1139/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaan säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema ja tehtävät

Oikeuspoliittisen tutkimuksen harjoittamista varten oikeusministeriön hallinnonalalla toimii Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

Tutkimuslaitoksen tehtävänä on:

1) harjoittaa riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon oikeusministeriön ja yhteiskunnan tietotarpeet;

2) seurata oikeusoloja ja rikollisuutta sekä analysoida niitä ja raportoida niiden kehityspiirteistä;

3) ylläpitää ja edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä oikeuspoliittisessa tutkimuksessa;

4) julkaista ja välittää oikeuspoliittista tutkimustietoa;

5) osallistua oikeuspoliittiseen tutkijakoulutukseen yhteistyössä yliopistojen kanssa.

2 §
Johtaminen

Tutkimuslaitosta johtaa ylijohtaja.

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

3 §
Sopimusten tekeminen

Tutkimuslaitos voi toimialallaan tehdä sopimuksia muiden viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa tutkimusten ja selvitysten laatimisesta sekä tietojen vaihdosta, jollei tietojen salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Tutkimuslaitos voi myös tehdä yhteistyösopimuksia tutkimustyötä tekevien muiden laitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteisten tutkimushankkeiden toteuttamisesta.

4 §
Lahjoitukset ja testamentit

Tutkimuslaitoksella on oikeus ottaa vastaan lahjoitus- ja testamenttivaroja toimintaansa varten.

5 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tutkimuslaitoksen tehtävistä, organisaatiosta, asioiden ratkaisemisesta ja henkilöstöä koskevista asioista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Tutkimuslaitoksen työjärjestyksessä määrätään tarkemmin tutkimustoiminnan ja laitoksen sisäisen hallinnon järjestämisestä.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta 18 päivänä tammikuuta 1974 annettu laki (51/1974) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 104/2007
LaVM 7/2007
EV 79/2007

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Astrid Thors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.