16/2008

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan, ajoneuvojen hyväksynnästä 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 1 ja 2 §, 6 §:n 3 momentti, 7 § ja 15 §, 16 §:n 1 momentti ja 17 §, sellaisena kuin niistä on 6 §:n 3 momentti asetuksessa 894/2007, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 5 momentti ja 10 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitetun M-, N-, O-, L-, C- ja R-luokan ajoneuvon, liikennetraktorin, moottorityökoneen ja maastoajoneuvon sekä järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää samoin kuin ajoneuvon rekisteröinti-, kytkentä- ja muutoskatsastusta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) EY-tyyppihyväksynnällä ajoneuvojen ja niiden järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää koskevien Euroopan yhteisön säädösten mukaisia tyyppihyväksyntöjä; koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä perustuu seuraaviin direktiiveihin:

1) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 70/156/ETY, jäljempänä autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivi;

2) kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, jäljempänä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivi;

3) maatalous- ja metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, jäljempänä traktoreiden tyyppihyväksyntädirektiivi;

b) E-tyyppihyväksynnällä Genevessä 20 päivänä maaliskuuta 1958 tehtyyn moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopimukseen (SopS 70/76, jäljempänä Geneven sopimus) liitettyjen sääntöjen, jäljempänä E-säännöt, mukaista tyyppihyväksyntää;

c) kansallisella tyyppihyväksynnällä Suomessa ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle myönnettävää tyyppihyväksyntää;

d) piensarjatyyppihyväksynnällä tyyppihyväksyntää, joka myönnetään sellaista tyyppiä olevalle ajoneuvolle, jota valmistetaan rajoitettu määrä ja jolle ei ole myönnetty täydellistä tyyppihyväksyntää siinä muodossa kuin ajoneuvo on tarkoitus merkitä rekisteriin;

e) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän haltijan laatimaa autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivin, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin sekä traktoreiden tyyppihyväksyntädirektiivin mukaista teknisiä tietoja sisältävää todistusta yksittäistä ajoneuvoa varten;

f) tyypillä autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivissä, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivissä ja traktoreiden tyyppihyväksyntädirektiivissä, jäljempänä tyyppihyväksyntädirektiivit, niiden nojalla annetuissa erityisdirektiiveissä, tai kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettujen olennaisten osien osalta samanlaisia ajoneuvoja (ajoneuvotyyppi), osia, järjestelmiä tai erillisiä teknisiä yksiköitä;

g) järjestelmällä ajoneuvon laitteistoa, kuten jarruja tai pakokaasunpuhdistusjärjestelmää taikka sisävarusteita, joka on olennainen osa ajoneuvoa eikä ole yleensä irrotettavissa erilliseksi osaksi;

h) osalla ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta kuten valaisinta, joka voidaan irrottaa ajoneuvosta tai asentaa siihen ja joka voidaan tyyppihyväksyä erillisenä;

i) erillisellä teknisellä yksiköllä ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, kuten alleajosuojaa, joka liittyy tiettyyn ajoneuvotyyppiin ja voidaan tyyppihyväksyä erillisenä tai osana tuota ajoneuvotyyppiä, ja ajoneuvosta erillistä laitetta, kuten suojakypärää tai lasten turvalaitetta, jota käytetään liikenteessä;

j) tyyppiperheellä M1- tai L -luokan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan: valmistaja, rakenne ja suunnittelultaan olennaiset osat, joita ovat alusta, pohjalevy ja runko (selvät ja olennaiset erot) sekä moottori (polttomoottori/sähkömoottori/ hybridi);

k) hyväksyntäviranomaisella Ajoneuvohallintokeskusta;

1) rekisteröintikatsastuksella yksittäisen ajoneuvon luokittelua varten suoritettavaa tarkastusta, jossa todetaan ajoneuvon rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot sekä tarkastetaan, onko ajoneuvo kunnoltaan turvallinen sekä rakenteeltaan, mitoiltaan ja varusteiltaan säännösten mukainen;

m) kytkentäkatsastuksella vetävän ja hinattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkennän hyväksymiseksi suoritettavaa katsastusta;

n) muutoskatsastuksella ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja ajoneuvosta rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi suoritettavaa katsastusta;

o) jälkitarkastuksella katsastuksessa hylätylle ajoneuvolle kuukauden kuluessa katsastuksesta samassa katsastustoimipaikassa suoritettavaa katsastusta;

p) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota.

