1079/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun rakennerahastolain (1401/2006) 47 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä Euroopan yhteisön lainsäädännössä ja muualla laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetään rakennerahastoista osarahoitettujen toimien tukikelpoisista menoista, sovelletaan tätä asetusta.

Tätä asetusta sovelletaan alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmien toimien rahoitukseen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) yleisasetuksella Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1083/2006;

2) aluekehitysrahastoasetuksella Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1080/2006;

3) sosiaalirahastoasetuksella Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1081/2006;

4) täytäntöönpanoasetuksella Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöksistä annettua komission asetusta (EY) N:o 1828/2006;

5) toimella rakennerahastolain 2 §:n 11 kohdassa tarkoitettua hanketta tai hankekokonaisuutta;

6) tuloja tuottavalla hankkeella tarkoitetaan yleisasetuksen 55 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä hankkeita;

7) välittömillä kustannuksilla hankkeesta aiheutuvia menoja, jotka voidaan kohdentaa suoraan hankkeelle;

8) välillisillä kustannuksilla sellaisia tuensaajalle hankkeesta aiheutuneita menoja, joita ei voida tai joita ei ole tarkoituksenmukaista suoraan kohdentaa hankkeelle.

2 luku

Yleinen ja eräiden menojen tukikelpoisuus

3 §
Tukikelpoisuuden yleiset edellytykset

Menot ovat tukikelpoisia, jos ne ovat aiheutuneet ohjelman ja avustuspäätöksen mukaisen hankkeen toteuttamisesta avustusta koskevassa päätöksessä hyväksyttynä toteutusaikana ja ne ovat tosiasiallisesti tuensaajan maksamia. Menojen tulee olla tarpeellisia hankkeen toteuttamiseksi ja määrältään kohtuullisia. Tuensaajan maksamat menot on osoitettava maksukuittien tai, jos tämä ei ole mahdollista, todistusarvoltaan vastaavien kirjanpitotositteiden avulla.

Tuensaajan tavanomaisesta toiminnasta aiheutuneet menot eivät ole hankkeen tukikelpoisia menoja. Tavanomaisena toimintana ei kuitenkaan pidetä erillisenä hankkeena toteutettavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Edellä 1 momentista poiketen luontoissuoritukset, poistot ja yleiskustannukset voivat olla tukikelpoisia menoja siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Jos tuensaaja on saanut tai on oikeutettu saamaan hankkeesta aiheutuneeseen menoon korvausta muualta, meno ei ole tukikelpoinen.

4 §
Palkkamenot

Palkkamenoina hyväksytään tuensaajan hankkeeseen tekemästä ja hankkeen edellyttämästä työstä aiheutuneet välittömät ja välilliset lakisääteiset kustannukset. Palkkoihin liittyvien välillisten kustannusten käsittelyssä noudatetaan, mitä 8 §:ssä säädetään yleiskustannuksista.

Jos hankkeen hyväksi tehtävä työ käsittää vain osan henkilön työpanoksesta, palkkamenojen tukikelpoisiksi hyväksymisen edellytyksenä on, että työstä on pidetty työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeelle tehty työ ja henkilön hankkeen toteuttamisaikana tekemän muun työn kokonaismäärä.

5 §
Hankinnat

Julkisista hankinnoista aiheutuvien menojen tukikelpoisuuden edellytyksenä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) ja sen nojalla annettujen säännösten noudattaminen. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa on hankintojen kustannusten tukikelpoisuuden edellytyksenä, että ne ovat kohtuullisia ja että tämän arvioimiseksi on pyydetty riittävä määrä tarjouksia.

