819/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2007

Valtiovarainministeriön asetus kiinteistörahastolain nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kiinteistörahastolain (1173/1997) 13 §:n 3 momentin, 16 §:n 5 momentin, 17 §:n 2 momentin, 18 §:n 4 momentin ja 22 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 350/2007:

1 §
Yleiset määräykset

Tämä asetus koskee kiinteistörahastolain 13 §:n 3 momentissa, 16 §:n 5 momentissa, 17 §:n 2 momentissa, 18 §:n 4 momentissa ja 22 §:ssä tarkoitettuja, mainittua lakia täydentäviä määräyksiä.

Tämän asetuksen 3 § täydentää arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 ja 3 luvun nojalla annettuja valtiovarainministeriön asetuksia arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä (452/2005), eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä ja kiinteistörahastolain 22 §:ssä tarkoitetuista esitteistä (818/2007), liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (153/2007) sekä arvopaperin ottamisesta pörssilistalle koskevista vaatimuksista (840/2006) siltä osin kuin on kysymys kiinteistörahaston tiedonantovelvollisuudesta.

2 §
Kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjä täydentävät vähimmäisvaatimukset

Kiinteistörahaston on kiinteistösijoitustoiminnan säännöissä esitettävä ainakin:

1) tiedot sijoituspolitiikasta sekä tarkemmista perusteista, joiden mukaan kiinteistörahastotoimintaa harjoitetaan, kuten:

a) kuvaus riskeistä sekä riskienhallinnan ja riskien hajauttamisen periaatteista;

b) mahdollinen erikoistuminen tietylle maantieteelliselle alueelle ja sen perusteet;

c) mahdollinen erikoistuminen kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan ja sen perusteet;

d) mahdollinen erikoistuminen muulla tavoin kuin edellä b- ja c-kohdassa mainitulla tavalla;

e) mahdolliset muut sijoitusrajoitukset; sekä

f) periaatteet, jotka koskevat kiinteistörahaston varojen hoitamisessa käytettäviä kiinteistörahastolain 15 §:n mukaisia sijoituskohteita ja -menetelmiä sekä varojen jakautumista tällaisiin sijoituskohteisiin;

2) tiedot vieraan pääoman määrästä ja sen käytön periaatteista;

3) tiedot luotonottovaltuutuksesta, etenkin sen enimmäismäärästä ja aikarajasta;

4) tiedot kiinteistörahaston harjoittaman, kiinteistörahastolain 8 §:ssä tarkoitettuun kiinteistörahastotoimintaan olennaisesti liittyvän toiminnan laadusta ja laajuudesta;

5) kuvaus siitä, kuinka kiinteistöjen hallinnointi- ja ylläpitopalvelut on järjestetty;

6) kuvaus siitä, kuinka kiinteistörahaston muu omaisuudenhoitopalvelu on järjestetty;

7) kuvaus siitä, kuinka kiinteistörahaston kiinteistönarviointi on järjestetty; sekä

8) tiedot kiinteistörahastolain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetun kiinteistönjalostustoiminnan laadusta ja laajuudesta.

Ennen kuin osake tai osuus on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, kiinteistörahaston on kiinteistösijoitustoiminnan säännöissä kerrottava, missä, milloin ja miten kiinteistörahaston osakkeen tai osuuden arvo julkistetaan.

Kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen muuttamisesta päättää osakeyhtiömuotoisen kiinteistörahaston yhtiökokous, joka voi antaa kiinteistörahaston hallitukselle valtuutuksen muuttaa kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjä valtuutuksen rajoissa. Kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistörahaston kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen muuttamisesta määrätään yhtiösopimuksessa.

3 §
Kiinteistörahastoa koskevan tiedonantovelvollisuuden vähimmäissisältö

Kiinteistörahaston on julkistettava tässä pykälässä tarkoitetut tiedot osavuosikatsauksensa selostusosassa ja tilinpäätöksessä toimintakertomuksessa.

Kiinteistörahaston on kiinteistörahastolain 17 §:n 2 momentin ja 22 §:n mukaisesti annettava kiinteistöistä perustiedot kohdekohtaisesti, kuten:

a) katuosoite ja sijaintikunta;

b) rakennuksen valmistumisvuosi, peruskorjausvuosi ja muiden huomattavien korjausten valmistumisvuosi;

c) vuokrattava huoneistoala käyttötarkoituksittain; sekä

d) kiinteistörahaston omistusosuus kiinteistössä.

Kiinteistörahaston on omaisuuden arvostamiseksi annettava ainakin seuraavat tiedot kiinteistötyyppikohtaisesti ottaen huomioon, mitä kiinteistörahastolain 20 §:n 1 ja 2 momentissa on säädetty:

1) vuokratunnusluvut sekä vuokratunnuslukujen laskentamenetelmät viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, kuten:

a) käyttöaste (tyhjänä tai vajaakäytössä olevat tilat neliömetreinä);

b) toteutunut bruttotuotto;

c) vuokrasopimusten ja asiakkaiden kappalemäärät sekä vuokrasopimusten jakautuminen vuosivuokran perusteella; sekä

d) voimassa olevien vuokrasopimusten erääntyminen (niistä saatava tuotto euroina) vuosittain.

