907/2007

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin ja 11 §:n 2―3 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä 2 §:n 2 momentti on laissa 273/2004 ja 11 §:n 2―3 momentti laissa 423/2007:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella annetaan seuraavien Euroopan yhteisön säädösten mukaista hakemus- ja valvontamenettelyä koskevat tarkemmat kansalliset säännökset:

1) neuvoston asetus (EY) N:o 509/2006 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi;

2) neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta;

3) komission asetus (EY) N:o 1898/2006 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

2 §
Määritelmä

Tämän asetuksen ensimmäisessä pykälässä mainittujen säädösten mukaisesta järjestelmästä käytetään tässä asetuksessa nimitystä nimisuoja.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Nimisuojaa koskevissa hakemusasioissa toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö, joka voi tarvittaessa käyttää apunaan työvoima- ja elinkeinokeskuksia.

Rekisteröidyn nimen käyttämistä ja rekisteröintiehtojen noudattamisen valvontaa ohjaa maa- ja metsätalousministeriö. Valvontaa suorittavat Elintarviketurvallisuusvirasto ja elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetut muut viranomaiset sekä alkoholijuomien osalta Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

4 §
Nimisuojatyöryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa viideksi vuodeksi kerrallaan työryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tehtävien toimeenpanossa esille tulleita ongelmia ja tehdä järjestelmiä koskevia kehittämisehdotuksia sekä antaa ministeriölle pyynnöstä lausuntoja järjestelmien toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä. Työryhmään kuuluvat puheenjohtaja sekä enintään kymmenen jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Työryhmän puheenjohtajan ja jäsenten tulee olla maatalous- ja elintarvikealan asiantuntijoita ja heidän tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, Elintarviketurvallisuusvirastoa, Patentti- ja rekisterihallitusta, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta, työvoima- ja elinkeinokeskuksia, yliopistoa ja Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliittoa sekä suojattua nimeä käyttäviä elinkeinonharjoittajia. Maa- ja metsätalousministeriö määrää työryhmälle sihteerin.

5 §
Hakemusmenettely

Hakemukset toimitetaan maa- ja metsätalousministeriölle 1 §:ssä mainituissa asetuksissa säädetyllä tavalla. Hakemusmenettelyyn liittyvässä kansallisessa vastaväitemenettelyssä hakemus julkaistaan Suomen virallisessa lehdessä ja Tavaramerkkilehdessä siten, että määräaika vastaväitteen tekemiseen on vähintään kuukausi.

6 §
Kansallisen päätöksen julkaiseminen

Nimisuojaa koskeva myönteinen kansallinen päätös julkaistaan Suomen virallisessa lehdessä ja Tavaramerkkilehdessä välittömästi päätöksen antamisen jälkeen. Ilmoituksessa on mainittava muutoksenhakua koskevat tiedot sekä tieto päätöksen perusteena olevan eritelmän julkaisemisesta samanaikaisesti maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla. Nimisuojaa koskevasta lopullisesta hyväksymisestä säädetään 1 §:ssä mainituissa säädöksissä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007. Tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Tällä asetuksella kumotaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös 933/1995 sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös 934/1995.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.