971/2007

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007

Laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka seuraavissa laeissa tai niiden nojalla on säädetty kauppa- ja teollisuusministeriön käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi, sekä käyttää näissä laeissa kauppa- ja teollisuusministeriölle säädettyä asetuksenantovaltaa:

1) tilintarkastuslaki (459/2007);

2) biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettu laki (446/2007);

3) vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettu laki (349/2007);

4) julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007);

5) yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annettu laki (240/2007);

6) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (1336/2006);

7) sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta annettu laki (1082/2006);

8) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki (390/2005);

9) kosmeettisista valmisteista annettu laki (22/2005);

10) Suomen talousvyöhykkeestä annettu laki (1058/2004);

11) pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annettu laki (971/2004);

12) päästökauppalaki (683/2004);

13) kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettu laki (75/2004);

14) eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annettu laki (19/2003);

15) kauppakamarilaki (878/2002);

16) seutuyhteistyökokeilusta annettu laki (560/2002);

17) valtion vientitakuista annettu laki (422/2001);

18) eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annettu laki (300/2001);

19) jalometallituotteista annettu laki (1029/2000);

20) talous- ja velkaneuvonnasta annettu laki (713/2000);

21) maakaasumarkkinalaki (508/2000);

22) Energiamarkkinavirastosta annettu laki (507/2000);

23) Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annettu laki (1352/1999);

24) painelaitelaki (869/1999);

25) maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999);

26) Kuluttajavirastosta annettu laki (1056/1998);

27) valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettu laki (445/1998);

28) valtiontakuurahastosta annettu laki (444/1998);

29) valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettu laki (443/1998);

30) valtion erityisrahoitusyhtiön perustamiseen liittyvistä järjestelyistä annettu laki (442/1998);

31) kirjanpitolaki (1336/1997);

32) kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annettu laki (346/1997);

33) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettu laki (1260/1996);

34) julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annettu laki (1137/1996);

35) Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annettu laki (1136/1996);

36) sähköturvallisuuslaki (410/1996);

37) turvatekniikan keskuksesta annettu laki (1071/1995);

38) sähkömarkkinalaki (386/1995);

39) geenitekniikkalaki (377/1995);

40) ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa annettu laki (1521/1994);

41) alkoholilaki (1143/1994);

42) tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettu laki (1070/1994);

43) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettu laki (468/1994);

44) mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annettu laki (1156/1993);

45) Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annettu laki (429/1993);

46) ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annettu laki (1612/1992);

47) huoltovarmuuden turvaamisesta annettu laki (1390/1992);

48) patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annettu laki (1032/1992);

49) patentti- ja rekisterihallituksesta annettu laki (575/1992);

50) kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annettu laki (72/1992);

51) kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annettu laki (1682/1991);

52) säteilylaki (592/1991);

53) mittatekniikan keskuksesta annettu laki (1149/1990);

54) Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annettu laki (717/1990);

55) kuluttajatutkimuskeskuksesta annettu laki (112/1990);

56) kilpailuvirastosta annettu laki (711/1988);

57) ydinenergialaki (990/1987);

58) toimenpiteistä Suomen merenkulun turvaamiseksi annettu laki (142/1987);

59) valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annettu laki (651/1985);

60) geologian tutkimuskeskuksesta annettu laki (995/1983);

61) turvavarastolaki (970/1982);

62) kuljetusten alueellisesta tukemisesta annettu laki (954/1981);

63) yhteismerkkilaki (795/1980);

64) aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettu laki (300/1979);

65) toiminimilaki (128/1979);

66) kuluttajansuojalaki (38/1978);

67) haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annettu laki (1086/1974);

68) ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annettu laki (609/1973);

69) matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki (186/1973);

70) valtion alustakauksista annettu laki (573/1972);

71) ydinvastuulaki (484/1972);

72) valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annettu laki (144/1972);

73) elinkeinotulon verottamisesta annettu laki (360/1968);

74) oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annettu laki (656/1967);

75) osamaksukaupasta annettu laki (91/1966);

76) kaivoslaki (503/1965);

77) vakauslaki (219/1965);

78) eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annettu laki (375/1963);

79) luottoehdoista osamaksukaupassa annettu laki (622/1962);

80) tekijänoikeuslaki (404/1961);

81) puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annettu laki (238/1960);

82) valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita annettu laki (174/1940);

83) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annettu laki (122/1919).

2 §

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka seuraavissa laeissa tai niiden nojalla on säädetty työministeriön käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi, sekä käyttää näissä laeissa työministeriölle säädettyä asetuksenantovaltaa:

1) merimiespalvelulaki (447/2007);

2) yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettu laki (335/2007);

3) yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki (334/2007);

4) yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annettu laki (240/2007);

5) rakennerahastolaki (1401/2006);

6) eräiden pitkäaikaisesti työttömänä olleiden henkilöiden eläketuesta annettu laki (39/2005);

7) henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annettu laki (758/2004);

8) työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annettu laki (400/2004);

9) sosiaalisista yrityksistä annettu laki (1351/2003);

10) vuorotteluvapaalaki (1305/2002);

11) julkisesta työvoimapalvelusta annettu laki (1295/2002);

12) työttömyysturvalaki (1290/2002);

13) työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä annettu laki (1058/2002);

14) vakuutusvalvontavirastosta annettu laki (78/1999);

15) ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen n:o 7/94 eräiden määräysten hyväksymisestä ja päätöksen soveltamisesta annettu laki (530/1994);

16) Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annettu laki (1504/1993);

17) sotilasavustuslaki (781/1993);

18) siviilipalveluslaki (1723/1991);

19) ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettu laki (1707/1991);

20) henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annettu laki (725/1990);

21) henkilöstörahastolaki (814/1989);

22) työttömyyskassalaki (603/1984);

23) merimiesten vuosilomalaki (433/1984);

24) työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettu laki (248/1982);

25) merimieslaki (423/1978);

26) merityöaikalaki (296/1976);

27) työvoimaopistosta annettu laki (929/1973);

28) työriitojen sovittelusta annettu laki (420/1962);

29) asevelvollisuuslaki (452/1950).

3 §

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka alueiden kehittämislaissa (602/2002) tai rakennerahastolaissa (1401/2006) taikka niiden nojalla on säädetty sisäasiainministeriön käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi, sekä käyttää näissä laeissa sisäasiainministeriölle säädettyä asetuksenantovaltaa.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 54/2007
PeVM 3/2007
EV 47/2007

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Pääministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.