844/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan kasvinjalostajanoikeudesta 9 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (907/1992) 1 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti sekä 7 §:n 2 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 6 a § ja 7 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §
Rekisteröintihakemus

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä:

1) hakijan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka ja osoite;


Hakemus, samoin kuin sen liitteet, tulee laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

6 a §
Kasvilajikelautakunnan kokoonpano

Lautakunnassa tulee olla edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, siementarkastus, peltokasvien asiantuntemus, neuvonta, maataloustuottajat, elintarviketeollisuus sekä kuluttajat. Maa- ja metsätalousministeriö määrää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii Elintarviketurvallisuusviraston edustaja. Sihteeri ei ole lautakunnan jäsen. Lautakunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena sen mukaan, kuin lautakunnan työjärjestyksessä määrätään. Lautakunnan ja jaostojen työjärjestyksestä päättää lautakunta.

Lautakunta ja sen jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä tai varajäsentä on läsnä.

7 §
Asian käsittely lautakunnassa

Kasvilajikelautakunta voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita kuultavakseen ja pyytää asiantuntijalausuntoja asian käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.


Kasvinjalostajanoikeutta koskevaa päätöstä tehdessään lautakunta voi käyttää uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (UPOV) liittyneen valtion kasvinjalostajanoikeuksia rekisteröivän viranomaisen tai sen valtuuttaman viranomaisen tai laitoksen suorittamien kokeiden tuloksia.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Hannele Sankari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.