1347/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 423/2007, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, säädettyjen eläinpalkkiojärjestelmien soveltamista.

2 §
Nautaeläinpalkkiot

Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamia nautaeläinpalkkioita ovat:

1) sonnipalkkio;

2) härkäpalkkio (kuohitun sonnin palkkio);

3) emolehmien tuotantopalkkio; sekä

4) urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkio

3 §
Hallinnollinen asiakirja

Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävästä tietokannasta (nautarekisteri) tulostettu nautaeläinluettelo on Euroopan yhteisön säädöksissä tarkoitettu hallinnollinen asiakirja. Nautaeläinluetteloksi hyväksytään vain Maatalouden Laskentakeskus Oy:n tilalle lähettämä sekä Maaseutuviraston hyväksymällä kaupallisen toimittajan toimittamalla ohjelmalla tai viljelijäselailupalvelu-ohjelmalla tulostettu luettelo, jossa on otsikko "Nautaeläinluettelo".

4 §
Sonnien ja härkien tilakohtaisen lukumäärän rajoitukset

Sonni- ja härkäpalkkioita myönnettäessä ei sovelleta neuvoston tilatukiasetuksen 123 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 90 nautaeläimen tilakohtaista enimmäismäärää.

Jos neuvoston tilatukiasetuksen 123 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu Suomelle vahvistettu enimmäismäärä (maakiintiö) ylittyy, tehtävä suhteellinen vähennys kohdistuu vain niihin tuottajiin, joiden hakemuksessa tai hakemuksissa olevien tukikelpoisten sonnien ja ensimmäisen ikäryhmän härkien yhteismäärä ylittää 25 eläintä kalenterivuotta ja tilaa kohti.

5 §
Pitoaika

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 90 artiklassa tarkoitettu nautaeläinten pitoaika alkaa 2 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tukien osalta kysymyksessä olevan hakukerran ensimmäistä hakupäivää seuraavasta päivästä, jos hakemus on jätetty ennen varsinaisen hakuajan alkamista.

6 §
Uuhipalkkio

Neuvoston tilatukiasetuksen 113 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vähimmäismäärä, josta uuhipalkkiota voi hakea, on kymmenen uuhta.

7 §
Palkkiojärjestelmän ulkopuolelle sulkeminen

Palkkiojärjestelmien ulkopuolelle sulkeminen koskee myös tilan tuottajana jatkavaa, jos tuotantojärjestelyt viittaavat palkkiojärjestelmän ulkopuolelle sulkemisen kiertämistarkoitukseen.

8 §
Palkkion minimimäärä

Palkkiota ei makseta, jos sen määrä on 50 euroa tai vähemmän.

9 §
Asiakirjojen säilytys

Tuottajan on säilytettävä tuen hakemiseen liittyvät asiakirjat vähintään hakuvuoden sekä sitä seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan.

Tukihakemukseen liittyviksi asiakirjoiksi katsotaan myös nautaeläinluettelot ja lammaskatrasluettelot.

10 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamia eläinpalkkioita koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan 12 päivänä tammikuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista (8/2006).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.