3 §
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen

5. Ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntä on haettavissa ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa. Jokaisen hyväksyttävän tyypin osalta on toimitettava erillinen hakemus.

6 §
Tyyppihyväksynnän myöntäminen

3. Hyväksyntäviranomainen noudattaa myönnetyn, evätyn ja peruutetun EY-tyyppihyväksynnän ja piensarjatyyppihyväksynnän ilmoittamisessa muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle tyyppihyväksyntädirektiivien ja niiden nojalla annettujen erityisdirektiivien mukaista menettelyä. Myönnetyn, evätyn ja peruutetun E-tyyppihyväksynnän ilmoittamisessa E-sääntöä soveltavan valtion hyväksyntäviranomaiselle noudatetaan Geneven sopimuksen ja siihen liitettyjen sääntöjen mukaista menettelyä.

7 §
Poikkeukset kansallisessa tyyppihyväksynnässä

Hyväksyntäviranomainen voi erityisestä syystä myöntää ajoneuvon kansallisessa tyyppihyväksynnässä vähäisiä poikkeuksia autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002), kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) sekä traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (274/2006) vaatimuksista.

10 §
EY-tyyppihyväksynnän muutokset

5. Suomessa myönnettyjen EY-tyyppihyväksyntöjen muutoksia ja laajennuksia koskevissa asioissa sovelletaan asianomaisessa tyyppihyväksyntää koskevassa säädöksessä säädettyä menettelyä.

15 §
Tyyppihyväksyntätodistuksessa ilmoitetut rajoitukset

Kun järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntätodistus sisältää autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivissä tai kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivissä tarkoitettuja käytön rajoituksia, valmistajan on tyyppihyväksyntätodistuksen haltijana toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä rajoituksista ja mahdolliset asennusohjeet jokaisen valmistetun järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön mukana.

16 §
Ajoneuvotyyppi

1. M-, N-, O-, C- ja R-luokan ajoneuvot sekä liikennetraktorit luokitellaan kansallisessa tyyppihyväksynnässä samaan tyyppiin kuuluviksi siten kuin tyyppihyväksyntädirektiiveissä säädetään.


17 §
Tutkimuslaitoksen hyväksyminen

1. Tutkimuslaitokselle asetettujen vaatimusten täyttämisen osoittamiseksi tutkimuslaitoksen on akkreditoinnilla tai muulla hyväksynnän myöntäjää tyydyttävällä tavalla osoitettava täyttävänsä ajoneuvolain 47 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyt vaatimukset.

2. Tutkimuslaitoksen tulee sitoutua:

a) huolehtimaan siitä, että toiminta jatkuvasti täyttää hyväksynnän edellytyksenä olevat vaatimukset ja ehdot;

b) ilmoittamaan viipymättä liikenne- ja viestintäministeriölle organisaatiossaan tai muissa toimintaedellytyksissään tapahtuvista muutoksista, joilla voi olla merkitystä ilmoitettuna laitoksena toimimisen tai asetettujen vaatimusten täyttämisen kannalta;

c) toimimaan pätevyyden arvioinnin yhteydessä esittämiensä toimintajärjestelmien, menettelyohjeiden ja selvitysten mukaisesti;

d) osallistumaan ilmoitettujen laitosten väliseen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön tai varmistamaan muulla tavoin pysyvänsä ajoneuvolain 36 ja 45 §:n mukaisessa toiminnassa sovellettavien menettelytapojen ja vaatimusten kehityksen tasalla;

e) toimittamaan vuosittain liikenne- ja viestintäministeriölle toimintakertomuksen kahden kuukauden kuluessa sen valmistumisesta tai, jollei siitä käy ilmi toiminta hyväksyttynä tutkimuslaitoksena, erillisen selvityksen toimintavuoden aikana tällaisena laitoksena toimimisesta;

f) käyttäessään ajoneuvolain 36 ja 45 §:n mukaiseen toimintaan kuuluviin yksittäisiin tehtäviin ulkopuolisia testaus- tai tarkastus-palveluja huolehtimaan ja vastaamaan siitä, että tällainen palvelun suorittaja täyttää asianomaisessa direktiivissä säädetyt vähimmäisvaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen 1 päivää heinäkuuta 2005 tyyppihyväksytyille T1-T3-luokan traktoreille, jotka otetaan ensi kertaa käyttöön ennen 1 päivää heinäkuuta 2009, sovelletaan 1 §:n ja 16 §:n 1 momentin sijasta asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Ylitarkastaja
Päivi Yrjönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.