997/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n ja 4 luvun 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) 2 luvun 1 §:n 7 momentti ja 4 luvun 1 §:n 1 momentti seuraavasti,

2 luku

Etuuksien hakeminen ja maksaminen

1 §
Päivärahaetuuksia haettaessa esitettävä selvitys

Tartuntatautilain (583/1986) 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua päivärahaa haettaessa on esitettävä;

1) tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen päätös työstä poissaolosta tai eristämisestä, tai

2) sosiaali- ja terveysministeriön, lääninhallituksen tai tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen päätös karanteenista sekä

3) luotettava selvitys ansionmenetyksestä ja sen määrästä.

Jollei luotettavaa selvitystä ansionmenetyksen määrästä esitetä, etuus määrätään sen työtulon perusteella, joka on vahvistettu päivärahan perusteeksi.


4 luku

Rahoitus

1 §
Valtion rahoitusosuuden suorittaminen työtulovakuutuksen kuluista

Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:ssä tarkoitetun valtion osuuden ennakkona kuukausittain yhtä kahdettatoista osaa vastaavan määrän niistä arvioiduista kuluista, jotka aiheutuvat:

1) sellaisen sairausvakuutuslain 18 luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen päivärahan tai kuntoutusrahan maksamisesta, joka on enintään 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun vähimmäismäärän suuruinen tai, kun kysymyksessä on Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 35 §:ssä tarkoitettu kuntoutusraha, enintään viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitetun suuruinen; ja

2) sairausvakuutuslain 13 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon korvaamisesta yrittäjälle ja muulle omaa työtä tekevälle;

3) sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan valtion varoista rahoitettavasta muusta kuin vähimmäismäärän suuruisena maksettavasta vanhempainpäivärahasta.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2007.

Sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu valtion osuus tammikuusta lokakuuhun vuodelta 2007 sekä tämän asetuksen 4 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu valtionosuuden ennakko vuoden 2007 marras- ja joulukuulle suoritetaan sairausvakuutusrahastoon joulukuun ensimmäisenä arkipäivänä vuonna 2007.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Virpi Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.