825/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hedelmöityshoidoista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään hedelmöityshoidoista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1237/2006) 21, 26 ja 31 §:n nojalla:

1 §
Sukusolujen ja alkioiden hävittäminen

Sukusoluja ja alkioita hävitettäessä tulee niiden säilytysastioissa oleva luovuttajan tunnus poistaa.

Luovutettujen sukusolujen ja alkioiden hävittämisestä ja sen ajankohdasta tulee tehdä merkintä hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 17 §:n 2 momentissa tarkoitettuun luovutussuostumuksen arkistoitavaan kappaleeseen. Hedelmöityshoitoa saavan omien sukusolujen tai alkioiden hävittämisestä tulee tehdä merkintä hoitosuostumuksen arkistoitavaan kappaleeseen.

2 §
Terveystarkastus

Terveystarkastuksen yhteydessä luovuttajalle tehdään tutkimukset siten kuin ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) 24 §:n 4 momentin nojalla annetuissa Lääkelaitoksen määräyksissä määrätään.

3 §
Luovuttajan tunnus

Luovuttajalle luodaan hedelmöityshoidoista annetun lain 14 §:ssä tarkoitettu yksilöllinen luovuttajan tunnus. Munasolun luovuttajan tunnus muodostuu organisaatio-osasta ja juoksevasta osasta. Siittiöiden luovuttajan tunnus muodostuu organisaatio-osasta, juoksevasta osasta ja osasta, josta ilmenee, onko luovuttaja antanut hedelmöityshoidoista annetun lain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksen isyyden vahvistamiseen.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus muodostaa kullekin palvelujen antajalle yksilöllisen tunnuksen käytettäväksi luovuttajan tunnuksen organisaatio-osana. Luovuttajan tunnuksen juokseva osa on kuusinumeroinen tunnus, joka on voitava yhdistää yksilöityyn luovuttajaan. Kukin palvelujen antaja aloittaa juoksevan osan numeroinnin numerosarjasta 000001. Jos siittiöiden luovuttaja on antanut hedelmöityshoidoista annetun lain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksen isyyden vahvistamiseen, merkitään tunnuksen kolmanneksi osaksi numero 1. Jos siittiöiden luovuttaja ei ole antanut edellä tarkoitettua suostumusta, merkitään tunnuksen kolmanneksi osaksi numero 2.

Alkioiden luovutuksessa sekä miehellä että naisella, joiden sukusoluista alkio on muodostunut, on oma tunnuksensa.

4 §
Luovuttajalle maksettavat korvaukset

Luovuttajalle voidaan korvata luovutuksesta aiheutuneet kustannukset ja ansionmenetys enintään todellisen suuruisina. Ansionmenetyksenä henkilölle, jolla ei ole ansiotuloja tai joka luovuttaa munasoluja tai siittiöitä vapaa-aikanaan, voidaan maksaa enintään työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisen peruspäivärahan suuruinen korvaus niiltä päiviltä, joina hän on luovutuksen mahdollistamiseksi joutunut käymään palvelujen antajan tai tämän osoittaman muun tahon luona tutkimuksissa tai varsinaisessa luovutuksessa. Korvauksen saamiseksi on pyydettäessä esitettävä tarpeelliset kuitit, palkkatodistus tai muut vastaavat asiakirjat.

Munasolujen luovuttajalle voidaan 1 momentissa säädetyn lisäksi korvata muuna haittana luovutuksen aiheuttamasta henkisestä ja ruumiillisesta rasituksesta, epämukavuudesta sekä jokapäiväisten toimintojen rajoittumisesta enintään 250 euroa luovutuskertaa kohden.

Hedelmöityshoidoista annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta alkioiden luovutuksesta ei makseta korvausta.

5 §
Toimintatiedot

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella on oikeus saada palvelujen antajalta maksutta kaikki valvontatehtävässään tarvitsemansa tiedot ja asiakirjat.

Palvelujen antajan tulee toimittaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 20 i §:n 2 momentissa tarkoitettu vuosikertomus samalla, kun kertomus toimitetaan Lääkelaitokselle.

Palvelujen antajan tulee antaa maksutta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle tilastointia varten tarpeelliset tiedot hedelmöityshoidoista, niiden tuloksellisuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta sekä potilasturvallisuudesta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.