1023/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtiovarainministeriöstä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 1 ja 2 §, 3 §:n 1 momentti sekä 6 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 6 §:n 3 momentti asetuksessa 58/2004, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtäviä ovat:

1) taloudellisen kehityksen seuranta ja ennustaminen, talous- ja rakennepolitiikan valmistelu ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi;

2) finanssipolitiikan tavoitteet, keinot ja arviointi;

3) valtion talousarvio, valtiontalouden kehykset, toiminta- ja taloussuunnittelun perusteet, hallituksen kertomus valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä valtion tilinpäätöskertomus;

4) valtion liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen yleinen järjestelmä;

5) valtion taloushallinto, valtiontalouden valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin perusteet sekä virheiden ja väärinkäytösten vastainen toiminta;

6) valtion hankintatoimen yleinen ohjaus ja kehittäminen;

7) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajajärjestelmä;

8) Euroopan tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan petostentorjuntavirastoa koskevat asiat;

9) valtion lainanannon ja korkotukilainojen yleiset perusteet;

10) valtion omaisuuden omistamisen ja hallinnan yleiset perusteet, toimitilojen järjestämisen yleinen ohjaus sekä valtionperinnöt;

11) valtion toimintojen maksullisuuden ja maksujen yleiset perusteet;

12) indeksiehdon käytön rajoittaminen sopimuksissa;

13) veropolitiikan suunnittelu ja toimenpiteiden vaikutusten selvittäminen sekä verojärjestelmän kehittäminen;

14) verot ja veronluonteiset maksut;

15) yleistä tullipolitiikkaa koskevat asiat ja siihen kuuluvat tullimenettelyt sekä kiintiö- ja suspensiotullit;

16) rahoitusjärjestelmän kehittäminen;

17) valtion lainanoton, velanhoidon ja kassavarojen sijoittamisen yleinen ohjaus ja valvonta sekä arvopaperistamalla tapahtuva varainhankinta;

18) valtiontakaukset ja -takuut sekä niihin verrattavat sitoumukset;

19) rahajärjestelmä, maksuvälineet ja -järjestelmät;

20) luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituspalveluja tarjoavien yritysten, säästökassatoimintaa harjoittavien osuuskuntien sekä panttilainauslaitosten toimintaa koskevat asiat;

21) arvopaperi- ja johdannaiskauppaa sekä niiden selvitystä, arvo-osuusjärjestelmää ja niitä ylläpitävien yhteisöjen toimintaa koskevat asiat;

22) rahoitusmarkkinoiden valvonnan sääntely;

23) Suomen Pankkia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmää koskevat asiat;

24) Kansainvälistä Valuuttarahastoa, Maailmanpankkiryhmää, Euroopan investointipankkia, Pohjoismaiden investointipankkia sekä osaltaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia ja Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiötä koskevat asiat;

25) valtionhallinnon työnantajatoiminnan, henkilöstöjohtamisen ja työmarkkinapolitiikan kehittäminen ja toteuttaminen, keskustason työnantajatoiminta, henkilöstön oikeudellisen aseman ja sopimusjärjestelmän perusteet, valtionhallinnon johdon ja johtamisen kehittäminen, eläkkeiden ja muiden palvelussuhteen ehtojen yleinen järjestely;

26) virkasuhteen ehdoista määrääminen, kun asia ei kuulu viraston tai valtion liikelaitoksen toimivaltaan, sekä viran siirtäminen toisen ministeriön hallinnonalan virastoon ja määrärahan siirtäminen tällaisen viraston käytettäväksi;

27) valtion yleisen tilastotoimen ohjaus ja kehittäminen;

28) julkishallinnon yleinen kehittäminen sekä valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittäminen;

29) valtion toimintojen alueellistamisen koordinointi, seuranta ja kehittäminen;

30) aluehallinnon ja valtion paikallishallinnon aluejaot ja niiden yhteensovittaminen;

31) julkisten palvelujärjestelmien laadunhallinnan ja toiminnallisen tehokkuuden parantaminen;

32) julkisen hallinnon tietohallinnon, sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleinen kehittäminen sekä valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus;

33) valtion ja kuntien välisen tietohallintoyhteistyön edistäminen sekä yhteisten toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen ja menetelmien kehittäminen ja yhteensovittaminen;

34) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleinen kehittäminen ja valtionhallinnon tietoturvallisuuden ohjaus;

35) kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde;

36) kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja harkinnanvarainen rahoitusavustus;

37) läänin- ja rekisterihallinnon sekä väestökirjanpidon ohjaus ja kehittäminen;

38) valtioneuvoston yhteisten tietojärjestelmien sekä tietoliikenne- ja viestintäverkkojen tekninen kehittäminen ja ylläpito;

39) Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa koskevat asiat.

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, rahastot, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) lääninhallitukset;

2) maistraatit;

3) Tilastokeskus;

4) tullilaitos;

5) Valtiokonttori;

6) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus;

7) verohallinto;

8) Väestörekisterikeskus;

9) Senaatti-kiinteistöt;

10) valtion eläkerahasto;

11) valtion vakuusrahasto;

12) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta;

13) virkamieslautakunta;

14) kunnallinen eläkelaitos;

15) kunnallinen työmarkkinalaitos;

16) Kuntien takauskeskus;

17) Hansel Oy;

18) Tietokarhu Oy;

19) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa;

20) Yrityspankki Skop Oyj, selvitystilassa.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) henkilöstöosasto;

6) hallinnon kehittämisosasto;

7) kuntaosasto;

8) hallintoyksikkö;

9) valtioneuvoston tietohallintoyksikkö.


6 §
Virkojen täyttäminen

Valtioneuvosto nimittää muut 5 §:n 1―8 kohdassa mainitut virkamiehet.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Heikki Euramo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.