1444/2007

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun asevelvollisuuslain (1438/2007) ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 20 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (322/1987) 5 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1505/1995:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään asevelvollisuuslaissa (1438/2007) ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa (322/1987) tarkoitettujen taloudellisten ja muiden etuuksien määrästä ja menettelystä myönnettäessä etuuksia asevelvollisuuslaissa ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa (194/1995) tarkoitetussa palveluksessa olevalle sekä asevelvollisuuslaissa tarkoitetussa toimielimessä työskentelevälle.

2 §
Päiväraha

Varusmiespalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle maksetaan päivärahaa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta 3,80 euroa. Päiväraha on 180 päivää ylittävältä ajalta 6,50 euroa ja 270 päivää ylittävältä ajalta 9,00 euroa.

Reservin kertausharjoituksessa olevalle asevelvolliselle maksetaan päivärahaa 3,80 euroa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta.

Ulkomaanpalveluksen ajalta 1 ja 2 momentissa tarkoitettua päivärahaa korotetaan 10 eurolla kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä ulkomaankoulutusvuorokaudelta.

Päiväraha maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa.

3 §
Vastuu- ja vaararaha

Vaativien palvelusolosuhteiden perusteella asevelvolliselle ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle maksetaan vastuu- ja vaararahaa seuraavasti:

1) hyppyperuskoulutuskurssin oppilaalle kertakaikkisena laskuvarjohyppylisänä kurssilta 94,50 euroa;

2) hyppyperuskoulutuskurssin suorittaneelle asevelvolliselle kultakin koulutukseen liittyvältä ja valvotulta laskuvarjohypyltä 20 euroa laskuvarjohyppylisää, kuitenkin enintään 20 hypyltä;

3) sukeltajakurssin oppilaana olevalle asevelvolliselle kurssiaikana sukellusrahaa 12 euroa sukelluspäivältä; sukellusrahaa maksetaan asevelvolliselle myös joukko-osastossa tapahtuvaan jatkokoulutukseen liittyvältä koulutussukelluspäivältä;

4) ensimmäisen yksinlentonsa suorittaneelle, asevelvollisena palvelevalle ohjaajaoppilaalle ja alkeiskurssin päätettyään ensimmäisen tähystäjätehtävän itsenäisesti suorittaneelle, asevelvollisena palvelevalle tähystäjäoppilaalle lentolisää 163,45 euroa kuukaudessa.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu lentolisä maksetaan jokaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana ohjaaja- tai tähystäjäoppilas tai reserviläinen on suorittanut vähintään yhden lentotehtävän.

4 §
Reserviläispalkka

Reserviläispalkkaa maksetaan miehistöön kuuluvalle 52,90 euroa, aliupseerille 55,30 euroa sekä upseerille ja erikoisupseerille 57,95 euroa päivältä.

Reserviläispalkka maksetaan jälkikäteen kaksi kertaa kuukaudessa. Palkan maksaa se joukko-osasto, jossa palkkaan oikeutettu maksupäivänä palvelee tai viimeksi palveli.

5 §
Ruokaraha

Asevelvolliselle maksetaan ruokarahaa komennusmatkasta, jonka aikana puolustusvoimat ei järjestä asevelvollisuuslain 100 §:ssä tarkoitettua muonitusta.

Ruokarahaa maksetaan kultakin komennusmatkan alkamishetkestä lasketulta vuorokaudelta 6,50 euroa, kun matkaan on käytetty yli kuusi tuntia, ja 12 euroa, kun matkaan on käytetty yli kahdeksan tuntia.

Jos komennusmatka on kestänyt enemmän kuin yhden 2 momentissa tarkoitetun matkavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, maksetaan lisäksi 6,50 euroa.

Komennusmatkasta ulkomaille maksetaan 25 euroa kultakin matkan alkamishetkestä lasketulta vuorokaudelta, josta matkaan on käytetty yli kahdeksan tuntia. Jos komennusmatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, maksetaan lisäksi 13 euroa.

Pääesikunta voi erityisestä syystä hyväksyä korvattavaksi kustannukset, jotka ylittävät edellä tarkoitetut määrät.

6 §
Majoitusraha

Asevelvolliselle maksetaan majoitusrahaa komennusmatkalta, jonka aikana puolustusvoimat ei järjestä asevelvollisuuslain 100 §:ssä tarkoitettua majoitusta.

Majoitusrahaa maksetaan 50 euroa kultakin komennusmatkaan käytetyltä vuorokaudelta, josta kello 21:n ja 6:n välisenä aikana on vähintään neljä tuntia sellaista aikaa, jota ei ole käytetty matkustamiseen. Ulkomaankomennukselta majoitusrahan määrä on 90 euroa.

Pääesikunta voi erityisestä syystä hyväksyä korvattavaksi kustannukset, jotka ylittävät 2 momentissa tarkoitetut määrät.

7 §
Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevalle kotihoidon ajalta maksettava ruokaraha

Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevalle maksetaan kotihoidon ajalta ruokarahaa 12 euroa vuorokaudelta.

8 §
Maksuton lomamatka Suomessa

Asevelvollisuuslain 104 §:ssä tarkoitettujen maksuttomien lomamatkojen määrä Suomessa on:

1) 180 päivää palvelevalla 18 matkaa;

2) 270 päivää palvelevalla 29 matkaa;

3) 362 päivää palvelevalle 39 matkaa.

9 §
Maksuton lomamatka ulkomaille

Asevelvollisuuslain 104 §:ssä tarkoitettujen maksuttomien lomamatkojen määrä ulkomaille on:

1) 180 päivää palvelevalla Euroopassa asuvalla kaksi matkaa ja Euroopan ulkopuolella asuvalla yksi matka;

2) 270 päivää palvelevalla Euroopassa asuvalla kolme matkaa ja Euroopan ulkopuolella asuvalla yksi matka;

3) 362 päivää palvelevalla Pohjoismaissa asuvalla neljä matkaa, muualla Euroopassa asuvalla kolme matkaa ja Euroopan ulkopuolella asuvalla kaksi matkaa.

10 §
Palkkio työstä kutsunta-asiain keskuslautakunnassa

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan työhön osallistumisesta maksetaan puheenjohtajalle 370 euroa ja jäsenelle 300 euroa kuukaudessa.

11 §
Palkkio ja kustannusten korvaaminen kunnan edustajalle kutsuntalautakunnassa

Kutsuntalautakunnassa olevalle kunnan edustajalle maksetaan valtion matkustussäännössä tarkoitetun päivärahan suuruinen palkkio ja korvataan matkustamiskustannukset.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri
Jan Vapaavuori

Hallitusneuvos
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.