179/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 17 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1102/1997, sekä

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 13 a § seuraavasti:

4 luku

Yleinen valtionosuus ja rahoitusavustus

13 a §
Yhteistoiminta-avustus

Valtiovarainministeriö voi myöntää vuosina 2008―2012 kunnille harkinnanvaraista yhteistoiminta-avustusta, jos kuntien yhteistoiminta on kuntien palvelurakenteiden uudistamisen, palvelujen kehittämisen tai tuottavuuden kannalta merkittävää sekä tukee kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) tavoitteiden toteutumista.

Yhteistoiminta-avustusta voidaan myöntää kunnalle hakemisvuotena ja sitä seuraavana vuotena kehittämistoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Yhteistoiminta-avustusta voidaan myöntää kehittämistoimintaan vain, jos sen toteuttamisesta on tehty päätös.

Jos kunnat hakevat yhteistoiminta-avustusta sellaiseen yhteistoimintaan, johon muu viranomainen voi myöntää valtionosuutta tai -avustusta muun lain nojalla tai valtion talousarviossa muuhun tarkoitukseen osoitetuista määrärahoista, valtiovarainministeriön tulee ennen tuen myöntämistä kuulla tätä viranomaista.

Valtiovarainministeriö päättää yhteistoiminta-avustuksen hakemisen ja maksamisen ajankohdista.

Yhteistoiminta-avustukseen sovelletaan lisäksi seuraavia valtionavustuslain (688/2001) säännöksiä:

1) 14 §:ää valtionavustuksen saajan tiedonantovelvollisuudesta;

2) 15 §:ää valtionapuviranomaisen valvontatehtävästä;

3) 16 §:ää tarkastusoikeudesta;

4) 17 §:ää tarkastuksen suorittamisesta;

5) 18 §:ää virka-avusta;

6) 19 §:ää maksatuksen keskeytyksestä;

7) 20 §:n 1 momenttia valtionavustuksen palauttamisesta;

8) 21 §:ää velvollisuudesta valtionavustuksen takaisinperintään;

9) 22 §:n 3 momenttia valtionavustuksen harkinnanvaraisesta takaisinperinnästä;

10) 24 §:ää korosta;

11) 25 §:ää viivästyskorosta;

12) 26 §:ää palautettavan määrän kohtuullistamisesta;

13) 28 §:ää takaisinperinnän määräajasta;

14) 29 §:n 2 momenttia palautusvelvollisuuden vanhenemisesta;

15) 30 §:ää kuittauksesta.

17 §
Maksaminen

Valtionosuudet, joissa on otettu huomioon 7 §:ssä tarkoitettu verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, maksetaan ministeriöittäin valtionavun saajalle varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä kunakin kuukautena, viimeistään kuukauden 11 päivänä. Rahoitusavustuksen maksamisen ajankohdasta päättää valtionapuviranomainen.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2008. Lain 13 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Lain 13 a §:n 5 momenttia sovelletaan tämän lain perusteella myönnettyyn yhteistoiminta-avustukseen 31 päivän joulukuuta 2012 jälkeenkin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 4/2008
HaVM 1/2008
EV 21/2008

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.