4) kansliapäällikön alaisuudessa toimivan henkilöstön jäljempänä 20 §:n 4–6 kohdassa tarkoitettuja asioita.

20 §
Osaston tai yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston tai yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston tai yksikön toimialaan kuuluvassa asiassa, jollei asia kuulu kansliapäällikön tai hallinnollisen ylijohtajan ratkaistaviin

2) osaston tai yksikön toimialaan kuuluvia hallintokanteluita,

3) osaston tai yksikön toimialaan kuuluvien ohjeiden antamista, jos ne eivät ole laajakantoisia tai periaatteellisesti merkittäviä tai kuulu hallinnollisen ylijohtajan ratkaistaviin asioihin

4) osaston tai yksikön henkilöstön vuosilomajärjestystä ja vuosilomia,

5) osaston tai yksikön virkamiesten sivutoimilupia ja -ilmoituksia,

6) irtisanoutumista ja virkasuhteen päättymistä koskevan todistuksen antamista osaston tai yksikön virkamiehelle,

7) työaikapankkimääräyksen ja ylityömääräyksen antamista osaston tai yksikön henkilöstölle,

8) osaston tai yksikön toimialaan kuuluvien komiteoiden ja toimikuntien valvontaa,

9) osaston tai yksikön toimialaan kuuluvien määrärahojen käyttösuunnitelman vahvistamista,

10) käyttösuunnitelmassa osoitettujen määrärahojen käyttämistä yli 50 000 euron menoeriin ja käyttösuunnitelmaan kuulumattomien määrärahojen käyttämistä osaston tai yksikön toimialalla.

11) osaston tai yksikön toimialaan kuuluvien valtionavustusten myöntämistä.

21 §
Rakennetun ympäristön osaston päällikön ratkaisuvalta

Rakennetun ympäristön osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 20 §:n 3 momentissa tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä kunnalle kaavoittajaa koskevasta velvoitteesta,

2) maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 3 momentissa tarkoitettua maakuntakaavaa koskevan rakentamisrajoituksen jatkamista,

3) maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n mukaisen suostumuksen antamista yleiskaavan hyväksymiseen seutukaavasta poiketen,

4) maankäyttö- ja rakennuslain 70 §:n 3 momentissa tarkoitetun kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä,

5) maankäyttö- ja rakennuslain 177 §:n 1 momentissa tarkoitettua suunnitteluvelvoitetta koskevaa määräystä, sekä

6) Interreg III B yhteisöaloitteeseen kuuluvien hankkeiden rahoittamista,

7) rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) tarkoittamien testauslaboratorioiden, tarkastuslaitosten ja sertifiointielinten hyväksymistä,

8) lämmityskattiloiden hyötysuhdedirektiivin (92/42/ETY) tarkoittamien tarkastuslaitosten hyväksymistä; sekä

9) rakennusalan tyyppihyväksyntäpäätösten antamista.

22 §
Ympäristönsuojeluosaston päällikön ratkaisuvalta

Ympäristönsuojeluosaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 6 §:n 2 momentissa, 6 a §:n 2 momentissa ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitettujen päätösten antamista,

2) ympäristönsuojelulain (86/2000) 17 §:ssä tarkoitettujen päätösten antamista, sekä

3) luonnonsuojelutarkoituksiin käytettävän alueen ostamista valtiolle ja korvausten maksamista luonnonsuojelulain (1096/1996) 24, 25, 29 ja 47 §:n mukaisista päätöksistä tai sopimuksista, ellei tämän työjärjestyksen 26 §:n 1 ja 2 kohdasta muuta johdu, sekä

4) luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentissa tarkoitetun lausunnon antamista.

23 §
Hallintoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Hallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) virka- ja työehtosopimusten hyväksymistä,

2) ministeriön yhteisiin toimintamenoihin osoitettujen yhteisten määrärahojen käyttämistä, lukuunottamatta kansainväliseen yhteistyöhön osoitettuja määrärahoja, jollei 25 §:n 1 kohdasta muuta johdu,

3) lisätalousarviosta aiheutuvia sekä tilijaottelun viivallisia lisäjaotteluita, jotka kuuluvat ministeriön ratkaisuvaltaan,

4) luottokorttien käyttöä ministeriössä,

5) ministeriön palkkaluetteloiden hyväksymistä,

6) poistosuunnitelman hyväksymistä sekä

7) toimenpiteitä taloudenhoidossa havaitun väärinkäytöksen tai määräysten vastaisuuden johdosta.

24 §
Kansainvälisten asiain yksikön päällikön ratkaisuvalta

Kansainvälisten asiain yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön kansainväliseen yhteistyöhön osoitettujen yhteisten määrärahojen käyttämistä.

