1204/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Laki rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun rautatielain (555/2006) 26 § ja

lisätään 28 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

26 §
Liikenteenohjaus

Ratahallintokeskus vastaa rataverkon liikenteenohjauksesta.

Ratahallintokeskus huolehtii liikenteenohjauspalvelun tasapuolisuudesta ja järjestää liikenteenohjauspalvelun valtakunnallisen valvonnan ja koordinaation. Muut liikenteenohjauspalvelut Ratahallintokeskus järjestää itse tai hankkii julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Ratahallintokeskus voi myös sopia yksityisraiteen haltijan kanssa liikenteenohjauksen järjestämisestä yksityisraiteella tai jollakin sen osalla.

28 §
Rautatiejärjestelmää koskevat vaatimukset

Rautatievirasto voi erityisen painavasta syystä myöntää luvan poiketa 2 momentin nojalla antamistaan määräyksistä, jos rautatiejärjestelmän turvallisuus ei vaarannu. Päätöksessä voidaan asettaa ehtoja ja rajoituksia turvallisuuden varmistamiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tämän lain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin liikenteenohjauksen tehtäviin VR Osakeyhtiöstä Ratahallintokeskukseen ensimmäistä kertaa nimitettävien palvelukseen VR Osakeyhtiössä sovelletaan valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain (1296/2006) 3 §:n 2 ja 3 momenttia siten kuin kyseessä olisi valtion palvelus. Palvelus VR Osakeyhtiössä ei kuitenkaan kartuta eläkettä valtion eläkejärjestelmän mukaisesti.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 114/2007
LiVM 7/2007
EV 73/2007

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.