901/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun rajavartiolain (578/2005) 12 §:n 2 momentin sekä 84 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) rajanylitysasetuksella henkilöiden liikkumisesta rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 562/2006;

2) huviveneilyllä rajanylitysasetuksen 2 artiklan 17 kohdassa säädettyä toimintaa;

3) rannikkokalastuksella rajanylitysasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa säädettyä toimintaa;

4) risteilyaluksella rajanylitysasetuksen 2 artiklan 16 kohdassa säädettyä alusta;

5) ulkorajalla rajanylitysasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa säädettyä ulkorajaa;

6) rajanylityspaikalla rajanylitysasetuksen 2 artiklan 8 kohdassa ja rajavartiolain (578/2005) 2 §:n 5 kohdassa säädettyä paikkaa, jonka kautta ulkorajan ylittäminen tapahtuu;

7) kansainvälisellä rajanylityspaikalla kansainväliselle liikenteelle tarkoitettua rajanylityspaikkaa;

8) tilapäisellä rajanylityspaikalla Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyssä sopimuksessa (SopS 66/1994) tarkoitettua rajanylityspaikkaa, joka on käytettävissä vain erityisten rajan ylittävän henkilön kansalaisuutta, asuinpaikkaa, matkan tarkoitusta, matkustamistapaa tai matkustajan mukana kuljetettavia tavaroita koskevien edellytysten täyttyessä.

2 §
Rajanylityspaikan merkitseminen

Rajanylityspaikka osoitetaan selvästi havaittavilla merkinnöillä sen mukaan kuin sisäasiainministeriö päättää.

Sisäasiainministeriö päättää Euroopan unionin säännösten sekä kansainvälisten sopimusten edellyttämien rajanylityspaikkaa koskevien merkintöjen toteuttamisesta.

3 §
Rajanylityspaikan aukioloaika

Kansainvälinen rajanylityspaikka on avoinna jatkuvasti, jollei liikenteen turvallisuusjärjestelyistä muuta johdu tai jollei vieraan valtion kanssa ole aukioloajan rajoittamisesta toisin sovittu. Tilapäinen rajanylityspaikka on avoinna sen mukaan kuin rajavaltuutettu tullin kanssa asiasta ensin sovittuaan tarkemmin määrää.

4 §
Rajanylityslupa

Rajavartiolain 13 §:ssä tarkoitetun rajanylitysluvan antaa alueellinen rajavartioviranomainen. Lupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) maahan tulevan tai maasta lähtevän henkilön henkilö-, kansalaisuus-, osoite- ja yhteystiedot sekä syntymäaika;

2) aluksen ja ilma-aluksen osalta kansallisuus, nimi, rekisteritunnus ja radiokutsu;

3) maahantuloaika ja -paikka tai maastalähtöaika ja -paikka;

4) maahantulon tai maastalähdön tarkoitus.

Rajavartiolaitos voi erityisestä syystä antaa vapautuksia hakemuksessa 1 momentissa edellytettävien tietojen antamisesta.

5 §
Rajanylityspaikat Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla

Kansainvälisiä rajanylityspaikkoja Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ovat Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius. Kansainvälinen rajanylityspaikka yksinomaan raideliikenteelle on Vainikkala sekä Kouvolan rautatieasema.

Tilapäisiä rajanylityspaikkoja ovat Haapovaara, Inari, Karikangas, Karttimo, Kivipuro, Kokkojärvi, Kurvinen, Leminaho, Onkamo, Parikkala, Puitsi, Rajakangas, Ruhovaara, Uukuniemi, Valkeavaara ja Virtaniemi.

6 §
Kansainväliset rajanylityspaikat lentoliikenteessä

Kansainvälisiä rajanylityspaikkoja lentoliikenteessä ovat Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kruunupyyn, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Tampere-Pirkkalan, Turun, Vaasan ja Varkauden lentoasemat.

Helsinki-Hernesaari on yksinomaan helikoptereille tarkoitettu kansainvälinen rajanylityspaikka.

Hangon, Kotkan, Maarianhaminan, Porkkalan ja Suomenlinnan merivartioasemat ovat yksinomaan vedestä lähteville ja veteen saapuville lentokoneille tarkoitettuja kansainvälisiä rajanylityspaikkoja.

7 §
Ulkorajan ylittäminen merialueen kautta

Merialueen kautta maahan tulevan, Suomen aluevesien rajoista annetussa laissa (463/1956) tarkoitetun sisäisten aluevesien ulkorajan ylittävän muun kuin huviveneilyyn tai rannikkokalastukseen käytettävän aluksen taikka aluevalvontalain (755/2000) 2 §:n 9 kohdassa säädetyn valtionaluksen on kuljettava lyhintä julkista kulkuväylää käyttäen rajanylityspaikkaan rajatarkastuksen suorittamista varten. Merialueen kautta maasta lähtevän muun kuin huviveneilyyn tai rannikkokalastukseen käytettävän aluksen taikka valtionaluksen on käytävä rajanylityspaikalla rajatarkastuksen suorittamista varten ja kuljettava sen jälkeen lyhintä julkista kulkuväylää käyttäen sisäisten aluevesien ulkorajan yli.

Rajanylitysasetuksessa säädetään risteilyaluksia sekä huviveneilyä ja rannikkokalastusta koskevista erityisistä tarkastusmenettelyistä.

8 §
Kansainväliset rajanylityspaikat vesiliikenteessä

Kansainvälisiä rajanylityspaikkoja vesiliikenteessä ovat Eckerön, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Olkiluodon, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat.

Kansainvälisiä rajanylityspaikkoja rajanylitysasetuksessa säädetyille huvialuksille ovat Enskärin, Glosholmenin, Haapasaaren, Hangon, Hiittisten, Jussarön, Kalajoen, Kokkolan, Kotkan, Kökarin, Maarianhaminan, Nauvon, Orrengrundin, Pirttisaaren, Porin, Porkkalan, Raahen, Rauman, Storklubbin, Suomenlinnan, Susiluodon, Valassaarten, Vallgrundin ja Virpiniemen merivartioasemat, Santio sekä Kaskisten, Kemin, Nuijamaan, Pietarsaaren ja Uudenkaupungin satamat.

9 §
Kansainväliset sopimukset

Rajan ylittämisestä noudatetaan myös Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten määräyksiä.

10 §
Rajatarkastustehtävien jakaminen

Poliisi huolehtii matkustajalentoliikenteen rajatarkastuksista Hallin, Jyväskylän, Kauhavan, Kuopion, Mikkelin, Savonlinnan, Tampere-Pirkkalan, Utin ja Varkauden lentoasemilla. Tullilaitos huolehtii kalastus- ja lastialusten rajatarkastuksista satamissa sekä pienkoneiden rajatarkastuksista Jyväskylän, Kuopion, Mikkelin, Savonlinnan, Tampere-Pirkkalan ja Varkauden lentoasemilla. Rajavartiolaitos huolehtii rajatarkastuksista muilla 5, 6 ja 8 §:ssä säädetyillä rajanylityspaikoilla.

Sen estämättä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään, rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin kesken voidaan sopia tilapäisistä poikkeuksista rajatarkastusvastuussa.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä 25 päivänä elokuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus (652/2005) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Toimistopäällikkö
Olli Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.