1175/2007

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Merenkulkulaitos perii oheisissa liitteissä olevien maksutaulukoiden mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet (liite 1);

2) luotsin, linjaluotsin ja itämerenluotsin tutkinto sekä vapautukset luotsinkäyttövelvollisuudesta ja luotsauspalvelujen tarjoamisvelvollisuudesta (liite 2);

3) alusrekisterisuoritteet, merenkulun edistämiseen liittyvät suoritteet sekä henkilöstöhallinnon suoritteet (liite 3);

4) aikataulun mukainen yhteysalusliikenne (liite 4); sekä

5) vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus (liite 5).

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Merenkulkulaitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet:

1) katsastukset ja tarkastukset, joista säädetään tai määrätään:

a) alusten katsastuksista annetussa asetuksessa (1123/1999);

b) eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetussa asetuksessa (1307/1999);

c) eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetussa asetuksessa (65/2000);

d) vuokraveneiden turvallisuudesta annetussa asetuksessa (438/1983);

e) aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (635/1993);

f) painelaitelaissa (869/1999);

g) laivaväen asuintiloista aluksella annetussa asetuksessa (518/1976);

h) alusten varalaidasta kotimaan liikenteessä annetussa asetuksessa (855/1988);

i) kansainvälisessä lastiviivayleissopimuksessa, 1966 (SopS 52/1968);

j) laivavarusteista annetussa asetuksessa (925/1998);

k) Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välisessä Itämeren lastiviivoista tehdyssä sopimuksessa (SopS 26/1988);

l) maantielautoista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (20/2006);

m) laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä annetussa asetuksessa (66/1996);

2) tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 5 §:ssä tarkoitettu kaksoispohja;

3) tarkastus alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 21 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;

4) satamien ja satamarakenteiden turva-arvioinnit, satamien ja satamarakenteiden turvasuunnitelmien hyväksyminen ja alusten katsastukset, joista säädetään eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain (485/2004) 4 §:n 1 kohdassa ja tarkastukset mainitun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;

5) tarkastus eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain (1206/2004) 24 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;

6) tarkastus eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain (621/2005) 32 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;

7) satama-alueen turvallisuusselvityksen hyväksyminen ja sataman toiminnan tarkastaminen sekä poikkeuksien myöntäminen, joista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetussa valtioneuvoston asetuksessa (251/2005); sekä

8) merenkulkualan oppilaitoksen laatujärjestelmän arviointi.

Omakustannusarvon mukaisen tuntiveloituksen perustana ovat katsastus- ja tarkastustyöhön, laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja aluksen johtamisjärjestelyjen tarkastukseen, satamien ja satamarakenteiden turva-arviointien suorittamiseen ja turvasuunnitelmien hyväksyntään, satama-alueen turvallisuusselvityksen hyväksyntään, sataman toiminnan tarkastamiseen ja poikkeuksien myöntämiseen sekä merenkulkualan oppilaitoksen laatujärjestelmän arviointiin kohdennetut kustannukset jaettuna laskutetuilla työtunneilla. Asiakkaalta laskutetaan vain aluksella, telakalla, laivanisännän luona, satamassa, satamarakenteessa, eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain 22―30 §:ssä tarkoitettuihin valvontatoimenpiteisiin liittyvillä tarkastuskäynneillä, satama-alueella sekä merenkulkualan oppilaitoksessa tehdyt varsinaiset katsastus-, tarkastus- ja muut työtunnit sekä niihin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset. Lisäksi asiakkaalta laskutetaan ne Merenkulkulaitoksessa tehdyt työtunnit, jotka liittyvät alusten katsastukseen ja tarkastukseen kuuluvien piirustusten ja muun materiaalin hyväksymiseen.

Kansainvälisen liikenteen alusten tuntiveloitus on:

1) virastotyöaikana 239 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 120 euroa;

2) muuna kuin virastotyöaikana 359 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 180 euroa;

3) katsastukseen ja tarkastukseen kuuluvien piirustusten ja muun materiaalin hyväksymisestä 76 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.

Kotimaanliikenteen alusten ja kalastusalusten sekä huviveneiden tuntiveloitus on:

1) virastotyöaikana 174 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä sen jälkeen jokaiselta aloitetulta puolelta työtunnilta 87 euroa;

2) muuna kuin virastotyöaikana 261 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 131 euroa;

3) katsastukseen ja tarkastukseen kuuluvien piirustusten ja muun materiaalin hyväksymisestä 76 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.

Edellä 1 momentin 4, 5, 7 ja 8 kohdassa tarkoitettujen suoritteiden tuntiveloitus on:

1) virastotyöaikana 239 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 120 euroa;

2) muuna kuin virastotyöaikana 359 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 180 euroa.

Jos työtä ei ole voitu katsastajasta tai tarkastajasta riippumattomasta syystä suorittaa sitä varten sovittuna aikana tai työ peruuntuu kokonaan, peritään työtuntiveloituksista 50 prosenttia sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

4 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Merenkulkulaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) Merenkulkulaitoksen toimialaan kuuluvat suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamistehtävät, tutkimukset, mittaukset, luotaukset, haraukset ja muut työsuoritukset;

2) Merenkulkulaitoksen aluksen, kulkuneuvon tai tukialusretkikunnan toimeksiannosta suorittama kuljetus, hinaus, avustustehtävä tai muu työsuoritus;

3) Merenkulkulaitoksen kiinteistövarallisuuden vuokraus, lukuun ottamatta valtion maaomaisuutta;

4) merenkulun turvalaitteet;

5) painotuotteet ja muu tietoaineisto;

6) kopiot, telekopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset, lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; sekä

7) toimeksiantoon perustuvat muut Merenkulkulaitoksen suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Merenkulkulaitos ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta maksusta, jollei toisin säädetä.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta Merenkulkulaitoksen päätöksestä on peritty.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeri
Anu Vehviläinen

Merenkulkuneuvos
Sirkka-Heleena Nyman

Liitteet 1-5

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.