20/2008

Annettu Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2008

Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 27:n § 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1260/2006:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/8/EY (biosididirektiivi) tarkoitetun biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisen määräaikoja, biosidivalmisteen markkinoilta poistamisen määräaikoja, biosidivalmisteita koskevia erityisehtoja ja hyväksymiseen vaikuttavia tietoja.

Biosidivalmisteessa hyväksyttävistä tehoaineista ja niiden käytön ehdoista säädetään biosididirektiivin liitteissä I ja IA.

2 §
Hakemus biosidivalmisteen hyväksymiseksi

Biosidivalmisteen hyväksymistä on haettava kemikaalilain 25 §:ssä tarkoitetulta toimivaltaiselta viranomaiselta viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen liitteen 1 tai 2 sarakkeessa E kyseistä tehoainetta koskevasta päivämäärästä. Samassa määräajassa on myös haettava biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen (466/2000) 12 §:ssä säädettyä biosidivalmisteen vastavuoroista hyväksymistä. Hakemuksesta on muutoin voimassa mitä biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (467/2000) säädetään.

Jos biosidivalmiste sisältää kahta tai useampaa liitteessä 1 tai 2 mainittua tehoainetta, määräaika on laskettava siitä päivämäärästä, joka on myöhäisin.

Vastavuoroisen hyväksymisen hakijan tulee toimittaa jäljennös ensimmäisestä toimivaltaisen viranomaisen kyseiselle biosidivalmisteelle myöntämästä hyväksymisestä viimeistään kahden kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksen antamisesta, jos päätöstä ei ole annettu ennen vastavuoroisen hyväksymisen hakemista.

3 §
Hakemuksen käsittely

Toimivaltainen viranomainen tarkastaa kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä, että hakemus sisältää 2 §:n 1 momentissa mainitussa ympäristöministeriön asetuksessa säädetyt tiedot ja että valmisteen sisältämä tehoaine sisältyy tämän asetuksen liitteeseen 1 tai 2 ja täyttää liitteissä mainitut vähimmäispuhtausvaatimukset. Toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen asiassa 12 kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä. Vastavuoroista hyväksyntää koskevassa asiassa päätös annetaan kuitenkin biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:ssä säädetyssä määräajassa.

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätös hakemuksesta kuitenkin viimeistään tämän asetuksen liitteen 1 tai 2 sarakkeessa F mainittuna päivänä.

Jos biosidivalmiste sisältää kahta tai useampaa tämän asetuksen liitteen 1 tai 2 tehoainetta, päätös on tehtävä viimeistään sinä päivänä, joka on myöhäisin.

4 §
Biosidivalmisteen markkinoilta poistaminen

Jos komissio ei hyväksy tehoainetta biosididirektiivin liitteeseen I tai IA, tätä tehoainetta sisältävän biosidivalmisteen luovuttaminen markkinoille on lopetettava siten kuin komission päätöksessä määrätään. Toimivaltaisen viranomaisen on muutettava kyseistä biosidivalmistetta koskevaa päätöstä tai peruutettava se komission päätöksen mukaisesti.

Jos toimivaltainen viranomainen ei hyväksy biosidivalmistetta tai biosidivalmisteesta ei ole 2 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa toimitettu hyväksymispäätöksen jäljennöstä vastavuoroista hyväksymistä varten, valmisteen luovuttaminen markkinoille kyseiseen käyttötarkoitukseen on lopetettava ja valmiste on poistettava markkinoilta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toimivaltaisen viranomaisen hakemukseen antama päätös on saanut lainvoiman.

Jos biosidivalmisteen hyväksymistä ei ole 2 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyssä määräajassa haettu, valmisteen luovuttaminen markkinoille on lopetettava kuuden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä. Samassa määräajassa valmiste on myös poistettava markkinoilta.

5 §
Rekisteröinti

Mitä 2―4 §:ssä säädetään biosidivalmisteen hyväksymisen hakemisen, hakemusten käsittelyn ja markkinoilta poistamisen määräajoista koskee soveltuvien osin myös kemikaalilain 30 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vähäisen riskin aiheuttavan biosidivalmisteen rekisteröintiä, lukuun ottamatta määräaikaa rekisteröintipäätöksen antamiselle, josta säädetään biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 3 momentissa.

6 §
Hyväksymiseen vaikuttavat tiedot

Sen lisäksi mitä biosidivalmisteen hyväksymisestä kemikaalilaissa tai sen nojalla säädetään hyväksymistä harkittaessa on otettava huomioon myös biosididirektiivin mukainen tehoaineen riskinarvio ja siihen liittyvät riskinhallintamenetelmät.

7 §
Hyväksymis- tai rekisteröintipäätös

Biosidivalmisteen hyväksymis- tai rekisteröintipäätöksen tulee sisältää tämän asetuksen liitteessä 1 tai 2 mainitut tehoaineen käyttöä koskevat erityisehdot.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.

Komission direktiivi 2006/140/EY; EYVL N:o L 414, 30.12.2006, s. 78
Komission direktiivi 2007/20/EY; EYVL N:o L 94, 4.4.2007, s. 23
Komission direktiivi 2007/69/EY; EYVL N:o L 312, 30.11.2007, s. 23
Komission direktiivi 2007/70/EY; EYVL N:o L 312, 30.11.2007, s. 26

Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2008

Ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Pirkko Kivelä

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.