1105/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan kansalaisuudesta 19 päivänä elokuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (799/2004) 1, 2 ja 5―8 § seuraavasti:

1 §
Isyyden kumoamista koskeva ilmoitus

Kun lapsi on saanut Suomen kansalaisuuden isän Suomen kansalaisuuden perusteella ja miehen isyys lapseen on kumottu, maistraatti ilmoittaa asiasta tiedon saatuaan Maahanmuuttovirastolle.

2 §
Tiedusteluvelvollisuus kansalaisuusasemasta

Maistraatti pyytää lapsen syntymästä tiedon saatuaan Maahanmuuttovirastoa määrittämään lapsen kansalaisuusaseman silloin, kun:

1) lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään ja he eivät ole Suomen kansalaisia tai toinen heistä ei ole Suomen kansalainen; tai

2) avioliitossa syntyneen lapsen vanhemmat eivät ole Suomen kansalaisia, eikä heillä ole saman maan kansalaisuutta.

Jos maistraatilla, kihlakunnan poliisilaitoksella tai Suomen edustustolla on perusteltua aihetta olettaa, että väestötietojärjestelmään Suomen kansalaiseksi merkitty henkilö ei ole Suomen kansalainen, sen on pyydettävä Maahanmuuttovirastoa määrittämään henkilön kansalaisuusasema.

5 §
Vireillepano kunniakonsulaatissa

Pantaessa hakemus tai kansalaisuusilmoitus vireille kunniakonsulaatissa siihen liitetään selvitys Maahanmuuttoviraston käsittelymaksun suorittamisesta.

6 §
Vastaanottajaviranomaisen lausunto

Hakemuksen tai kansalaisuusilmoituksen vastaanottanut viranomainen ilmoittaa Maahanmuuttovirastolle lausunnossaan tiedossaan olevat seikat, joilla voi olla merkitystä asian ratkaisulle.

Kansalaisuusilmoitukseen ja -hakemukseen annetaan lausunto, kun asiakirjat lähetetään Maahanmuuttovirastolle.

Vastaanottajaviranomainen mainitsee lausunnossaan 1 momentissa mainitun lisäksi toimivallastaan, siitä, miten hakijan ja kanssahakijan henkilöllisyys on tarkastettu sekä hakijan hakemukseen tai kansalaisuusilmoitukseen liittämien asiakirjojen luotettavuudesta. Vastaanottajaviranomainen mainitsee myös ristiriitaisuuksista hakemuksessa tai kansalaisuusilmoituksessa ilmoitettujen tietojen ja asian käsittelyssä vastaanottoviranomaisessa esille tulleiden tietojen välillä.

7 §
Kielitaidon osoittaminen

Kansalaisuuslain (359/2003) 13 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetyn kielitaitoedellytyksen täyttyminen voidaan osoittaa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 15―17 §:ssä säädetyin tavoin.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 11 §:n 2 momentissa mainitut kielitutkintolautakunnat voivat antaa Maahanmuuttovirastolle suositusluontoisia yleislausuntoja siitä, että kielitaito vastaa laissa edellytettyä kielitaitovaatimusta, tai poikkeuksellisissa tapauksissa antaa lausunnon myös yksittäisen hakemuksen johdosta.

8 §
Viranomaisten välinen yhteistyö

Maahanmuuttovirasto, Väestörekisterikeskus, maistraatit, poliisi, rajavartiolaitos, Pääesikunta, siviilipalveluskeskus, ulkoasiainministeriö sekä edustustot sopivat yhteistyön järjestämisestä asioissa, jotka koskevat toimien tarkoituksenmukaista yhteensovittamista ja tiedonvälitystä Suomen kansalaisuutta koskevissa asioissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thors

Lainsäädäntöneuvos
Jorma Kantola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.