813/2007

Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Maksuttomat suoritteet
1 §

Valtion maksuperustelain 4 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia suoritteita ovat:

1) raskauden keskeyttämistä tai steriloimista koskevassa asiassa annetut päätökset;

2) tuomioistuimen tai muun valtion viranomaisen pyytämät asiantuntijalausunnot;

3) muun kuin 2―6 §:ssä tarkoitetun terveydenhuollon asian käsittely ja siihen annettu ratkaisu tai päätös; sekä

4) sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta annettavat 7 §:n 1 kohdassa tarkoitetut palvelut lukuun ottamatta osuutta, jonka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta.

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
2 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) nojalla myönnettävät luvat, lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 11 §:ssä tarkoitettu lupa alkiotutkimusta tekevälle laitokselle sekä hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettävät luvat, joista luvista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) lupa elimien tai kudosten irrottamiseen elävältä luovuttajalta elinsiirtotoimintaa varten 100 €;

2) ihmisen elimien ja kudosten lääketieteelliseen talteen ottamiseen tai käyttöön annettavat luvat 360 €;

3) ruumiiden käyttöön sekä ruumiiden elimien ja kudosten irrottamiseen lääketieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan annettavat luvat 360 €;

4) elimien, kudosten ja kudosnäytteiden muuttuneeseen käyttötarkoitukseen annettavat luvat 360 €;

5) lupa alkiotutkimusta tekevälle laitokselle 360 €; ja

6) lupa sukusolujen ja alkioiden varastointiin ja hedelmöityshoidon antamiseen 360 €.

3 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt päätökset, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa 60 €; ja

2) sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi 60 €.

4 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (599/1994) nojalla annettavat päätökset ja todistukset, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) laillistaminen

a) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 4, 5 ja 8 §:ssä tarkoitetun ammattihenkilön laillistaminen 68 €,

b) laillistaminen ETA-sopimuksen perusteella 300 €, ja

c) oppilaitoksen yhteishakemuksen perusteella 35 €;

2) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu lupa 300 €. Aiemmin myönnetyn toimiluvan jatkaminen tai luvan jälkeisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen 150 €;

3) hyväksyminen ja rekisteröiminen

a) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiin johtavan säädetyn koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen tai nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön rekisteröiminen 68 € silloin, kun kyse on Suomessa koulutuksen suorittaneesta ammattihenkilöstä tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun ammattihenkilön nimikesuojauksesta,

b) oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus 35 €,

c) muussa kuin a) kohdassa tarkoitetussa maassa koulutuksensa suorittaneiden koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen tai nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön rekisteröiminen 300 €,

4) hyväksyminen ja rekisteröiminen sääntelemättömän koulutuksen perusteella 240 €; ja

5) ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu todistus 60 € ja keskusrekisterin ote 30 €.

5 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat 2―4 §:ssä säädettyjen suoritteiden lisäksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettu lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön sekä virallinen jäljennös, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön 170 € tai jos kysymys on opinnäytetyöstä 55 €; sekä

2) viraston tai virastolle esitetystä asiakirjasta otettava jäljennös ja sen oikeaksi todistaminen 2,50 € sivulta, kuitenkin enintään 25 € asiakirjalta.

6 §

Pykälien 2―5 mukaiset maksut peritään myös silloin, kun siinä tarkoitettu päätös on kielteinen.

Muut maksulliset suoritteet
7 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu silloin, kun kysymyksessä ei ole vähäinen opastus- tai neuvontapalvelu;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset;

4) julkaisut;

5) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

6) valokopio- ja muut jäljennökset; sekä

7) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, kun se ei sisälly 1―4 kohdissa tarkoitetusta aineistosta perittävään hintaan.

8 §

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

Voimaantulo
9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään tammikuuta 2009.

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Finanssisihteeri
Tuula Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.