1158/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maahanmuuttajan erityistuesta 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1192/2002) 21 §, sellaisena kuin se on laissa 575/2007, ja

muutetaan 6 §:n 2 momentti, 7 §:n otsikko, 1 momentti ja 2 momentin 11 kohta, 18 §:n 1 momentti ja 33 §:n 5 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 2 momentti, 7 §:n otsikko ja 2 momentin 11 kohta, 18 §:n 1 momentti sekä 33 §:n 5 momentti viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

6 §
Erityistuen määrä

Täysimääräinen erityistuki on 506,35 euroa kuukaudessa. Jos erityistuen saaja on avioliitossa, täysimääräinen erityistuki on 449,13 euroa kuukaudessa.

7 §
Huomioon otettavat tulot

Erityistukea myönnettäessä otetaan huomioon henkilön käytettävissä olevat tosiasialliset tulot (vuositulo), jotka hänen arvioidaan jatkuvasti tai toistuvasti vuosittain saavan. Lisäksi otetaan huomioon hänen puolisonsa vastaavat tulot siltä osin kuin ne ylittävät avioliitossa olevan henkilön täysimääräisen erityistuen.

Tulona ei kuitenkaan oteta huomioon (etuoikeutetut tulot):


11) kohdassa 7 mainittuja etuuksia vastaavia ulkomailta maksettavia etuuksia.


18 §
Ilmoitusvelvollisuus

Erityistuen saajan on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle avioliiton solmimisesta, avioliittonsa purkautumisesta, erityistukeen vaikuttavissa tuloissaan tapahtuneesta muutoksesta, ulkomailla oleskelustaan sekä muista vastaavista erityistuen maksamiseksi välttämättömistä tiedoista.


33 §
Tietojensaantioikeus

Sen lisäksi, mitä tässä pykälässä säädetään, noudatetaan, mitä kansaneläkelain 88 §:ssä, 90 §:n 3 kohdassa sekä 95 ja 96 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tämän lain voimaan tullessa maksussa oleva maahanmuuttajan erityistuki muutetaan 1 päivästä tammikuuta 2008 tämän lain 6 §:n mukaiseksi. Muutos tehdään ilman hakemusta ja erityistuen muuttamisesta annetaan päätös vain erityistuen saajan pyynnöstä.

Kansaneläkettä tai kansaneläkelain mukaista leskeneläkkeen täydennysmäärää lain voimaan tullessa saavan henkilön erityistuki tarkistetaan 19 §:n 2 momentin 2 kohdan perusteella 1 päivästä tammikuuta 2008.

Lain 21 §:n nojalla keskeytettyjen erityistukien maksaminen aloitetaan uudelleen 1 päivästä tammikuuta 2008. Jos 19 §:n mukaisesta tarkistuksesta on kulunut yli vuosi, tuki tarkistetaan ennen maksamisen aloittamista.

Tämän lain 6 §:ssä säädetyt rahamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuonna 2001 maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 95/2007
StVM 9/2007
EV 55/2007

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.