1260/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat

1) kielilautakuntien antamat lausunnot;

2) kielen- ja nimistönhuollon alaan kuuluvat lausunnot ja selvitykset, joiden antaminen edistää yleistä kielenkäyttöä ja joiden kohteena olevalla tuotteella ei tavoitella liiketaloudellista voittoa;

3) kielineuvonta, jonka antamiseen käytetty työpanos on vähäinen;

4) aineistojen käyttö tutkimustarkoituksiin arkistoissa ja tietoliikenneyhteyksien kautta;

5) kirjaston omista kokoelmista annetut paikallislainat, kokoelmien käyttö tutkimuskeskuksen tiloissa ja luetteloiden käyttö; sekä

6) vastavuoroisuuteen perustuva suomalais-ugrilaisen kirjallisuuden ulkomainen kaukopalvelu.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kirjastoille annettavasta kaukopalvelusta peritään lähetyskustannukset ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat palvelut, joita tutkimuskeskus tuottaa valtion ja kuntien viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille niiden pyynnöstä. Tällaisia palveluita ovat muun muassa:

1) koulutus, konsultointi ja tilaustutkimukset;

2) julkaisujen kieliasun ja nimien tarkistus;

3) muut kuin 1 §:ssä tarkoitetut lausunnot ja selvitykset;

4) tiedonhaut ja muu tietopalvelu;

5) muut kuin 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut kaukolainat;

6) muu kuin 2 momentissa tarkoitettu aineistojen luovuttaminen jäljenteenä; sekä

7) tilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Muut suoritteet

Tutkimus- ja sanakirjajulkaisut ovat maksuperustelain 7 §:n 2 momentin mukaisia suoritteita, joista peritään julkaisemisesta ja jakelusta aiheutuvat kustannukset.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Korkeakouluneuvos
Juhani Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.