1434/2007

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto

Elokuvien ja televisio- ja radio-ohjelmien säilyttämistä sekä niihin liittyvää tutkimusta varten on opetusministeriön alainen Kansallinen audiovisuaalinen arkisto.

2 §
Tehtävät

Arkisto ottaa vastaan talletuksina ja hankkii kokoelmiinsa elokuvia ja televisio- ja radio-ohjelmia sekä niihin liittyvää esineistöä ja muuta aineistoa, tallentaa ja arkistoi televisio- ja radio-ohjelmia sekä entistää kokoelmissaan olevia aineistoja.

Arkisto edistää ja harjoittaa tutkimusta sekä tarjoaa toimialaansa liittyviä palveluja. Lisäksi arkisto edistää toimialansa kulttuurin tuntemusta saattamalla elokuvia ja ohjelmia yleisön saataville kulttuuri-, koulutus- ja tutkimustarkoituksessa ja harjoittamalla niiden esitystoimintaa sekä asettamalla näytteille toimialansa aineistoja.

Arkiston tehtävistä säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

3 §
Lahjoitus- ja testamenttivarat

Arkistolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4 §
Johtokunta

Arkistossa on johtokunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

5 §
Johtaminen ja ratkaisuvalta

Arkistoa johtaa johtaja. Arkistolla on työjärjestys.

Johtaja ratkaisee arkistossa ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty johtokunnan ratkaistaviksi taikka säädetty tai työjärjestyksessä määrätty arkiston muun virkamiehen ratkaistaviksi. Valtioneuvoston asetuksella säädetään asioista, joita ei voida määrätä muun virkamiehen ratkaistaviksi.

6 §
Maksut

Arkisto voi periä tuottamistaan palveluista ja suoritteista maksuja, joiden suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annetussa opetusministeriön asetuksessa säädetään.

7 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään arkiston virkojen täyttämisestä, virkojen kelpoisuusvaatimuksista, johtajan esimiesasemaan liittyvistä tehtävistä ja johtajan sijaisen määräämisestä.

Tarkemmat määräykset arkiston organisaatiosta ja toimintayksiköistä, yksiköiden tehtävistä, muiden virkamiesten kuin johtajan esimiesasemaan liittyvistä tehtävistä, muusta kuin 1 momentissa mainituista sijaisuudesta, sisäisestä johtamisesta sekä muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista annetaan työjärjestyksellä.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan Suomen elokuvaarkistosta 24 päivänä marraskuuta 1978 annettu laki (891/1978) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 68/2007
SiVM 11/2007
EV 124/2007

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.