115/2008

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista 16 päivänä helmikuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2006) 4 §:n 1 momentti, 7, 9, 12 ja 13 § sekä 18―22 § seuraavasti:

4 §

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, 3 §:n 1 momentin tulorajojen asemesta sovelletaan seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Tulot(brutto) €/kk 1 390 2 320 3 100 3 950

7 §

Korjausavustuslain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi erityiseksi syyksi voidaan katsoa se, että ruokakuntaan kuuluva joutuisi ilman korjaustoimenpiteitä välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteitten vuoksi tai sen vuoksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Erityiseksi syyksi voidaan katsoa myös se, että ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski ja ruokakunnan sosiaalinen tai taloudellinen asema huomioon ottaen tavanomaista avustusta korkeamman avustuksen myöntäminen on erityisen tarpeellista.

9 §

Ruokakunnan tulot ovat korjausavustuslain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vähäiset, jos ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa eivät yhteenlaskettuina ylitä seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Tulot(brutto) €/kk 1 640 2 790 3 655 4 545

Tuloiksi ei lueta 3 §:n 2 momentissa mainittuja etuuksia tai tuloja.

Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin neljä henkilöä, tulorajoja korotetaan 990 eurolla kutakin lisähenkilöä kohden.

12 §

Kun avustusta myönnetään asunnon korjaamiseksi, tulee terveyshaitan poistamisesta aiheutuvien arvioitujen korjauskustannusten olla vähintään 7 000 euroa.

Kun avustusta myönnetään asunnon rakentamiseksi tai hankkimiseksi, rakennus- tai hankintakustannuksista hyväksytään avustettaviksi enintään 1 300 euroa asuinneliömetriä kohden, kuitenkin yhteensä enintään 130 000 euroa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kolme henkilöä, avustettavien kustannusten enimmäismäärää voidaan korottaa enintään 13 000 euroa kutakin lisähenkilöä kohden kuitenkin siten, että kustannusten enimmäismäärä voi tällöin olla yhteensä enintään 195 000 euroa.

Jos rakennettava tai hankittava asunto sijaitsee Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa taikka Vantaalla, hyväksytään avustettaviksi kustannuksiksi kuitenkin enintään 1 400 euroa asuinneliömetriä kohden, kuitenkin yhteensä enintään 140 000 euroa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kolme henkilöä, avustettavien kustannusten enimmäismäärää voidaan korottaa enintään 14 000 euroa kutakin lisähenkilöä kohden kuitenkin siten, että kustannusten enimmäismäärä voi tällöin olla yhteensä enintään 210 000 euroa.

13 §

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna liikuntaesteen poistamisena pidetään hissien asentamisen lisäksi hissien perusparannusta ja muita korjaustoimenpiteitä, joilla tehdään mahdolliseksi liikkumisesteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai asuntojen yhteistiloihin.

18 §

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetulla avustuksella voidaan tukea:

1) erillistä energiakatselmusta;

2) rakennuksen ulkovaipan korjausta:

a) ikkunoiden parantaminen kunnostamalla ne ja asentamalla lisälasit tai etuikkunat;

b) ikkunoiden uusiminen U-arvoltaan enintään 1,1 W/m2K ikkunoiksi;

c) edellä a tai b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä toteutettu parvekeovien parantaminen tai uusiminen U-arvoltaan enintään 0,7 W/m2K oviksi (umpiovet) tai U-arvoltaan enintään 1,1 W/m2K oviksi (ikkuna-aukolliset ovet);

d) ulkoseinän lisäeristäminen ulkopuolelta vähintään 100 millimetriä paksulla mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin;

e) yläpohjan yläpuolinen lisäeristäminen vähintään 150 millimetrin paksuisella mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin;

3) ilmanvaihtojärjestelmää:

a) ilmanvaihdon perussäätö, joka edellytetään tehtäväksi 2 kohdan a―d alakohdassa mainittujen toimenpiteiden jälkeen;

b) erillisten korvausilmaventtiilien ja poistoilmaventtiilien asentaminen silloin, kun se on tarpeen 2 kohdan a―d alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä;

c) ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen;