3 luku

Laskennallisten kustannusten tukikelpoisuus

6 §
Luontoissuoritukset

Hankkeen rahoitus voi muodostua tuensaajalle hanketta varten vastikkeetta tehdystä työstä tai tuensaajalle hanketta varten vastikkeetta luovutetuista tuotantopanoksista (luontoissuoritus). Hankkeen toteuttamiseksi tarpeelliset luontoissuoritukset voidaan avustuspäätöksessä hyväksyä hankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi, jos niiden yhteys hankkeen menoihin ja rahoitukseen on selvitetty luotettavalla tavalla ennen tuen myöntämistä. Luontoissuoritusten on oltava perusteltuja hankkeen sisällön tai hankkeelle asetettujen tavoitteiden kannalta.

Luontoissuorituksen arvona otetaan huomioon enintään luontoissuorituksen luovuttajalle luontoissuorituksesta aiheutuneet kustannukset, vastaavasta työstä tavanomaisesti maksettava palkka tai hankkeelle vastikkeetta luovutetun tuotantohyödykkeen markkinahinta. Luontoissuorituksista on pidettävä kirjaa, jolla voidaan selvittää niiden rahallinen arvo. Luontoissuorituksen rahallinen arvo tai sen laskentaperusteet vahvistetaan avustuspäätöksessä.

Luontoissuorituksen arvo voi olla enintään puolet hankkeen omarahoitusosuudesta. Rakennerahastoista maksettava osarahoitus ei saa ylittää tukikelpoisten menojen kokonaismäärää luontoissuoritusten arvolla vähennettynä.

7 §
Poistot

Kiinteistön ja käyttöomaisuuden poistot hankkeen toteutusaikana ovat tukikelpoisia, jos poistojen kohteena olevan omaisuuden hankintaan ei ole saatu julkista tukea. Poistot lasketaan voimassa olevien kirjanpitosäännösten ja -määräysten mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna julkisena tukena ei kuitenkaan pidetä sellaista kansallista julkista rahoitusta, jota hankkeen toteuttajana toiminut viranomainen tai julkisyhteisö on käyttänyt 1 momentissa tarkoitetun omaisuuden hankintaan tai joka rahoitus perustuu viranomaiselle tai julkisyhteisölle myönnettyihin toimintamäärärahoihin.

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavissa hankkeissa käyttöomaisuuden hankintahinnan poistojen tukikelpoisuudesta säädetään sosiaalirahastoasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa.

8 §
Yleiskustannukset

Yleiskustannukset ovat välillisiä kustannuksia. Ne ovat tukikelpoisia, jos ne perustuvat hankkeen tosiasiallisiin kustannuksiin ja ne kohdennetaan hankkeeseen siinä suhteessa välillisistä kustannuksista, kuin ne ovat aiheutuneet hankkeesta sekä perustellulla, oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla.

Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitetuissa hankkeissa tuen myöntävä viranomainen voi kuitenkin tuensaajan pyynnöstä päättää, että 1 momentissa tarkoitettuja kustannuksia hyväksytään enintään määrä, joka vastaa 10 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Tuensaajan ei tarvitse erikseen eritellä kustannuslajeja siten, kuin 1 momentissa säädetään.

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitetuissa hankkeissa tuen myöntävä viranomainen voi tuensaajan pyynnöstä päättää, että poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, hankkeen yleiskustannusten tukikelpoisuuteen sovelletaan, mitä sosiaalirahastoasetuksen 11 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetään kiinteähintaisena ilmoitetuista välittömistä kustannuksista. Määrättäessä kiinteähintaisen kustannuksen suuruutta 4 §:ssä tarkoitetut palkkakustannukset luetaan kuitenkin kokonaisuudessaan kuuluvaksi välittömiin menoihin.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmissa Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettujen hankkeiden osalta noudatetaan kuitenkin, mitä täytäntöönpanoasetuksen 52 artiklassa säädetään yleiskustannusten tukikelpoisuudesta.

