1466/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 24 i §:n, 24 j §:n 4 momentin ja 24 k §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 1465/2007, nojalla:

1 §
Olennaiset vaatimukset

Sähkölaitteen ja -laitteiston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat olennaiset vaatimukset on esitetty liitteessä 1.

2 §
Laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi

Laitteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan liitteen 2 mukaisella tuotannon sisäisellä tarkastuksella. Lisäksi voidaan käyttää vaatimustenmukaisuuden osoittamisen apuna tarkastuslaitosta liitteen 3 mukaisesti.

3 §
Muut merkinnät ja tiedot

Laitteen mukana on oltava tyyppiä, valmistuserää ja sarjanumeroa koskevat tai muut laitteen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

Laitteen mukana on oltava valmistajan nimi ja osoite. Jos valmistaja ei ole sijoittautunut Euroopan yhteisön alueelle, laitteen mukana on oltava laitteen saattamisesta yhteisön markkinoille vastaavan, yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai henkilön nimi ja osoite.

Valmistajan on annettava tieto tarpeellisista varotoimista, joihin on ryhdyttävä laitteen kokoonpanon, asennuksen, huollon tai käytön yhteydessä, jotta varmistetaan, että laite on käyttöön otettaessa liitteen 1 suojausvaatimusten mukainen.

Laitteen mukana on oltava ilmoitus käyttörajoituksesta, jos laitteen suojausvaatimusten täyttymistä tavanmukaisessa asuinympäristössä ei voida taata. Ilmoituksen käyttörajoituksesta on oltava tarvittaessa myös pakkauksessa.

Laitteen mukana toimitettavissa ohjeissa on oltava tarpeelliset tiedot laitteen käyttämiseksi käyttötarkoituksensa mukaisesti.

4 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan sähkölaitteiden ja laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1696/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, saa sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisia laitteistoja saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön ennen 20 päivää heinäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/108/EY (32004L0108); EYVL N:o L 390, 31.12.2004, s. 24

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Sari Rapinoja

Liite 1

SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVAT OLENNAISET VAATIMUKSET

1. Suojausvaatimukset

Laite ja laitteisto on suunniteltava ja valmistettava ajankohdan tekniikan taso huomioon ottaen siten, että:

a) laitteen ja laitteiston aiheuttama sähkömagneettinen häiriö ei ylitä tasoa, jolla radio- ja telelaitteet tai muut laitteistot eivät voi toimia tarkoitetulla tavalla;

b) laitteen ja laitteiston sille tarkoitetussa käytössä odotettavissa olevan sähkömagneettisen häiriön sieto on sellainen, että laitteiston toimita ei häiriinny kohtuuttomasti.

2. Kiinteitä asennuksia koskevat erityisvaatimukset

Kiinteässä asennuksessa on noudatettava hyviä teknisiä käytäntöjä ja otettava huomioon komponenttien aiottua käyttötarkoitusta koskevat tiedot siten, että 1 kohdassa esitetyt suojausvaatimukset täyttyvät. Käytetyt hyvät tekniset käytännöt on kirjattava ja haltijan on säilytettävä asiakirjat sähköturvallisuusviranomaisen saatavilla tarkastusta varten niin kauan kuin asennus on käytössä.

3. Vaatimustenmukaisuusolettama

Sähkölaitteen ja -laitteiston katsotaan olevan vaatimustenmukainen, jos sitä valmistettaessa on noudatettu kaikkia sitä koskevia yhdenmukaistettuja standardeja.Standardien käyttö ei ole pakollista.

Liite 2

TUOTANNON SISÄINEN TARKASTUS

Tuotannon sisäinen tarkastus on tehtävä seuraavasti

1) Valmistajan on arvioitava laitteen sähkömagneettinen yhteensopivuus liitteen 1 mukaisten suojausvaatimusten täyttymiseksi. Sähkömagneettinen yhteensopivuus voidaan arvioida soveltamalla asiaankuuluvia yhdenmukaistettuja standardeja.

2) Sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnissa on otettava huomioon kaikki tavanomaiset toimintaolosuhteet. Jos laitteella on erilaisia kokoonpanoja, sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnilla on todettava, että liitteen 1 mukaiset suojausvaatimukset täyttyvät kaikkien kokoonpanojen kohdalla, jotka valmistaja on yksilöinyt laitteen käyttötarkoitukseen sopiviksi.

3) Valmistajan on laadittava liitteen 4 mukaisesti asiakirjat, joilla osoitetaan laitteen olevan tämän asetuksen olennaisten vaatimusten mukainen.

4) Laitteen valmistajan tai tämän Euroopan yhteisöön sijoittautuneen edustajan on säilytettävä tekniset asiakirjat vähintään kymmenen vuotta laitteen viimeisestä valmistuspäivästä lukien.

5) Valmistaja tai tämän Euroopan yhteisöön sijoittautuneen edustajan tulee antaa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jolla vakuutetaan, että laite on olennaisten vaatimusten mukainen.

6) Laitteen valmistajan tai tämän Euroopan yhteisöön sijoittautuneen edustajan on säilytettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vähintään kymmenen vuotta laitteen viimeisestä valmistuspäivästä lukien.

7) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja teknisten asiakirjojen säilytysvelvollisuus kuuluu sille, joka saattaa laitteen yhteisön markkinoille, jos laitteen valmistaja tai tämän edustaja ei ole sijoittautunut Euroopan yhteisöön.

8) Valmistajan on varmistettava, että tuotteet valmistetaan 3 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.

9) Tekniset asiakirjat ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava liitteen 4 mukaisesti.

Liite 3

VAPAAEHTOINEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELY ILMOITETUN TARKASTUSLAITOKSEN ARVION AVULLA

Tarkastuslaitoksen arvio on tehtävä seuraavasti:

1) Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on esitettävä tekniset asiakirjat tarkastuslaitokselle ja pyydettävä tältä arvioita. Pyynnössä on yksilöitävä, mikä osa olennaisista vaatimuksista tarkastuslaitoksen on arvioitava.

2) Tarkastuslaitoksen on tarkastettava tekniset asiakirjat ja arvioitava osoittavatko ne arvioitavana olevien, tässä asetuksessa esitettyjen vaatimusten täyttyvän. Jos tarkastuslaitos toteaa laitteen tarkastamiensa olennaisten vaatimusten osalta vaatimustenmukaiseksi, sen on annettava valmistajalle tai tämän yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle tästä lausunto. Tarkastuslaitoksen lausunnon on käsiteltävä vain niitä osia olennaisista vaatimuksista, jotka laitos on arvioinut.

3) Valmistajan on lisättävä tarkastuslaitoksen antama lausunto teknisiin asiakirjoihin.

Liite 4

TEKNISET ASIAKIRJAT JA EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Tekniset asiakirjat

Asiakirjojen on oltava sellaiset, että niiden avulla voidaan arvioida, täyttääkö laite olennaiset vaatimukset. Teknisten asiakirjojen tulee sisältää kuvaus laitteen suunnittelusta ja valmistuksesta. Kuvauksessa tulee olla

a) laitteen yleiskuvaus;

b) osoitus yhdenmukaistettujen standardien osittaisesta tai täydellisestä soveltamisesta;

c) selvitys olennaisten vaatimusten täyttymisestä, jos valmistaja ei ole soveltanut yhdenmukaistettuja standardeja tai soveltanut niitä vain osittain. Edellä tarkoitetussa selvityksessä tulee olla kuvaus sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnista, suunniteluun liittyvät laskelmat sekä koetulokset ja testausselosteet;

d) ilmoitetun laitoksen lausunto, jos on noudatettu liitteen 3 mukaista menettelyä.

2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tulee olla:

a) viittaus direktiiviin 2004/108/EY;

b) laitteen tunnistustiedot tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin mukaisesti;

c) valmistajan nimi ja osoite sekä tarvittaessa Euroopan yhteisöön sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite;

d) päivätty viittaus eritelmiin, joiden perusteella annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa todetaan, että laite täyttää tämän asetuksen vaatimukset;

e) vakuutuksen antamispäivämäärä;

f) valmistajan tai tämän edustajan valtuuttaman henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.