1355/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan työttömyyskassalain täytäntöönpanosta 22 päivänä maaliskuuta 2001 annetun valtionneuvoston asetuksen (272/2001) 4―8 §, sellaisina kuin ne ovat 4―7 § asetuksessa 1156/2003 ja 8 § osaksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

4 §

Työttömyyskassan on toimitettava kultakin kalenterivuodelta työttömyyskassalain 7 luvun mukaisia rahoitusosuuksia koskeva hakemus Vakuutusvalvontavirastolle seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Hakemukseen on liitettävä työttömyyskassan hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut Vakuutusvalvontaviraston määräämät selvitykset.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyyskassoille maksettavat rahoitusosuudet Vakuutusvalvontaviraston esityksestä. Ministeriön on toimitettava rahoitusosuuksien määriä koskevat päätöksensä tiedoksi työttömyysvakuutusrahastolle, jonka tulee ottaa päätökset huomioon työttömyyskassoille maksettavissa ennakoissa siten kuin 5 §:ssä säädetään.

5 §

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettua työttömyyskassan rahoitusosuudet liikaa maksetut ennakot vähennetään seuraavan vuoden ennakkomaksuista. Jos ennakoita on maksettu vahvistettuja rahoitusosuuksia vähemmän, lopullisten rahoitusosuuksien ja maksettujen ennakoiden välinen erotus maksetaan työttömyyskassalle lisämaksuna.

6 §

Työttömyysvakuutusrahaston on vuosittain viimeistään 10 päivänä marraskuuta toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle arvio työttömyyskassoille seuraavana vuonna maksettavista valtionosuuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyysvakuutusrahastolle seuraavana vuonna maksettavat ennakot työttömyysvakuutusrahaston arvion perusteella enintään valtion talousarviossa sanottuihin tarkoituksiin osoitettujen määrärahojen suuruisina. Ennakot on vahvistettava viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä. Samalla ministeriö vahvistaa arvion kulumassa olevan vuoden valtion lopullisen suorituksen määrästä. Sanotun arvion ja kulumassa olevalle vuodelle vahvistettujen valtionosuuksien ennakoiden erotus otetaan huomioon vuoden viimeisen ennakkoerän maksamisen yhteydessä tai kulumassa olevan vuoden loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa työttömyysvakuutusrahastolle ennakkoa kuukausittain tasasuuruisin erin, jollei työttömyysvakuutusrahaston esityksestä muuta johdu.

7 §

Jos työttömyysvakuutusrahasto on 3 §:n mukaisesti tarkistanut ennakoita tai työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan tarve työttömyyskassoille maksettavien ennakoiden tarkistukseen on olemassa, on työttömyysvakuutusrahaston tehtävä esitys sosiaali- ja terveysministeriölle valtionosuuksien ennakoiden määrän tarkistamisesta, jos valtionosuutta vastaavien ennakoiden muutos on olennainen. Ministeriö voi omasta aloitteestaan tarkistaa työttömyysvakuutusrahastolle maksettavaa ennakkoa, jos valtionosuuden ennakon maksamisen perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

8 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyysvakuutusrahastolle suoritettavan valtionosuuden määrän viipymättä, kun työttömyyskassojen rahoitusosuuksia koskevat päätökset on 4 §:n 2 momentin mukaisesti toimitettu tiedoksi työttömyysvakuutusrahastolle.

Työttömyysvakuutusrahastolle maksetun valtionosuuden ennakon ja vahvistetun valtionosuuden erotus maksetaan tai palautetaan vahvistamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Esko Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.