271/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan maaseudun yritystoiminnan tukemisesta 1 päivänä kesäkuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (632/2007) 7 §:n 2 momentti ja 36 §:n 1 momentin 8 kohta,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 10―12, 15 ja 18 kohta, 3 §:n 1 momentti, 11 §, 17 §:n 3 momentti, 18 §, 21 §:n 1 momentti, 24 §:n 2 momentti, 32 §, 33 §, 34 §:n otsikko ja 1―3 momentti, 36 §:n 1 momentin 4 kohta, 42 §, 43 §, 44 §:n 1, 2 ja 4 momentti ja 45 §:n 1 momentti sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 19 kohta, 23 §:ään uusi 2 momentti, 25 §:ään uusi 4 momentti sekä 29 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006) 3 luvussa tarkoitettuihin tukiin, jotka myönnetään Euroopan yhteisön osaksi tai kokonaan rahoittamina.


2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


10) mikroyrityksellä maaseudun kehittämislain 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua yritystä, jossa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää koskevan komission suosituksen 2003/361 (EUVL 124 L 20.5.2003) mikroyrityksen ehdot;

11) pienellä yrityksellä yritystä, joka työllistää vähemmän kuin 50 työntekijää ja joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää koskevan komission suosituksen 2003/361 (EUVL 124 L 20.5.2003) pienen yrityksen ehdot;

12) keskisuurella yrityksellä yritystä, joka työllistää vähemmän kuin 250 työntekijää ja joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää koskevan komission suosituksen 2003/361 (EUVL 124 L 20.5.2003) keskisuuren yrityksen ehdot;


15) yritysryhmällä vähintään kolmea yritystä, joiden kehittämiseen yksi yrityksistä tai kehittämisyhteisö hakee tukea sopimukseen perustuen;


18) III tukialueella muita kuin 16 ja 17 kohdassa tarkoitettuja Manner-Suomen alueita;

19) käyttöomaisuudella omaisuutta, joka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena.

3 §
Määräysvalta yrityksessä

Henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta osakeyhtiössä, jos hänellä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä joko yksin tai yhdessä maaseudun kehittämislain 5 §:ssä säädetyn ikää koskevan vaatimuksen täyttävien perheenjäsentensä kanssa omistamiensa osakkeiden äänimäärän perusteella. Määräysvalta voi muodostua myös yhtä useamman henkilön ja heidän perheenjäsentensä osakkeiden tuottaman äänimäärän perusteella. Määräysvalta voi lisäksi perustua henkilön toisen yhtiön omistuksen kautta saamaan äänimäärään.


11 §
Maatalousyrityksen tuettava toiminta

Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin:

1) pitämään kaupan maataloustuotteita maatilalta käsin erillisestä kyseistä tarkoitusta varten varatusta tilasta;

2) valmistamaan maataloustuotteiden ensiasteen jalosteita;

3) tuottamaan palveluja; tai

4) valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua tukea ei kuitenkaan voi myöntää sellaiseen maatilalla tapahtuvaan toimenpiteeseen, jotka ovat tarpeen tuotteen valmistamiseksi ensimyyntiä varten.

Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle myös silloin, kun se laajentaa jo olemassa olevaa 1 momentin 1―4 kohdissa tarkoitettua yritystoimintaa.

17 §
Yrityksen työntekijöiden määrä

Yhteisön hakiessa tukea vähintään yksi sen osakkaista tai jäsenistä katsotaan yrittäjäksi.

18 §
Palkkakustannusten ajoittuminen

Tukea voidaan myöntää yritykseen tuen avulla palkattavan ensimmäisen työntekijän työsuhteen alkamisajankohtaa seuraavan enintään kahden vuoden pituiselta ajanjaksolta aiheutuviin palkkakustannuksiin ja lomarahaan.

21 §
Investointituella tuettava toiminta

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarpeellisen rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen tai hankkimiseen sekä muun aineellisen tai aineettoman käyttöomaisuuden hankkimiseen, jolla on olennaista merkitystä yritystoiminnan käynnistymiseen, laajentumiseen tai yrityksen mahdollisuuteen jatkaa toimintaansa markkinaolosuhteiden muutosten johdosta.


23 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä lisäksi on, että tuen saaja pitää rakennusinvestointeja koskevat kohteet asianmukaisesti vakuutettuna, kunnes tarkoitukseen myönnetty tuki on maksettu kokonaan.

24 §
Investointituen ulkopuolelle jäävät investoinnit

Tukea voidaan 1 momentin 4 kohdassa säädetyn estämättä myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan maaseudun kehittämislain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa.


25 §
Rakentamisen ja rakennuksen hankinnan hyväksyttävät kustannukset

Mitä edellä 1 momentissa säädetään rakennuksesta, koskee myös rakennetta ja rakennelmia.

29 §
Investointituen määrä

Sokerialan kansallisen rakenneuudistusohjelmassa tarkoitetuille tuensaajille investointitukea voidaan myöntää enintään 35 prosenttia investoinnin hyväksyttävästä kustannuksesta.


