1235/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 3 §:n 5 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 69 artiklan mukaisesti maksetaan tuotantopalkkiota eräille peltokasveille ja naudoille siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) komission asetuksella III neuvoston tilatukiasetuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annettua komission asetusta (EY) N:o 1973/2004;

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1760/2000 nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

3) komission asetuksella I neuvoston tilatukiasetuksessa säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 796/2004;

4) neuvoston asetuksella (EY) N:o 1673/2000 kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1673/2000;

5) valkuaiskasvin ja viljan seoskasvustolla viljan ja neuvoston tilatukiasetuksen 76 artiklan mukaisten valkuaiskasvien seoskasvustoa, jossa kasvulohkolle on kylvetty valkuaiskasvin ja viljan siemenseosta niin, että valkuaiskasvin ja viljan yhteenlasketusta kylvösiemenmäärästä kiloina yli 50 prosenttia on valkuaiskasvin siementä;

6) peltoalalla maatalous- ja puutarhakasvien tuotantoa varten viljeltyä maata, neuvoston tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdan mukaista kesantoa, neuvoston tilatukiasetuksen 5 artiklan mukaisesti hoidettua viljelemätöntä peltoa, tilapäisesti viljelemättömäksi ilmoitettua maatalousmaata, kasvimaata ja kasvihuonealaa;

7) viljelijällä neuvoston tilatukiasetuksen 2 artiklassa tarkoitettua viljelijää;

8) todetulla peltoalalla viljelijän ilmoittamaa tai mahdollisessa valvonnassa todettua peltoalaa, kuitenkin edellä mainituista peltoaloista pienempää;

9) hieholla vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä poikimatonta naaraspuolista nautaa;

10) emolehmällä liharotuista tai tällaisen rodun kanssa tehdystä risteytyksestä saatua vähintään kerran poikinutta nautaa, jota käytetään yksinomaan vasikoiden tuottamiseen ja jonka vasikoita kasvatetaan lihantuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty emolehmä;

11) liharodulla muita, kuin tämän asetuksen liitteessä 1 mainittuja nautarotuja; sekä

12) nautarekisterillä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 sekä nautaeläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) mukaista nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää.

2 luku

Peltokasvien tuotantopalkkio

3 §
Tukikelpoiset kasvit

Tukikelpoisia kasveja ovat syysruis, syysvehnä, ruisvehnä, syyskylvöinen spelttivehnä, syysrapsi, syysrypsi, kevätrapsi, kevätrypsi, auringonkukka, soijapapu, peltoherne, härkäpapu, makea lupiini, öljypellava, kuitupellava ja kuituhamppu sekä 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetut seoskasvustot.

4 §
Tuotantopalkkion määrä

Peltokasvien tuotantopalkkiota voidaan myöntää tukikelpoisten kasvien viljelyksessä olevalle peltoalalle enintään 50 euroa hehtaaria kohti.

Peltokasvien tuotantopalkkiota voidaan myöntää enintään 5,84 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava peltokasvien tuotantopalkkion määrä ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, tuotantopalkkiota alennetaan suhteessa ylittymiseen.

5 §
Peltokasvien tuotantopalkkion myöntämisen edellytykset

Tuotantopalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että viljelijän ilmoittama tai mahdollisessa valvonnassa todettu tukikelpoisten kasvien yhteenlaskettu viljelyksessä oleva peltoala on vähintään 10 prosenttia todetusta peltoalasta. Yksittäiselle kasville tuotantopalkkiota voidaan myöntää enintään 50 prosentille viljelijän todetusta peltoalasta.

Peltokasvien tuotantopalkkioon ei ole oikeutettu syysrukiin, ruisvehnän, syysvehnän, syyskylvöisen spelttivehnän, syysrypsin ja syysrapsin peltoala, jota on käytetty täyttämään luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen kasvipeitteisyysvaatimuksen vähimmäisalaa.

