1394/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus eräiden entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien henkilöiden kielitutkinnon perusteista ja järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien henkilöiden kielitutkinnon perusteista ja järjestämisestä 17 päivänä maaliskuuta 2005 annetun asetuksen (179/2005) 2 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §, 7 §:n 2 momentti ja 8 § seuraavasti:

2 §
Kielitutkinnon hallinto

Sisäasiainministeriö päättää edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kielitutkinnon perusteista kuultuaan Opetushallitusta sekä vastaa kielitutkinnon kehittämisestä ja valvonnasta. Maahanmuuttovirasto vastaa kielitutkinnon järjestämisestä.

Maahanmuuttovirasto voi tehdä edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kielitutkinnon laatimisesta, arvioinnista ja järjestämisestä sopimuksia korkeakoulujen ja muiden kielitutkinnon järjestäjien kanssa.

3 §
Kielitutkinnon järjestäminen

Maahanmuuttovirasto voi sopia 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kielitutkinnon järjestämisestä enintään vuodeksi kerrallaan. Tutkintotilaisuuksien määrästä ja alueellisesta kattavuudesta sovitaan Maahanmuuttoviraston ja kielitutkinnon järjestäjän kesken.

Kielitutkinnon järjestäjän tehtävänä on:

1) järjestää kielitutkinto;

2) tiedottaa yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa mahdollisuudesta suorittaa tutkinto sekä tutkinnon perusteista ja oikeusvaikutuksista;

3) toimittaa tutkintosuoritukset arvioitaviksi; ja

4) ilmoittaa Maahanmuuttovirastolle tiedot tutkintoon osallistuneista ja tutkinnon tuloksista.

4 §
Arvioija

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kielitutkinnon arvioijana voi toimia se, jolla on suomi vieraana kielenä opettajalta vaadittava kelpoisuus (S 2) ja joka on osallistunut 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kielitutkinnon arvioijakoulutukseen ja jonka Maahanmuuttovirasto on hakemuksesta hyväksynyt merkittäväksi ylläpitämäänsä arvioijarekisteriin.


5 §
Arvioijarekisteri

Maahanmuuttovirasto ylläpitää 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kielitutkinnon arviointiin osallistuvista arvioijarekisteriä kielitutkinnon järjestämistä ja valvontaa varten sekä kielitutkinnon yhdenmukaisen arvioinnin turvaamiseksi.


Arvioija merkitään arvioijarekisteriin viiden vuoden ajaksi. Merkintä voidaan hakemuksesta uusia, jos arvioija edelleen täyttää 4 §:ssä säädetyt vaatimukset ja on käytännössä ylläpitänyt arviointitaitoaan. Jos arvioijan suorittamissa arvioinneissa ilmenee olennaisia puutteita tai laiminlyöntejä, Maahanmuuttovirasto voi arvioijaa kuultuaan poistaa merkinnän ennen määräajan päättymistä.


6 §
Tutkintotodistus

Kielitutkinnon suorittaneelle annetaan tutkintotodistus, johon merkitään tutkinnon suorituspaikka ja tutkintopäivä. Tutkintotodistuksen allekirjoittaa Maahanmuuttovirasto.

7 §
Rekisterimerkinnät

Maahanmuuttovirasto rekisterinpitäjinä huolehtii merkintöjen tekemisestä.

8 §
Tarkistusarviointi

Tutkintosuorituksen arviointiin tyytymätön voi vaatia Maahanmuuttovirastolta kirjallisesti tarkistusarviointia 30 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen tietoonsa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri
Astrid Thors

Erikoissuunnittelija
Eeva Vattulainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.