74/2008

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan poliisin hallinnosta 15 päivänä maaliskuuta 1996 annetun asetuksen (158/1996) 3 § sekä 16 §:n 1 momentin 10―14, 17 ja 19 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 3 § asetuksessa 706/2002 sekä 16 §:n 1 momentin 10―14, 17 ja 19 kohta asetuksessa 282/2005, ja

muutetaan 16 §:n 1 momentin 21 ja 23 kohta sekä 2 ja 4 momentti, 17 §:n 2 momentti, 19 §, 24 §:n 2 momentti, 28 §:n 1 ja 2 momentti sekä 31 §,

sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n 1 momentin 21 ja 23 kohta sekä 2 ja 4 momentti, 17 §:n 2 momentti, 19 §, 28 §:n 1 momentti ja 31 § mainitussa asetuksessa 282/2005, 24 §:n 2 momentti asetuksessa 1273/1997 ja 28 §:n 2 momentti asetuksessa 183/1998, seuraavasti:

16 §

Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin on:


21) komisariolla, rikoskomisariolla ja suojelupoliisin tarkastajalla poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;


23) alipäällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisialipäällystötutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;


Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin virkaan voidaan nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jos hänet muutoin katsotaan erityisen ansioituneeksi tehtävään. Erityisestä syystä yliopettajan virkaan voidaan nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jos hän on erittäin hyvin perehtynyt viran tehtäväalaan. Lehtorin virkaan voidaan erityisestä syystä nimittää henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos hän on erittäin hyvin perehtynyt viran tehtäväalaan.


Poliisiammattikorkeakoulun yliopettajan, opetusvirassa toimivan ylikomisarion ja lehtorin tulee kolmen vuoden kuluessa virkaan nimittämisestä suorittaa vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuinen opettajankoulutus, jollei nimitettävä ole suorittanut aikaisemmin opettajankoulutuksen tai aineenopettajan kasvatustieteellisiä opintoja taikka sellaista tutkintoa, johon sisältyy opettajankoulutus.


17 §

Sisäasiainministeriö nimittää Poliisin tekniikkakeskuksen johtajan sekä Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön ja apulaispoliisipäällikön. Sisäasiainministeriö nimittää myös Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa.

19 §

Kihlakunnan poliisilaitos, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisin tekniikkakeskus nimittää muut kuin 17 ja 18 §:ssä tarkoitetut yksikkönsä virkamiehet sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilökunnan.

24 §

Keskusrikospoliisin, suojelupoliisin, liikkuvan poliisin tai Poliisiammattikorkeakoulun päällystöön kuuluva poliisimies sekä paikallispoliisin päällystöön kuuluva poliisimies, keskusrikospoliisin, suojelupoliisin ja liikkuvan poliisin päällikköä, nimismiestä, poliisipäällikköä ja apulaispoliisipäällikköä lukuun ottamatta, on velvollinen eroamaan virastaan täyttäessään 63 vuotta.

28 §

Keskusrikospoliisilla, suojelupoliisilla, liikkuvalla poliisilla, Poliisiammattikorkeakoululla, Poliisin tekniikkakeskuksella ja kihlakunnan poliisilaitoksella tulee olla ohjesääntö, jonka yksikkö vahvistaa.

Yhteistoiminta-alueen ohjesäännön vahvistaa poliisin lääninjohto tai poliisin ylijohto sen mukaan kuin niiden tehtävistä poliisin hallinnosta annetun lain 8 §:ssä säädetään.


31 §

Poliisin museoita ovat Poliisiammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva Poliisimuseo ja keskusrikospoliisin ylläpitämä Rikosmuseo. Poliisilaitosten yhteydessä voi olla poliisilaitosten museokokoelmia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2008

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.