6 §
Kuituhamppua ja makeaa lupiinia koskevat erityissäädökset

Kuituhampun tuotannon tukikelpoisia lajikkeita ovat komission asetuksen I liitteessä II luetellut lajikkeet. Viljelijän on säilytettävä kuituhampun kasvusto siihen asti, että komission asetuksen I 33 artiklan 1 kohdassa säädetty tetrahydrokannabinolipitoisuuden tarkistamisvelvollisuus on täytetty.

Tuotantopalkkioon oikeuttavan makean lupiinin lajikkeita ovat komission asetuksen III 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut lajikkeet, joiden tuottamista siemenistä enintään viisi prosenttia on karvaita.

3 luku

Nautojen tuotantopalkkio

7 §
Tuotantopalkkion määrä

Emolehmien tuotantopalkkiota voidaan myöntää emolehmille ja hiehoille enintään 200 euroa tukikelpoista eläintä kohden vuodessa. Urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkiota voidaan myöntää enintään 80 euroa teurastettua eläintä kohden.

Emolehmien tuotantopalkkiota voidaan myöntää enintään 7,0 miljoonaa euroa ja urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkiota voidaan myöntää enintään 3,118 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuotantopalkkion määrä ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, tuotantopalkkiota alennetaan suhteessa ylittymiseen.

8 §
Emolehmien tuotantopalkkion myöntämisen edellytykset

Tuotantopalkkiota myönnetään emolehmistä ja hiehoista, jotka ovat vähintään 50 prosenttisesti liharotuisia. Tuotantopalkkio määräytyy 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, nautarekisterin perusteella viljelijän hallinnassa olleiden tukikelpoisten emolehmien ja hiehojen keskimääräisten lukumäärien perusteella. Tuotantopalkkion myöntämisen perusteena olevien emolehmien ja hiehojen yhteenlasketusta keskimääräisestä lukumäärästä voi olla enintään 40 prosenttia hiehoja.

Emolehmien ja hiehojen keskimääräinen lukumäärä saadaan laskemalla yhteen yksittäisten eläinten tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla summa luvulla 365. Tuotantopalkkion myöntämisen perusteena olevien emolehmien ja hiehojen yhteenlaskettu keskimääräinen lukumäärä lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella.

Tuotantopalkkioon oikeutettujen emolehmien ja hiehojen on oltava merkitty ja rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 sekä nautaeläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) mukaisesti.

9 §
Urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkion myöntämisen edellytykset

Tuotantopalkkiota myönnetään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, teurastetuille urospuolisille naudoille, joiden ruhopaino on vähintään 330 kiloa sekä teurashiehoille, joiden ruhopaino on vähintään 210 kiloa.

Tuotantopalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) eläin on merkitty ja rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 sekä nautaeläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) mukaisesti;

2) teurastettu eläin on ollut viljelijän hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta teurastusta edeltävien 90 vuorokauden aikana;

3) eläin on teurastettu Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä teurastamossa tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymässä pienteurastamossa, ja teurastiedot on ilmoitettu nautarekisteriin; sekä

4) eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi.

Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta tuotantopalkkiota. Jos eläimen ruho on hylätty osittain, ruho on oikeutettu tuotantopalkkioon, jos ruhon kokonaispaino, ruhon hylätty osa mukaan lukien, saavuttaa edellä 1 momentissa säädetyn vähimmäispainon.

Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että eläimestä on maksettu tuottajalle teuraseläintili, ruho on tukikelpoinen. Jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon navetassa, se ei ole tukikelpoinen.

4 luku

Voimaantulo

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Maatalousneuvos
Arja-Leena Kirvesniemi

Liite 1

NAUTARODUT, JOITA EI KATSOTA LIHAROTUISIKSI
Angler Rotvieh (Angeln) - RØd dansk maelkerace (RDM) - German Red - Lithuanian Red
Ayrshire
Armoricaine
Bretonne Pie-Noir
Friesian: Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Frie-sian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red andWhite Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbontenvan België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace(SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse(SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz,Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native,Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red andWhite, Holstein Black and White, Red Holstein
Groninger Blaarkop
Guernsey
Jersey
Malkeborthorn
Reggiana
Valdostana Nera
Itäsuomenkarja
Länsisuomenkarja
Pohjoissuomenkarja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.