4 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

9 §
Hankkeiden pysyvyys

Hankkeesta aiheutuvien menojen tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hankkeen hyväksyttyyn sisältöön tai toteuttamisedellytyksiin ei kohdistu sellaisia huomattavia muutoksia avustuspäätöksen mukaista päättymispäivää seuraavana viitenä vuotena tai jos muualla laissa niin säädetään, avustuspäätöksen mukaista päättymispäivää seuraavana kolmena vuotena, joista säädetään yleisasetuksen 57 artiklassa.

Avustusta koskevaan päätökseen on otettava ehto tuensaajan velvollisuudesta ilmoittaa 1 momentissa tarkoitetuista muutoksista tuen myöntäneelle viranomaiselle.

10 §
Tulot

Tuloja tuottavien hankkeiden tukikelpoisten kustannusten määräämisessä noudatetaan, mitä yleisasetuksen 55 artiklan 2 kohdassa säädetään silloin, kun tulojen arviointi ennakolta on mahdollista.

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa noudatetaan, mitä yleisasetuksen 55 artiklan 3 kohdassa ja tässä momentissa säädetään. Jos hankkeen hyväksyttynä toteutusaikana tai viiden vuoden aikana hankkeen päättymisestä hanke saa 2 §:n 6 kohdassa tarkoitettuja tuloja, on näistä tuloista saatava rahoitusosuus vähennettävä hankkeelle hyväksytyistä tukikelpoisista menoista.

Hakijan on esitettävä hakemuksen yhteydessä arvio tuloista sekä ilmoitettava jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä hankkeen saamat tulot. Sen lisäksi avustusta koskevaan päätökseen on otettava ehto tuensaajan velvollisuudesta ilmoittaa 2 momentissa tarkoitetuista tuloista tuen myöntäneelle viranomaiselle.

Tuloihin, jotka on saatu enintään kolmen vuoden kuluttua hankkeen myöntämisen perusteena olevan toimenpideohjelman päättymisestä, sovelletaan, mitä yleisasetuksen 55 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Tämä pykälä ei koske hankkeita, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön lainsäädännön valtiontukia koskevia säännöksiä.

11 §
Käytettynä hankitut koneet ja laitteet

Käytettynä hankitun koneen tai laiteen hankintameno ei ole tukikelpoinen, jos sen hankintaan on viiden edellisen vuoden aikana saatu julkista tukea.

12 §
Eräiden verojen ja maksujen tukikelpoisuus

Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen kustannus, ellei tuensaaja esitä veroviranomaiselta saatua tai muuta riittävää selvitystä siitä, ettei kyseiseen toimintaan liittyvistä kustannuksista ole mahdollisuutta saada arvonlisäveron palautusta.

Korkokulut, tilitapahtumista perittävät palvelumaksut, valuutanvaihtopalkkiot, kurssitappiot sekä muut yksinomaan rahoitukseen liittyvät menot eivät ole tukikelpoisia. Menot pankin tai muun rahoituslaitoksen antamista takauksista ovat tukikelpoisia, jos hankkeen rahoitus edellyttää takausta.

13 §
Eräiden hankkeiden tukikelpoisuus

Euroopan sosiaalirahaston toimenpideohjelmassa kansainvälistä yhteistyötä koskevien hankkeiden kustannukset ovat tukikelpoisia, jos ne aiheutuvat sosiaalirahastoasetuksen 3 artiklan 6 kohdan mukaisista toimenpiteistä siten kuin ohjelma-asiakirjassa määrätään.

14 §
Tekninen tuki

Toimenpideohjelman teknisestä tuesta maksettavina menoina tukikelpoisia ovat sellaiset menot, jotka koskevat toimenpideohjelman valmistelua, hallinnointia, seurantaa, arviointia, tiedotusta ja valvontaa sekä toimet, joilla parannetaan rahastojen täytäntöönpanoa koskevia hallinnollisia valmiuksia.

Tekniseen tukeen ei kuitenkaan sovelleta tämän asetuksen 6 ja 8 §:ää muutoin kuin palkkakustannuksiin liittyvien lakisääteisten sivukulujen osalta.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Ministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Kari Parkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.