28/2008

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun kuntalain (365/1995) 8 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1375/2007:

1 §
Jäsenet

Neuvottelukunnassa on oltava vähintään 10 ja enintään 14 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Valtioneuvosto määrää puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä siten, että ainakin valtiovarainministeriö, opetusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat neuvottelukunnassa edustettuina. Suomen Kuntaliitto nimeää puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä.

Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä:

1) valmisteluvaiheessa kuntien taloutta ja hallintoa koskevia kehittämissuunnitelmia ja lainsäädäntöhankkeita;

2) valtion talousarvioehdotusta kunnallistaloutta koskevilta osilta;

3) kuntien taloutta ja hallintoa koskevia hallituksen esityksiä ennen niiden käsittelyä valtioneuvostossa;

4) valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa;

5) muita merkittäviä kuntien taloutta ja hallintoa koskevia asioita.

3 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja ja kutsua jaoston jäseneksi neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaoston jäsenillä on kokouksessa sama asema kuin muilla jaoston jäsenillä.

4 §
Päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta ja sen jaosto on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sekä valtioneuvoston että Suomen Kuntaliiton nimeämistä jäsenistä on läsnä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2008.

Tämän asetuksen voimaantullessa toimiva kunnallistalouden- ja hallinnon neuvottelukunta jatkaa toimikautensa loppuun 25 päivään tammikuuta 2009.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies
Hannele Savioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.