1356/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1330/2002) 19 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on asetuksessa 1225/2005, sekä

muutetaan 15 ja 18 § sekä 20 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

15 §
Ennakoiden vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään 15 päivänä kesäkuuta toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle arvio valtion seuraavana vuonna vastattavista:

1) peruspäivärahoista ja koulutuspäivärahoista sekä niihin liittyvistä lapsikorotuksista;

2) perustukena maksettavista koulutustuista sekä niihin liittyvistä lapsikorotuksista ja ylläpitokorvauksista;

3) vuorottelukorvauksista.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava viimeistään 15 päivänä marraskuuta sosiaali- ja terveysministeriön määräämä selvitys 1 momentissa tarkoitettujen ennakoiden vahvistamista varten ja työttömyysvakuutusrahastolle arvio seuraavana vuonna maksettavista työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n 1 momentin sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 9 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisista korotusosista ja työllistymisohjelmalisistä niiden ennakoiden vahvistamista varten. Ministeriö ja työttömyysvakuutusrahasto vahvistavat seuraavan vuoden ennakot viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä ja vahvistavat samalla arvion lopullisen suorituksensa määrästä kuluvalta vuodelta. Sanotun arvion ja kulumassa olevalle vuodelle vahvistettujen ennakoiden erotus otetaan huomioon vuoden viimeisen ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Kuluvan vuoden ennakoita tulee välittömästi tarkistaa, jos niiden perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

18 §
Ennakoiden vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään 15 päivänä kesäkuuta toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle arvio valtion seuraavana vuonna vastattavasta työmarkkinatuen ja siihen liittyvien lapsikorotusten ja ylläpitokorvausten määrästä.

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään 15 päivänä marraskuuta toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle arvio Kansaneläkelaitoksen maksettavaksi seuraavana vuonna tulevasta työmarkkinatuen ja siihen liittyvien lapsikorotusten ja ylläpitokorvausten määrästä kuukausittain sekä valtion kuukausikohtaisesta rahoitusosuudesta. Mukaan tulee liittää arvio Kansaneläkelaitoksen tarvitseman maksuvalmiussuorituksen määrästä ja ajankohdasta. Lisäksi Kansaneläkelaitoksen tulee esittää arvio kuluvan vuoden valtion rahoitusosuuden lopullisesta määrästä sekä vuoden lopussa palauttamatta olevan maksuvalmiussuorituksen määrästä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa seuraavan vuoden valtion rahoitusosuuden ennakot viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä. Samassa yhteydessä ministeriö vahvistaa arvion kulumassa olevan vuoden lopullisen suorituksensa määrästä. Sanotun arvion ja valtion kulumassa olevalle vuodelle vahvistettujen ennakoiden erotus otetaan huomioon vuoden viimeisen ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Kuluvan vuoden ennakoita tulee välittömästi tarkistaa, jos niiden perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

20 a §
Lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Valtion suoritettavaksi vahvistetun määrän ja valtion maksamien ennakoiden erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan toisen kuukauden ennakossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Esko Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.