135/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä 30 päivänä syyskuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (910/2004) 2 ja 3 §, 5 §:n 1 momentti, 6, 7 ja 9 § seuraavasti:

2 §
Kansallinen yhteysviranomainen ja sen tehtävät

Suomen kansallinen yhteysviranomainen asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoittamissa asioissa on Elintarviketurvallisuusvirasto.

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä on:

1) ottaa vastaan muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevat lupahakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat sekä huolehtia muista asetuksen 5 artiklan 2 kohdan ja 17 artiklan 2 kohdan tarkoittamista toimenpiteistä;

2) ottaa vastaan asetuksen 6 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan ja 18 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan tarkoittamat pyynnöt sekä 6 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan 4 kohdan tarkoittamat muuntogeenisistä organismeista koostuvien tai niitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattamista koskeviin hakemuksiin liittyvät lausuntopyynnöt;

3) ottaa vastaan asetuksen 6 artiklan 6 kohdan ja 18 artiklan 6 kohdan tarkoittamien Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnot ja niihin liittyvät selvitykset;

4) ottaa vastaan asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan tarkoittamat olemassa olevia tuotteita koskevat ilmoitukset;

5) ottaa vastaan asetuksen 9 artiklan 4 kohdan ja 21 artiklan 4 kohdan tarkoittamat käyttöturvallisuutta koskevat tiedot;

6) ottaa vastaan asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ja 22 artiklan 1 kohdan tarkoittamat lupien muuttamista, keskeyttämistä ja peruuttamista koskevat lausunnot; sekä

7) ottaa vastaan asetuksen 46 artiklan tarkoittamat asetuksen voimaan tullessa vireillä olevia hakemuksia ja ilmoituksia koskevat asiakirjat.

Elintarviketurvallisuusvirasto toimittaa 2 momentin tarkoittamat asiakirjat viivytyksettä edelleen kunkin asian käsittelystä vastaavalle taholle Suomessa.

3 §
Turvallisuusarvioinnista vastaavat toimielimet

Elintarvikkeiden turvallisuusarvioinnista vastaava asetuksen 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan tarkoittama toimielin on maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimiva uuselintarvikelautakunta.

Rehujen turvallisuusarvioinnista vastaava asetuksen 18 artiklan 3 kohdan b alakohdan tarkoittama toimielin on Elintarviketurvallisuusvirasto.

5 §
Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksymistä koskevan kansallisen kannan muodostaminen

Toimivalta muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksymistä koskevassa päätöksenteossa kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Toimivalta tuotteena tai tuotteessa olevien muuntogeenisten organismien hyväksymistä koskevassa päätöksenteossa kuuluu ympäristöriskien osalta sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivalle geenitekniikan lautakunnalle.


6 §
Kansalliset GMO-laboratoriot

Kansallisia laboratorioita asetuksen 32 artiklan tarkoittamaa yhteisön vertailulaboratoriota avustavassa eurooppalaisten GMO-laboratorioiden verkossa ovat Tullilaboratorio ja Elintarviketurvallisuusvirasto. Eurooppalaisten GMO-laboratorioiden verkkoon voidaan liittää uusia kansallisia laboratorioita muuntogeenisiä organismeja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten esityksestä.

7 §
Tiedottaminen ja yleisön kuuleminen

Elintarviketurvallisuusvirasto huolehtii siitä, että yleisö saa tiedon asetuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii luetelmakohdan ja 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii luetelmakohdan tarkoittamasta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen julkaisemasta hakemuksen tiivistelmästä sekä 6 artiklan 7 kohdan ja 18 artiklan 7 kohdan tarkoittamasta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntojen julkaisemisesta ja yleisön mahdollisuudesta kommentoida lausuntoja.

9 §
Tarkemmat ohjeet

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa tarvittaessa ohjeita asetuksessa säädetystä muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen lupamenettelystä ja kyseisten tuotteiden merkitsemisestä. Geenitekniikan lautakunta antaa tarvittaessa ohjeita direktiivin 2001/18/EY osalta.Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2008.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.