992/2007

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007

Laki luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 13 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1007/2005, sekä

lisätään 13 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1087/1985 ja mainitussa laissa 1007/2005, uusi 7 kohta ja 13 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 1087/1985 ja 1007/2005, uusi 4 momentti seuraavasti:

13 §

Jos luopuja ryhtyy harjoittamaan maataloustuotantoa suuremmassa laajuudessa kuin 6 a §:n 1 momentissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään tai jos 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja sitoumuksia ei ole noudatettu, lakkautetaan luopumiseläke siitä lukien, kun lakkauttamisen aiheuttavaan toimintaan ryhdyttiin tai laiminlyönti tapahtui. Tällöin ei sitoumuksen laiminlyöntinä kuitenkaan pidetä:


6) suostumista sellaiseen perintökaaren (40/1965) 3 luvussa tarkoitettuun ositukseen ja perinnönjakoon, jossa jaetaan jakamattomaan kuolinpesään osaksi tai kokonaan kuuluva luopumisen kohteena oleva maatila, jos luopumiseläkettä vielä saavan osakkaan 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun sitoumuksen antamisesta on kulunut vähintään 15 vuotta;

7) maataloustuotannosta luopumissitoumuksen tai pellon myyntirajoitussitoumuksen alaisen maan luovuttamista, jos maa on ollut yhtäjaksoisesti viljelemättä vähintään 15 vuotta sitoumuksen antamisesta lukien ja maa on luontaisesti poistunut pysyvästi maataloustuotannosta siten, ettei sitä ole enää pidettävä peltomaana.


Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitetulta rekisteriviranomaiselta tiedot, jotka ovat välttämättömät 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun edellytyksen arvioimiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen luovutukseen, jossa luovutuskirja on allekirjoitettu lain voimaantulon jälkeen.

HE 46/2007
MmVM 2/2007
EV 34/2007

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.