858/2007

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2007

Työministeriön asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta

Työministeriön esittelystä säädetään:

1 §
Tarkoitus

Merenkulkijoiden työ- ja sosiaalisiin oloihin liittyvän lainsäädännön yleisen kehityksen sekä merenkulkijoiden työoloihin liittyvien erityiskysymysten käsittelyä varten on työministeriön yhteydessä valmistelu-, neuvottelu- ja lausunnonantoelimenä merimiesasiain neuvottelukunta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata merenkulun työ- ja sosiaalilainsäädännön yleistä kehitystä ja kehittää tarpeellista yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja laitosten sekä merenkulkualan työmarkkinajärjestöjen välillä;

2) tehdä esityksiä ja aloitteita merenkulkijoiden työolojen kehittämiseksi;

3) antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista ja suorittaa muut valtioneuvoston määräämät merimieslainsäädännön toimeenpanoa ja kehittämistä koskevat tehtävät; sekä

4) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita valtioneuvostolle asioissa, jotka koskevat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n toimialaan kuuluvia merenkulkualaan liittyviä kysymyksiä.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi neuvottelukunnassa on 9 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee edustaa työministeriötä, kahden muun jäsenen sosiaali- ja terveysministeriötä, yhden liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa sekä kolmen työnantajajäsenen ja kolmen työntekijäjäsenen merenkulkualan edustavimpia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä.

Valtioneuvosto määrää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden työministeriö määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen saman viranomaisen tai järjestön esityksestä kuin asianomainen jäsen tai varajäsen oli määrätty.

4 §
Kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta sekä silloin, kun vähintään kuusi jäsentä sitä pyytää. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja sekä vähintään kuusi muuta jäsentä, joista vähintään yksi on työnantajajäsen ja vähintään yksi työntekijäjäsen.

5 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja.

Neuvottelukunta nimeää jaostoihin jäsenet ja puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi ja puheenjohtajaksi voidaan kutsua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Neuvottelukunnan alaisena toimii merenkulun terveysjaosto. Merenkulun terveysjaosto käsittelee merimiehen terveydenhuoltojärjestelmää ja erityisesti merimiehen lääkärintarkastukseen liittyviä periaatteellisia kysymyksiä. Merenkulun terveysjaoston puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysministeriötä edustava jäsen. Terveysjaoston yhden asiantuntijajäsenen, jonka neuvottelukunta nimeää työterveyslaitoksen esityksestä, on oltava perehtynyt merimiesten työterveyshuoltoon.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan 9 päivänä kesäkuuta 1989 annettu asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta (535/1989) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2007

Työministeri
Tarja Cronberg

Hallitussihteeri
Seija Jalkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.