2) kiinteistöjen tuottojen tunnuslukujen laskentakaavat viimeksi päättyneeltä tilikaudelta sekä kiinteistöjen realisointiin vaikuttavat tekijät, kuten:

a) kiinteistöjen tilinpäätöspäivän käypä arvo ja sen muutos vuoden aikana;

b) toteutunut nettotuottoaste;

c) tiedot rahaston käteisvarojen suhteesta muuhun varallisuuteen (prosentteina);

d) kiinteistön realisointia rajoittavat sopimukset tai velvoitteet ja niiden määrä; sekä

e) muut kiinteistön vaihdantaan tai ylläpitoon liittyvät, kiinteistön normaalista ylläpidosta poikkeavat olennaiset velvoitteet.

Kiinteistörahaston on omaisuuden arvostamiseksi annettava edellä 3 momentissa vaaditut tiedot myös paikkakuntakohtaisesti kuitenkin siten, ettei vuokrasopimusta koskevien tietojen luottamuksellisuus vaarannu. Muutokset 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen tunnuslukujen laskentaperiaatteissa tai esittämisessä on selostettava. Tunnuslukujen esittämisen on oltava johdonmukaista.

Kiinteistörahaston on annettava edellä 2―4 momentissa vaaditut tiedot viimeksi päättyneeltä tilikaudelta siitä kiinteistövarallisuudesta, joka on ollut kiinteistörahaston omistuksessa koko tilikauden ajan, lukuun ottamatta kiinteistörahastolain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitettua omaisuutta.

Kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistörahaston on annettava lisäksi tiedot olennaisista sijoittajan asemaan vaikuttavista yhtiösopimuksen ehdoista sekä niiden muutoksista samoin kuin sellaisista lakiin perustuvista seikoista, jotka olennaisesti poikkeavat osakeyhtiöön tehtävistä sijoituksista.

Lisäksi kiinteistörahaston on annettava tiedot kommandiittiyhtiön oikeudesta hallinnointipalkkioon, merkintäpalkkioon, lunastuspalkkioon ja muihin palkkioihin, tiedot palkkioiden muutoksista sekä yhtiömiesten panosten maksamisesta ja niiden määrästä.

Kiinteistörahaston on annettava kuvaus kiinteistörahastolain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetusta kiinteistönjalostustoiminnasta kohdekohtaisesti sekä toimintaan sitoutuneesta omaisuudesta.

Kiinteistörahaston on annettava kiinteistöomaisuudestaan ainakin seuraavat tiedot, jotka on ilmoitettava rahastokohtaisesti viimeksi päättyneeltä tilikaudelta:

1) katsaus olosuhteisiin kiinteistömarkkinoilla, joille kiinteistörahasto on tehnyt sijoituksia;

2) kiinteistövarallisuuden ostot ja myynnit hankinnat ja luovutukset (euroina); sekä

3) kiinteistörahaston organisaation kuvaus.

Kiinteistörahaston on annettava tiedot 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen luottojen ja saatavien prosentuaalisista muutoksista viimeksi päättyneeltä tilikaudelta.

Jos tämän pykälän tarkoittamat tiedot on esitetty tilinpäätöksessä tai osavuosikatsauksessa, niihin voidaan viitata toimintakertomuksessa tai osavuosikatsauksen selostusosassa.

4 §
Kiinteistönarviointimenetelmän ja -arviointilausunnon vähimmäisvaatimukset

Kiinteistönarviointilausuntoon on sisällyttävä tiedot ainakin:

1) kohteen tyypistä ja sen ympäristöstä;

2) kohteen arvoon vaikuttavista tekijöistä, kuten kaavoitustilanteesta, mahdollisesta rakennuskiellosta sekä markkinatilanteesta;

3) lausunnon käyttötarkoituksesta ja lausunnon ajankohdan vaikutuksesta arvioon;

4) lausuntojen tiheydestä sekä arvioitsijan toimeksiantosopimuksen pituudesta ja toistuvuudesta;

5) lausunnon tilaajasta;

6) keskeisistä arvonmäärityksen perusteista, kuten pinta-alasta;

7) käytetyistä tietolähteistä ja katselmuksesta;

8) käytetyistä arviointimenetelmistä; sekä

9) käytetyistä tunnusluvuista.

Kiinteistörahaston ei tarvitse hankkia kohteesta uutta kiinteistönarviointilausuntoa, mikäli arviointiajankohdasta on kulunut vähemmän kuin kolme kuukautta.

5 §
Kiinteistörahaston osakkeiden ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Sen estämättä, mitä arvopaperin ottamisesta pörssilistalle koskevista vaatimuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 4 §:n 1 momentissa on määrätty, kiinteistörahaston osake voidaan ottaa kiinteistörahastolain 11 §:n mukaisesti julkisen kaupankäynnin kohteeksi, kun kiinteistörahasto luovuttaa asetuksessa mainitut tiedot arvopaperipörssille viimeksi päättyneeltä tilikaudelta.

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan myös sellaiseen kommandiittiyhtiömuotoiseen kiinteistörahastoon, joka tarjoaa yleisölle mahdollisuuden osallistua yhteisiin kiinteistösijoituksiin kiinteistörahastolain 1 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan 18 päivänä helmikuuta 1998 annettu valtiovarainministeriön päätös (135/1998) kiinteistörahastolakia täydentävistä määräyksistä.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Harju

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.