1437/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä

kumotaan opetusministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (379/2003) 9 § ja

muutetaan 2 ja 3 §, 5 §:n 1 momentti sekä 6 § seuraavasti:

2 §
Opetusministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat:

yliopistot ja niiden harjoittelukoulut

ammattikorkeakoulut

opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset

ylioppilastutkintolautakunta

opintotuen muutoksenhakulautakunta

Suomen Akatemia

kotimaisten kielten tutkimuskeskus

arkistolaitos

Varastokirjasto

taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat

näkövammaisten kirjasto

Museovirasto

Valtion taidemuseo

Suomenlinnan hoitokunta

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto

Valtion elokuvatarkastamo

valtion elokuvalautakunta

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti

kansainvälisen henkilövaihdon keskus

Veikkaus Oy

CSC-Tieteellinen laskenta Oy.

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto sekä hallinto-osasto. Osastossa voi olla yksiköitä ja tulosalueita.

Lisäksi ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä kansainvälisten asiain sihteeristö ja viestintäyksikkö.

5 §
Henkilöstö

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on ylijohtaja. Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päälliköstä säädetään työjärjestyksessä.


6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä hallintoon, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalla, hallintojohtajalla, talousjohtajalla ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) johtajalla, suunnittelupäälliköllä ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 kohdan säännöksiä;

4) korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, liikunta-asiainneuvoksella, opetusneuvoksella, rakennusneuvoksella, tarkastusneuvoksella ja muulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 tai 3 kohdan säännöksiä;

5) hallitusneuvoksella, lainsäädäntöneuvoksella, hallitussihteerillä ja lakimiehellä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 tai 3 kohdan säännöksiä;

6) muulla virkamiehellä, joka toimii valtioneuvoston yleisistunnossa esittelijänä tai jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaavia, korkeakoulututkinto.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa ja valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä säädetään, hallitusneuvokselta edellytetään käytännössä osoitettua johtamistaitoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille pannussa nimitysasiassa sovelletaan asetuksen voimaantullessa voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallintojohtaja
Håkan Mattlin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.