190/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lohen (Salmo salar) kalastuksen rajoituksista Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella sekä Simojoessa. Merialuetta koskevia rajoituksia sovelletaan vain Suomen lipun alla purjehtivista ja Suomessa rekisteröidyistä aluksista harjoitettavaan sekä kalastuslain (286/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kansalaisten harjoittamaan lohenkalastukseen.

Asetusta ei sovelleta kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (319/1998) tarkoitetulla merialueella.

2 §
Lohenkalastuksen yleisrajoitus merialueella

Lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella seuraavasti:

1) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 16 päivän loppuun leveysasteiden 60°45'N ja 62°30'N välisellä merialueella;

2) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 21 päivän loppuun leveysasteiden 62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella;

3) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 26 päivän loppuun leveysasteiden 64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella;

4) huhtikuun 1 päivän alusta heinäkuun 1 päivän loppuun leveysasteen 65°30'N pohjoispuolella.

Muita kuin kalastuslain 6 a §:ssä tarkoitettuja ammattikalastajia koskevat lisäksi seuraavat lohenkalastuskiellot:

1) isorysällä kalastaminen on kielletty vielä 14 vuorokauden ajan 1 momentissa säädettyjen kalastuskieltojen päättymisestä;

2) kalastusasetuksen (1116/1982) 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla, yhteispituudeltaan 180 metriä ylittävällä ankkuroidulla pintaverkolla kalastaminen on kielletty elokuun loppuun.

Kalastettaessa vieheellä 1 momentissa säädettyinä kieltoaikoina enintään yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti on sallittu.

3 §
Lohenkalastus isorysällä merialueella

Kalastuslain 6 a §:ssä tarkoitetut ammattikalastajat saavat 2 §:n 1 momentissa säädetyistä kalastuskielloista poiketen seitsemän vuorokauden ajan ennen kieltojen päättymistä harjoittaa lohenkalastusta samanaikaisesti enintään kahdella kalastusasetuksen 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulla isorysällä ammattikalastajaa kohden. Tässä lohenkalastuksessa saadut lohet tulee myydä erityisellä merkillä varustettuina.

Kalastuslain 6 a §:ssä tarkoitetut ammattikalastajat saavat 2 §:n 1 momentissa säädettyjen kalastuskieltojen päättymisen jälkeen 21 vuorokauden ajan harjoittaa lohenkalastusta samanaikaisesti enintään viidellä isorysällä ammattikalastajaa kohden ja tämän jälkeen 21 vuorokauden ajan samanaikaisesti enintään kahdeksalla isorysällä ammattikalastajaa kohden. Ammattikalastajien tulee viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tässä ja 1 momentissa tarkoitetun lohenkalastuksen aloittamista ilmoittaa pyyntiin asetettavien isorysien sijainnit sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka toimialueelle isorysät asetetaan.

Muut kuin kalastuslain 6 a §:ssä tarkoitetut ammattikalastajat saavat 2 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen kalastuskieltojen päättymisen jälkeen elokuun loppuun kylänrajan sisäpuolella olevilla vesialueilla harjoittaa lohenkalastusta samanaikaisesti enintään yhdellä isorysällä kalastajaa kohden.

Tässä pykälässä tarkoitettuun isorysään saa kuulua enintään yksi kalapesä. Isorysän sellaiset osat, jotka eivät kalasta lohta, saa asettaa mereen enintään kymmenen vuorokautta ennen 2 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen kieltojen päättymistä tai ennen tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyjä aikajaksoja.

4 §
Lohenkalastus terminaalialueilla

Edellä 2 ja 3 §:ssä säädetyt rajoitukset eivät koske seuraavia lohen terminaalikalastukseen tarkoitettuja merialueita edellyttäen, että pyydyksen mikään osa ei ylitä alla mainittuja rajoja:

1) Oulujoen edustan se merialue, joka on pituusastetta 24°50'E pitkin sekä pisteiden 65°06'N/24°54'E ja 65°07'N/25°05'E kautta kulkevien suorien rajaama;

2) Iijoen edustan se merialue, joka on pisteiden 65°16'N/25°16'E, 65°16'N/25°13'E ja 65°20'N/25°11'E sekä 65°23'N/25°15'E kautta kulkevien suorien rajaama.

Lohenkalastus on 2 ja 3 §:stä poiketen sallittu rajoituksitta kesäkuun 11 päivän alusta Kemijoen edustan lohen terminaalikalastukseen tarkoitetulla merialueella, joka on Tornion ja Kemin kaupunkien välisen rajan ja pisteiden 65°41'N/24°31'E ja 65°43'N/24°24'E kautta kulkevan suoran rajaama. Pyydyksen mikään osa ei saa ylittää tässä momentissa mainittuja rajoja.

5 §
Lohenkalastus Simojoessa ja sen suualueella

Lohenkalastus on 2 ja 3 §:stä poiketen kokonaan kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla huhtikuun 1 päivän alusta heinäkuun 15 päivän loppuun Simojoen edustan sillä merialueella, joka on pisteiden 65°34'N/25°02'E ja 65°36'N/24°50'E sekä 65°38'N/24°42'E kautta kulkevien suorien rajaama.

Lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä Simojoessa jokisuusta Portimojärven luusuaan toukokuun 1 päivän alusta marraskuun 30 päivän loppuun.

Kalastettaessa vieheellä Simojoessa enintään yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti on sallittu.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa 8 päivänä maaliskuuta 1996 annettu asetus (258/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kalatalousylitarkastaja
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.