25 §
Tulosryhmän päällikön ratkaisuvalta

Tulosryhmän päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, tulosryhmään kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) käyttösuunnitelmassa osoitettujen määrärahojen käyttämistä enintään 50 000 euron menoeriin asti lukuun ottamatta 20 §:n 11 kohdassa säädettyjä asioita,

2) lausunnon antamista asiassa, jolla ei ole toiminnan kannalta periaatteellista merkitystä sekä

3) vahvistetusta vuosilomajärjestyksestä poikkeamista ja vuosilomajärjestykseen kuulumattomien lomapäivien sekä saldovapaiden hyväksymistä.

26 §
Ympäristönsuojeluosaston virkamiesten ratkaisuvalta

Luonnonsuojelun tulosryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) luonnonsuojelutarkoituksiin käytettävän alueen ostamista valtiolle, jos kauppahinta on enintään 170 000 euroa,

2) luonnonsuojelulain 24, 25, 29 ja 47 §:n mukaisista päätöksistä tai sopimuksista maksettavaa korvausta, jos korvaus on enintään 170 000 euroa,

3) luonnonsuojelualueiden hoitoa ja käyttöä koskevien suunnitelmien vahvistamista,

4) luonnonsuojelulain 48 §:n 2 momentissa tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä,

5) poikkeusten myöntämistä luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöksistä ja määräyksistä sekä

6) ympäristöministeriön hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden hoitoa ja käyttöä koskevia sopimuksia.

27 §
Hallintoyksikön virkamiesten ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja hallintopalvelut -tulosryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vuosilomakorvauksia sekä lomarahasopimuksen ja vuosiloman säästösopimuksen vahvistamista,

2) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia sekä päätöksiä asiakirjojen salassapidosta sekä

3) sairausvakuutuslaista (364/1963) johtuvia tehtäviä.

Henkilöstö- ja hallintopalvelut -tulosryhmän henkilöstöasioista vastaava hallitussihteeri ratkaisee ministeriön henkilökunnalle myönnettäviä ikälisiä ja palvelusvuosilisiä koskevat asiat.

Aluehallinnon tulosryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) alueellisten ympäristökeskusten ja ympäristölupavirastojen toimintamenomäärärahojen jakoa enintään 50 000 euron menoeriin asti sekä

2) ministeriön alaisen viraston henkilöstöä ja muuta yleistä hallintoa, jolleivät ne ole laajakantoisia ja periaatteellisia.

Taloushallinnon tulosryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä,

2) myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista sekä

3) käyttöomaisuuden poistamista ja saatavan tileistä poistoa.

Tietohallinnon tulosryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ympäristöhallinnon yhteistä tietoturvallisuutta sekä tietoteknisiä palveluita ja järjestelmiä, jolleivat ne ole laajakantoisia ja periaatteellisia.

28 §
Virkamiehen sijaisen ratkaisuvalta

Jos tämän työjärjestyksen mukaista ratkaisuvaltaa käyttävä virkamies on estynyt, hänelle kuuluvaa ratkaisuvaltaa käyttää hänen sijaisensa sen mukaan kuin sijaisuuksista tässä asetuksessa säädetään tai osastojen ja yksikköjen hallinnollisissa määräyksissä määrätään.

6 luku

Nimitystoimivalta, virkavapaudet ja sijaisuudet

29 §
Nimitystoimivalta

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa ja valtiosihteerin nimittämisestä valtioneuvoston ohjesäännössä.

Ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti valtioneuvosto nimittää ylijohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, aluehallintoneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, viestintäjohtajan, talousjohtajan, luonnonsuojelujohtajan, tietohallintojohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin. Ympäristöministeriö nimittää tai ottaa muun henkilöstön.

Ympäristöministeriön nimitystoimivaltaan kuuluvista viroista ja tehtävistä ministeri nimittää ja ottaa henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustasoa 12 vastaava. Ympäristöministeriön kuuluvaan muuhun virkaan nimittää ja tehtävään ottaa asianomaisen osaston tai yksikön päällikkö.

Nimittämistä tai työsuhteeseen ottamista koskevat päätökset ja määräykset esitellään hallintoyksiköstä.

30 §
Nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Jos nimittävänä viranomaisena virkaan on tasavallan presidentti tai valtioneuvosto, nimittää yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen valtioneuvosto ja enintään vuoden kestävään virkasuhteeseen ministeri. Muuhun määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää se, joka nimittää vastaavaan virkaan 29 §:n mukaisesti.

