934/2007

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1294/2004) 1 §:n 2 momentin 3 kohta, 2 §:n 4 momentti, 5 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 momentti ja 7 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä on 2 §:n 4 momentti laissa 131/2007 sekä

lisätään 1 §:n 2 momenttiin uusi 4 kohta ja 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 10 a ja 10 b kohta seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Velvollinen suorittamaan valvontamaksun (maksuvelvollinen) on:


3) arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemuksesta otetun arvopaperin liikkeeseenlaskija;

4) arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetun monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan arvopaperin liikkeeseenlaskija.


2 §
Valvontamaksu

Suhteellinen maksu lasketaan maksuvelvollisen viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen taseen loppusumman tai liikevaihdon, luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:n 1 momentissa tarkoitetun omien varojen vähimmäismäärää koskevan vaatimuksen (pääomavaatimus) tai viimeksi päättyneen kalenterivuoden lopussa hallinnoitujen sijoitusrahastojen varojen yhteismäärän perusteella, jollei 3 §:stä muuta johdu. Sijoituspalveluyrityksen liikevaihdoksi katsotaan tuloslaskelman mukaisten tuottojen yhteismäärä, jolloin arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan osalta mukaan luetaan nettotuotot. Jos nettotuotto on negatiivinen, se merkitään nollaksi.

5 §
Sijoituspalveluyrityksen valvontamaksu

Sijoituspalveluyrityksen suhteellinen maksu on 0,20 prosenttia yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta ja 0,75 prosenttia pääomavaatimuksesta. Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 §:n 3―5 momentissa tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen suhteellinen maksu on kuitenkin 0,20 prosenttia yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta. Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sivuliikkeen suhteellinen maksu on 0,16 prosenttia ja mainitun momentin 3 kohdassa tarkoitetun sivuliikkeen suhteellinen maksu 0,35 prosenttia sivuliikkeen vuotuisesta liikevaihdosta.


6 §
Rahastoyhtiön valvontamaksu

Rahastoyhtiön suhteellinen maksu on 0,0055 prosenttia yhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärästä ja, jos yhtiö tarjoaa sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua omaisuudenhoitoa tai 2 kohdassa tarkoitettua sijoitusneuvontaa, 0,35 prosenttia näistä sijoituspalveluista saadusta liikevaihdosta. Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sivuliikkeen suhteellinen maksu on 0,21 prosenttia ja mainitun momentin 3 kohdassa tarkoitetun sivuliikkeen suhteellinen maksu 0,53 prosenttia sivuliikkeen vuotuisesta liikevaihdosta.


7 §
Muun perusmaksua maksavan valvontamaksu

Seuraavien maksuvelvollisten valvontamaksu muodostuu ainoastaan perusmaksusta:


10 a) arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetun monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan osakkeen liikkeeseenlaskijan perusmaksu on 40 laskentayksikköä;

10 b) monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan muun kuin 10 a kohdassa tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan perusmaksu on 10 laskentayksikköä;


Jos yhteisö on maksuvelvollinen useammalla kuin yhdellä 1 momentin 12―14 kohdassa mainitulla perusteella, maksu peritään vain kerran sen perusteen mukaan, joka johtaa korkeimpaan maksuun. Jos 1 momentin 12―14 kohdassa tarkoitettu maksuvelvollinen on samalla toisen konsernin tytäryhteisö, sen emoyhteisöltä ei peritä maksua samalla perusteella. Jos yhteisö on maksuvelvollinen 9 tai 10 kohdassa mainitun perusteen ohella 10 a tai 10 b kohdassa mainitulla perusteella, maksu peritään vain kerran ja sen perusteen mukaan, joka johtaa korkeimpaan maksuun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

HE 43/2007
TaVM 4/2007
EV 39/2007
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073); EYVL N:o L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.