1257/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 5 luvun 2 §:n 4 momentin ja 4 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 5 luvun 2 §:n 4 momentti laissa 282/1993 ja 4 § laissa 1401/1991:

1 §

Kun valtiolle on perintökaaren (40/1965) 5 luvun 1 §:n tai Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 63 §:n nojalla tullut omaisuutta, Valtiokonttorin tulee ilmoittaa tästä sille kunnalle, jossa perittävä oli viimeksi asunut. Kiinteästä omaisuudesta on lisäksi tehtävä ilmoitus kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee.

Jos valtiolle on tullut kiinteistövarallisuutta, Valtiokonttorin on ilmoitettava siitä valtiovarainministeriölle ja maa- ja metsätalousministeriölle. Ympäristöministeriölle on ilmoitettava sellaisesta valtiolle tulleesta kiinteistövarallisuudesta, jolla saattaa olla merkitystä kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun tai luonnonsuojelun kannalta. Opetusministeriölle on ilmoitettava sellaisesta valtiolle tulleesta kiinteistövarallisuudesta, jolla saattaa olla merkitystä kiinteiden muinaisjäännösten suojelun kannalta. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole siltä osin, kuin kiinteistövarallisuus on asunto-osakeyhtiön osakkeita.

2 §

Jos valtiolle perintönä tulleen jäämistön perunkirjoitusarvo tai Ahvenanmaan maakunnan Ahvenanmaan itsehallintolain 63 §:n nojalla luovuttaman omaisuuden arvo on suurempi kuin 750 000 euroa, perintökaaren 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetun päätöksen omaisuuden luovuttamisesta tai valtiolla pysyttämisestä tekee Valtiokonttorin asemesta valtioneuvosto.

3 §

Jos useampi kuin yksi sellainen hakija, jolle valtion saama omaisuus voidaan perintökaaren 5 luvun 2 §:n mukaan luovuttaa, on pyytänyt omaisuuden luovuttamista, luovutettavaksi päätetty omaisuus tulee jakaa hakijoiden kesken tarkoituksenmukaisella ja kohtuullisella tavalla ottaen huomioon perittävän ja hakijan välisen suhteen laatu, omaisuuden käyttötarkoitus ja perittävän oletettu tahto. Jos omaisuuden jakaminen ei ole tarkoituksenmukaista, omaisuus tulee luovuttaa sille hakijalle, joka edellä mainittujen perusteiden mukaan on asetettava etusijalle.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 1991 annettu asetus (1403/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Oikeusministeri
Tuija Brax

Lainsäädäntöneuvos
Markku Helin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.