31 §
Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon ministeriön virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai valtion virkaehtosopimuksen nojalla tai tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää ympäristöministeriö. Edellä mainitut asiat ratkaisee hallintoyksikön henkilöstö- ja hallintopalvelut -tulosryhmän hallitussihteeri.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntää tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle yli 2 vuodeksi valtioneuvosto ja enintään 2 vuodeksi ministeriö, jossa ratkaisuvalta kuuluu kansliapäällikölle.

Ympäristöministeriön nimittämille tai ottamille virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle virkavapautta tai vapautuksen työstä myöntää ympäristöministeriö. Ministerin nimittämille virkamiehille virkavapauden tai vapautuksen työstä myöntää kansliapäällikkö. Muiden virkamiesten ja muun työsopimussuhteisen henkilöstön osalta virkavapauden tai vapautuksen työstä myöntää asianomaisen osaston tai yksikön päällikkö.

32 §
Alaisten virastojen virat

Ministeriön alaisen viraston virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää ministeri, jos asiasta päättäminen kuuluu ministeriölle.

33 §
Henkilöstön sijoittuminen

Kansliapäällikkö määrää ministeriön henkilöstön sijoittumisesta osastoon, yksikköön ja suoraan alaisuuteensa.

7 luku

Virkamatkat

34 §
Ulkomaan virkamatkasuunnitelma

Kansainvälisten asian yksikön päällikkö vahvistaa kansainväliseen yhteistyöhön varatuista määrärahoista maksettavia virkamatkoja koskevan suunnitelman (ulkomaan virkamatkasuunnitelma).

35 §
Virkamatkamääräykset

Ministeri antaa kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräykset valtiosihteerille, kansliapäällikölle ja erityisavustajille.

Kansliapäällikkö antaa kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräykset hallinnolliselle ylijohtajalle.

Hallinnollinen ylijohtaja antaa kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräykset osaston tai yksikön päällikölle sekä kansliapäällikön alaisuudessa toimiville virkamiehille, ellei jäljempänä 4 momentista muuta johdu.

Osaston tai yksikön päällikkö antaa ulkomaan virkamatkasuunnitelmassa osoitettujen määrärahojen puitteissa ulkomaan virkamatkoja koskevat määräykset osaston tai yksikön virkamiehille sekä ministeriön ulkopuolisille henkilöille, jos kyseessä on osaston tai yksikön toimialaan kuuluva virkamatka, sekä osaston tai yksikön käyttöön osoitetuista muista määrärahoista maksettavia ulkomaan virkamatkoja koskevat määräykset.

Tulosryhmän päällikkö antaa kotimaan virkamatkamääräykset tulosryhmänsä virkamiehille vahvistetun määrärahan käyttösuunnitelman puitteissa. Osaston tai yksikön päällikkö antaa kotimaan virkamatkamääräykset tulosryhmien päälliköille ja muille alaisuudessaan toimiville virkamiehille.

Hallintoyksikön päällikkö antaa ulkomaan virkamatkamääräykset ministeriön alaisen viraston päällikölle.

Kansliapäällikkö antaa ulkopuolisen tahon rahoittaman virkamatkan, lukuun ottamatta hallitusten välisen kansainvälisen yhteistyön virkamatkoja, matkamääräyksen osastojen ja yksiköiden päälliköille, sekä alaisuudessaan toimiville virkamiehille. Muulle henkilöstölle vastaavan matkamääräyksen antaa osaston tai yksikön päällikkö.

8 luku

Asioiden valmistelu

36 §
Toimikunnat ja työryhmät

Työryhmän asettamisesta ja kokoonpanosta päättää toimialallaan osaston tai yksikön päällikkö. Jos työryhmän valmistelutehtävä on laaja-alainen, työryhmästä päättää kansliapäällikkö. Jos toimikunnan tai työryhmän asettaminen vaatii valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyn, päättää asettamisesta ministeri. Toimikunnan ja työryhmän jäseniksi ja asiantuntijoiksi voidaan kutsua henkilöitä myös ministeriön ulkopuolelta.

37 §
Virkamiehen tehtävät asioiden valmistelussa

Asioiden valmistelussa virkamiesten on keskenään pidettävä tarpeellista yhteyttä neuvotteluin, toimistaan tiedottamalla ja muilla sopivilla tavoilla.

Virkamies on työnjaosta riippumatta velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö, osaston tai yksikön päällikkö hänelle määrää. Ennen tehtäväksiantoa on asiasta mahdollisuuksien mukaan keskusteltava asianomaisen virkamiehen ja hänen esimiehensä kanssa.

38 §
Asioista tiedottaminen

Ministerille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle on tiedotettava tärkeimmistä ministeriön toimialan ajankohtaisista ja vireillä olevista asioista. Samoin on ilmoitettava myös tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin. Valtiosihteerin ja kansliapäällikön on informoitava ministeriön johtoa toimivaltaansa kuuluvien asioiden edistymisestä.