4) lämmitysjärjestelmää ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä:

a) liittyminen kauko- tai aluelämmitykseen;

b) lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämpöpumpulla toimivaksi keskuslämmitysjärjestelmäksi; maalämpöpumpun tulee hyödyntää maaperän, kallioperän, pohjaveden tai pintavesistön lämpöä;

c) lämmitysjärjestelmän muuttaminen vähäpäästöisellä pellettejä tai muuta puuperäistä polttoainetta käyttävällä kattilalla toimivaksi keskuslämmitysjärjestelmäksi;

d) lämmitysjärjestelmän perussäätö, joka edellytetään tehtäväksi kohdan 2 alakohdassa a―d sekä 3 kohdan alakohdassa c mainittujen avustettavien toimenpiteiden jälkeen;

e) tarvittaessa d alakohdassa mainitusta perussäädöstä aiheutuva patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen;

f) aurinkolämpöjärjestelmän lisääminen käyttöveden tai tilojen lämmitysjärjestelmään.

19 §

Korjausavustuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut enimmäiseuromäärät ovat:

1) 18 §:n 1 kohdassa mainitun toimenpiteen osalta 720 euroa, kun asuinrakennuksen huoneistoala on alle 1 000 m2, 960 euroa, kun mainittu ala on 1 000―3 000 m2 ja 1 360 euroa, kun mainittu ala on yli 3 000 m2;

2) mainitun pykälän 2 kohdan a alakohdassa 15 euroa/ikkuna-m2, b alakohdassa 30 euroa/ikkuna-m2, c alakohdassa 75 euroa/ kappale, d alakohdassa 10 euroa/seinä-m2 sekä e alakohdassa 1 euro/yläpohja-m2.

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 6 kohdan mukainen yritykselle myönnettävä avustus myönnetään siten, että tuen kokonaismäärä hankkeelle ei ylitä 200 000 euron enimmäismäärää kolmen vuoden ajanjaksolla. Mainittuihin tukiin sovelletaan komission asetusta (EY) N:o 1998/2006 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen.

20 §

Korjausavustuslain 6 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetuksi erityiseksi syyksi voidaan katsoa se, että avustuksensaaja on sitoutunut pitkäjänteiseen energiansäästötoimintaan ja seurantaan liittymällä valtakunnalliseen alaa koskevaan energiansäästösopimukseen. Tällöin sovelletaan seuraavia avustuksen enimmäiseuromääriä:

1) 18 §:n 1 kohdassa mainitun toimenpiteen osalta 900 euroa, kun asuinrakennuksen huoneistoala on alle 1 000 m2, 1 200 euroa, kun mainittu ala on 1 000―3 000 m2, ja 1 700 euroa, kun mainittu ala on yli 3 000 m2;

2) mainitun pykälän 2 kohdan a alakohdassa 20 euroa/ikkuna-m2, b alakohdassa 40 euroa/ikkuna-m2, c alakohdassa 110 euroa/ kappale, d alakohdassa 15 euroa/seinä-m2 sekä e alakohdassa 1 euro 50 senttiä/yläpohja-m2.

21 §

Korjausavustuslain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisilla uusiutuvan energian käyttöönottoa tukevilla toimilla tarkoitetaan 18 §:n 4 kohdan b, c ja f alakohdissa tarkoitettuja toimia.

22 §

Edellä 18 §:n 2―4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden avustaminen edellyttää, että toimenpide perustuu energiakatselmukseen tai muuhun hyväksyttävään energiataloudelliseen tarkasteluun. Mainittu edellytys ei kuitenkaan koske 18 §:n 3 kohdan a ja b alakohdissa eikä 4 kohdan d ja e alakohdissa mainittuja toimenpiteitä.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2008

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Asuntoneuvos
Riitta Kimari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.