1207/2007

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisessa edellytetystä sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta 30 päivänä marraskuuta 2007 annetun lain (1093/2007) 8 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1093/2007), jäljempänä tunnustamislaki, tarkoitetuista korvaavista toimenpiteistä.

2 §
Sopeutumisaika

Sopeutumisaikana hakija hoitaa tehtävää taikka harjoittaa ammattia ohjauksen ja valvonnan alaisena.

Tunnustamislain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ehdollisessa tunnustamispäätöksessä määrätään sopeutumisajan pituus ja tehtävät sekä tarvittaessa pätevyys, joka valvojana toimivalta ammatinharjoittajalta vaaditaan. Lisäksi ehdollisessa tunnustamispäätöksessä voidaan määrätä muita välttämättömiä ehtoja sopeutumisajan suorittamiselle. Valvojana toimivan ammatinharjoittajan on sopeutumisajan kuluessa ilmoitettava ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaavalle viranomaiselle hakijan ammattitoiminnassa ilmenneistä puutteista, jos hakijan toiminta aiheuttaa vakavaa vaaraa toiminnan kohteelle. Ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaava viranomainen voi tällöin määrätä sopeutumisajan keskeytettäväksi.

Ammatinharjoittamisen edellyttämä kyky ja taito osoitetaan työnantajan tai valvojana toimivan ammatinharjoittajan sopeutumisajasta antamalla todistuksella.

3 §
Kelpoisuuskoe

Tunnustamislain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ehdollisessa tunnustamispäätöksessä määrätään kelpoisuuskokeen pääasiallinen sisältö ja kokeen toimeenpanija. Kelpoisuuskoe on järjestettävä korkeakoulussa tai oppilaitoksessa, jolla on lainsäädäntöön perustuva toimivalta antaa tutkintoon johtavaa koulutusta alalla, jota ammattipätevyyden tunnustamishakemus koskee.

Kelpoisuuskoe voi sisältää kysymyksiä myös Suomessa sovellettavan hyvän ammattikäytännön tuntemuksesta. Koe suoritetaan suomen tai ruotsin kielellä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kelpoisuuskokeeksi voidaan määrätä myös ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu näyttötutkinto tai sen osa.

4 §
Pakollinen kelpoisuuskoe

Jos hakemus koskee kelpoisuutta virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan tietty oikeustieteen korkeakoulututkinto, kelpoisuuskokeen toimeenpanee yliopiston tiedekunta, jossa voi suorittaa oikeustieteellisiä tutkintoja.

Jos hakemus koskee kelpoisuutta virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan poliisioppilaitoksessa suoritettu tietty tutkinto tai määrätyt siellä suoritetut opinnot, kelpoisuuskokeen toimeenpanee Poliisiammattikorkeakoulu.

Jos hakemus koskee kelpoisuutta virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan Raja- ja merivartiokoulussa suoritettu tietty tutkinto tai määrätyt siellä suoritetut opinnot, pakollisen kelpoisuuskokeen toimeenpanee Raja- ja merivartiokoulu.

Jos hakemus koskee kelpoisuutta julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastajan tehtävään, kelpoisuuskokeen toimeenpanee julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY (32005L0036); EYVL N:o L 255, 30.9.2005, s. 22

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.