39 §
Esittely

Ennen kuin asia esitellään ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavaksi tai asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat ja päätösehdotus osaston tai yksikön päällikön nähtäväksi tai jos niin on sovittu, selostettava asia heille. Jos asia esitellään ministerille ja asialla on periaatteellista merkitystä, myös kansliapäällikköä on vastaavasti informoitava. Jos he eivät yhdy esitykseen, heidän tulee merkitä asiakirjoihin kantansa asiassa.

Valtioneuvoston yleisistunnon tai rahaasiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin ministeri on antanut luvan esittelyyn ja hyväksynyt esittelylistan. Samoin on meneteltävä jaettaessa ympäristöministeriön kannanottoja sisältäviä muistioita ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

Jos kansliapäällikkö, hallinnollinen ylijohtaja, osaston tai yksikön päällikkö ottaa esiteltäväkseen asian, jota hänen alaisensa virkamies valmistelee, on tästä etukäteen neuvoteltava virkamiehen kanssa.

40 §
Ministeriön esittelijät

Esittelijöinä ministeriössä toimivat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet virkamiehet ja ne virkamiehet, jotka ministeriö on nimittämispäätöksen yhteydessä tai erikseen määrännyt ministeriön esittelijäksi.

Valtioneuvoston yleisistunnon esittelijöistä säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 21 §:ssä.

9 luku

Erinäiset tehtävät ja sijaisuudet

41 §
Virastojen johtokuntaan kuuluvat virkamiehet

Valtion viraston, laitoksen tai valtion liikelaitoksen tai osakeyhtiön johtokuntaan, hallitukseen tai vastaavaan kuuluva ympäristöministeriön virkamies ei osallistu tätä koskevan asian käsittelyyn eikä sitä koskevaan päätöksentekoon ministeriössä.

42 §
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa ministerin hänelle määräämiä tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

Erityisavustajalle on pyynnöstä annettava ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaavasti antaa virkamiehille heidän tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemia tietoja.

Erityisavustajalla on oikeus osallistua ministeriön, osastojen ja yksiköiden johtoryhmien sekä suunnittelu- ja valmisteluelinten kokouksiin.

43 §
Valmiuspäällikkö, turvallisuuspäällikkö ja erityistilanteet

Ministeriön valmiuspäällikkönä toimii hallinnollinen ylijohtaja ja turvallisuuspäällikkönä kansliapäällikön määräämä virkamies.

Ministeriössä on poikkeuksellisten erityistilanteiden varalta erityistilannepäivystys, johon osallistuvat kansliapäällikön määräämät henkilöt. Päivystyksen tarkoituksena on varmistaa erityistilanteissa ministeriön toimintavalmiudet myös virka-ajan ulkopuolella.

Kukin osasto, yksikkö ja tulosryhmä vastaa virka-aikana omaan toimialaansa kuuluviin erityistilanteisiin liittyvistä asioista. Virka-ajan ulkopuolella erityistilanteiden vastuuhenkilö, joka on päivystysvuorossa, voi neuvoteltuaan asianomaisten osastojen tai yksiköiden päälliköiden kanssa esittää ministeriön kannan kyseiseen erityistilanteeseen liittyvässä ministeriön toimivaltaan kuuluvassa asiassa.

44 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön sijainen on hallinnollinen ylijohtaja. Jos hän on estynyt, sijaisena toimivat ministerin määräämät osastojen ja yksiköiden päälliköt.

Hallinnollisen ylijohtajan sijaisena on hallintojohtaja.

Osastojen ja yksiköiden päälliköt määräävät sijaisensa neuvoteltuaan asiasta kansliapäällikön kanssa.

10 luku

Erinäiset säännökset

45 §
Vuosilomat

Ministeriön henkilöstön vuosilomajärjestys ja vuosilomat vahvistetaan vuosittain hyvissä ajoin ennen toukokuun 1 päivää.

Ne vuosiloman osat, jotka pidetään seuraavan vuoden tammi–huhtikuussa, vahvistetaan ennen joulukuun 15 päivää ja kaikissa tapauksissa hyvissä ajoin ennen loman alkamista.

Osastot ja yksiköt huolehtivat oman henkilökuntansa lomien seurannasta. Hallintoyksikkö huolehtii kansliapäällikön suorassa alaisuudessa olevan henkilöstön lomien seurannasta.

46 §
Työsuhteinen henkilöstö

Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu virkamiehestä, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

47 §
Voimaantulo

Tämä ympäristöministeriön työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 27 päivänä toukokuuta 2005 annettu työjärjestys (366/2005).

Ennen työjärjestyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Kansliapäällikkö
Sirkka Hautojärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.