32 §
Kehittämistuen määrä

Tukea yritykselle voidaan myöntää enintään:

1) 90 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat yrityksen aloittamisvaihetta koskevan enintään 1 500 euron määräisen neuvonta- tai muun vastaavan asiantuntijapalvelun hankkimisesta enintään kerran kalenterivuoden aikana;

2) 75 prosenttia yritysryhmähankkeesta aiheutuvista kustannuksista, kun tuen hakijana on kehittämisyhteisö;

3) 50 prosenttia muun kehittämistoimenpiteen kustannuksista.

Maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta tai markkinointia harjoittavalle yritykselle tai pienimuotoista mekaanista puunjalostusta taikka pelto- ja metsäbiomassan hyödyntämiseen perustuvaa energiatuotteiden tuotantoa harjoittavalle mikroyritykselle ei voi myöntää 1 momentissa tarkoitettua tukea, vaan kehittämistukea voidaan myöntää enintään 40 prosenttia kehittämistoimenpiteen kustannuksista.

Tuki myönnetään de minimis -tukena.

33 §
Tuen enimmäismäärä yritysryhmän kehittämistoimenpiteissä

Myönnettäessä tukea yritysryhmälle lasketaan yksittäiselle yritykselle kohdistuva tuki jakamalla koko hankkeelle myönnettävä tuki kullekin yritykselle osoitettavien kehittämispalveluiden kustannusten suhteessa. Jollei kustannusten kohdistuminen ole kohtuudella selvitettävissä, jaetaan tukikelpoiset kustannukset yritysryhmään osallistuvien yritysten määrällä.

Tuki myönnetään de minimis -tukena kunkin ryhmään osallistuvan yrityksen de minimis -tuen enimmäismäärän rajoissa.

34 §
Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007), on kustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa käytettävä viitekustannuksia. Jos viitekustannuksia ei käytetä, yli 3000 euron hankinnoissa kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi on tuen hakijan pyydettävä tarkoituksenmukaisella tavalla riittävä määrä tarjouksia. Viitekustannuksilla tarkoitetaan sellaisia yleisesti käytössä olevia yhtenäisiä kustannuksia, joita yritykset ja viranomaiset kyseisellä toimialalla pääasiassa käyttävät arvioidessaan toimenpiteiden kustannuksia.

Jos kustannusten kohtuullisuutta ei ole selvitetty edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, yli 500 euron hankinnoissa tuen hakijan on selvitettävä paikkakunnan tavanomainen hintataso. Paikkakunnan tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan niiden tavaran- tai palvelujen toimittajien yleisesti käyttämiä hintoja, joiden toimituksia tai palveluja paikkakunnalla yleisesti vastaavissa hankinnoissa käytetään.

Jos viitekustannuksia ei ole käytetty, tarjouksia ei ole pyydetty tai paikkakunnan hintatasoa ei ole selvitetty, työvoima- ja elinkeinokeskuksen on muulla tavoin varmistuttava kustannusten kohtuullisuudesta.

36 §
Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka johtuvat:


4) osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueristä, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry investoinnin tai muun toimenpiteen toteutusaikana;


42 §
Menon kohtuullisuus

Tuen maksamiseksi on esitettävä selvitys siitä, että toimenpide on toteutettu tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä ja 34 §:ssä edellytetyin tavoin kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.

43 §
Menon todennettavuus

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuettavista kustannuksista on yksilöity lasku ja tosite sen maksamisesta tai, jos maksu ei perustu laskuun, yksilöity kuitti. Maksuasiakirjoista tulee käydä yksityiskohtaisesti ilmi suoritettu hankinta. Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu yrityksen kirjanpitoon tai muistiinpanoihin muistiinpanovelvollisen verovelvollisen osalta.

44 §
Tuen maksuerät ja maksamisen hakuaika

Käynnistystuki maksetaan vuosittain enintään kahdessa erässä loppumaksun jälkeen maksettavan lomarahaosuuden maksamista lukuun ottamatta.

Kiinteistön, koneen, laitteen, aineettoman omaisuuden taikka muun käyttöomaisuuden hankintaan ja yrityksen kehittämiseen myönnetty tuki maksetaan enintään kahdessa erässä.


Investoinnin tai muun toimenpiteen viimeisen erän maksamista on haettava viimeistään neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Useamman kuin yhden vuoden aikana toteutettavaan investointiin tai toimenpiteeseen myönnetyn tuen maksamista on haettava kuitenkin vähintään kerran vuodessa tuen myöntämisestä lukien. Käynnistystuen viimeisen erän maksamista on haettava lomarahan osalta kuukauden kuluessa siitä, kun asianomaisen työsuhteen perusteella lomaraha on viimeistään maksettava.


45 §
Seurantatiedot

Tuen seurantaa varten tuen saajan on esitettävä tuetun investoinnin tai muun toimenpiteen toteuttamisesta selvitys. Selvityksestä on käytävä ilmi, miten investointi tai muun toimenpide on toteutettu.Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 2008. Asetuksen 21 ja 25 §:ää sovelletaan myös sellaiseen hakemukseen, joka on tullut vireille 1.1.2008 tai sen jälkeen.

Euroopan yhteisön osaksi rahoittaman tuen myöntämisen edellytyksenä tässä asetuksessa säädetyin ehdoin on, että ohjelma on hyväksytty ja tässä asetuksessa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset ovat ohjelman mukaisia.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Antti Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.