236/2008

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukijärjestelmästä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan tilatukijärjestelmästä 31 päivänä maaliskuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (229/2006) 7 §,

muutetaan 2 § ja 5 §:n 2 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a―8 c § seuraavasti:

2 §
Tukikelpoinen lohko

Tukikelpoisia lohkoja ovat viljelijän tukihakemuksella ilmoittamat maatalouskäytössä olevat lohkot, joiden tilatukiominaisuudeksi on ilmoitettu pelto, pysyvä laidun tai pysyvä kasvi. Pysyvien kasvien aloista tukikelpoisia eivät kuitenkaan ole:

1) kasvihuoneessa tai avomaalla kasvatettavat yli viisi vuotta vanhat koristekasvit, joista saadaan toistuvia satoja;

2) kasvihuoneessa tai avomaalla kasvatettava yli viisi vuotta vanha leikkovihreä ja leikkohavu;

3) kasvihuoneessa kasvatettavat pysyvät kasvit, jotka eivät ole hedelmä- tai vihanneskasveja.

Tukikelpoisia lohkoja ovat myös sellaiset ruokohelpi- ja lyhytkiertoisten energiapuiden alat:

1) jotka on kylvetty tai istutettu 30 päivän huhtikuuta 2004 ja 10 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien; tai

2) joilla on kasvanut kyseisiä kasveja niiden siirtyessä viljelijän hallintaan ja hallinnansiirto on tapahtunut 30 päivän huhtikuuta 2004 ja 10 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien.

Tukikelpoisuus edellyttää, että lohkon on oltava viljelykelpoinen viimeistään tilatuen viimeisenä hakupäivänä. Viljelykelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että lohkolla ei tarvitse tehdä peruskunnostustoimenpiteitä ja että sillä pystytään tuottamaan tavanomainen sato. Tilatuen maksamisen edellytyksenä on tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 9 §:ssä tarkoitetun hallinta-ajan täyttyminen lohkolla.

5 §
Erityistukioikeuden eläinmäärän täyttyminen

Nautayksiköiden lukumäärä määritetään nautarekisterin perusteella. Nautarekisterillä tarkoitetaan nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 sekä nautaeläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) mukaista nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää.

8 a §
Kasvulohkon vähimmäisala

Pienin kasvulohko, jolle voidaan hakea ja maksaa tilatukea on 0,05 hehtaaria.

8 b §
Asiakirjojen säilyttäminen

Viljelijän on säilytettävä tilatuen hakemiseen liittyvät asiakirjat vähintään hakuvuoden ja sitä seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan.

8 c §
Tilatukioikeuksien siirtäminen kansalliseen varantoon

Jos tilatukioikeuksia siirretään valvonnan seurauksena kansalliseen varantoon komission asetuksen I 73 a artiklan tarkoittamissa tapauksissa, virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämiseksi on verrattava kyseisenä tukivuonna valvonnassa mitattua pinta-alaa ja tilatukioikeuksien vahvistamisen perusteena vuonna 2006 ollutta pinta-alaa keskenään.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2008. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.