148/2008

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kasvintuotannon tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kasvintuotannon tuesta 21 päivänä maaliskuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (295/2007) 6 §:n 3 momentti,

muutetaan 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 4 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sekä

lisätään asetuksen 2 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) vähämerkityksisellä tuella Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1535/2007, jäljempänä komission asetus, tarkoitettua tukea;


5) viitekaudella verovuotta, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, sekä tätä edeltävää kahta verovuotta.

4 §
Kasvintuotannon tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset

Kasvintuotannon tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Kasvintuotannon tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vähämerkityksisinä tukina myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä viitekaudella 7 500 euroa. Kasvintuotannon tukea voidaan myöntää enintään edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa. Tässä asetuksessa tarkoitettu kasvintuotannon tuki katsotaan myönnetyksi komission asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.


6 §
Kasvintuotannon tuen määrä

Kasvintuotannon tukea myönnetään vuoden 2007 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetyn alan perusteella seuraavasti:

Tukialueet A ja B euroa/ha
Öljykasvit, valkuaiskasvit, kuitukasvit, vehnä ja mallasohra 39
Tärkkelysperuna ja ruis 61
Avomaanvihannekset, tilli ja persilja 167


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2008

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Katri Valjakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.