163/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (355/1995) 1, 14 ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § laissa 435/2007 ja 14 § laissa 318/2000, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä laki koskee maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun neuvoston asetuksen (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EY) N:o 1234/2007, jäljempänä neuvoston asetus, III luvun III jaksossa säädetyn maitokiintiöjärjestelmän ja sitä täydentävän yhteisön lainsäädännön soveltamista.

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 1995 ja se on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2015.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15 §
Siirtymäsäännös

Mitä tässä laissa tai sen nojalla annetussa säädöksessä säädetään viitemääristä ja perusrasvaprosentista, sen katsotaan tarkoittavan kiintiöitä ja viiterasvapitoisuutta.

Viittauksia neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 5 artiklan a―k alakohtaan pidetään viittauksena neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 65 artiklan vastaaviin alakohtiin.


Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2008.

HE 12/2008
MmVM 2/2008
EV 20/2008

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.