798/2007

Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta 3 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1017/2002) 11 §:n 1 momentti sekä

lisätään 3 §:ään uusi 8 a kohta ja asetukseen uusi 5 b ja 10 b § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


8 a) vanhalla olemassa olevalla laitoksella vuonna 2000 toiminnassa ollutta olemassa olevaa laitosta, jonka toiminnan aloittamiseksi on myönnetty lupa ennen 1 päivää heinäkuuta 1987 ja jonka toiminnanharjoittaja ei ole sitoutunut 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla rajoittamaan laitoksen käyntiaikaa;


5 b §
Luvan hakeminen

Vanhan olemassa olevan laitoksen on haettava ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaista lupaa viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2007. Lupaa ei kuitenkaan ole haettava, jos lupa-asia on vireillä tämän asetuksen voimaantullessa eikä myöskään jos lupa-asia on ratkaistu 9 päivän joulukuuta 2002 jälkeen eikä toiminnanharjoittaja halua, että laitoksen lupa-asian ratkaisemisessa sovelletaan 10 b §:n säännöksiä.

10 b §
Päästöjen raja-arvot vanhoissa olemassa olevissa laitoksissa eräissä tapauksissa

Vanhassa olemassa olevassa nestemäistä polttoainetta käyttävässä laitoksessa voidaan noudattaa hiukkaspäästöjen raja-arvoa 100 mg/m3(n), jos laitos toimii enintään 800 tuntia vuodessa laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona.

Polttoaineteholtaan yli 200 megawatin mutta enintään 400 megawatin, kiinteää polttoainetta, ei kuitenkaan turvetta eikä biomassaa, polttavassa vanhassa olemassa olevassa laitoksessa voidaan noudattaa rikkidioksidipäästöjen raja-arvoa, joka on enintään 800 mg/m3(n), jos toiminnanharjoittaja osoittaa lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla, että laitoksessa ei ole teknisesti ja taloudellisesti mahdollista noudattaa liitteen 2 taulukon 9 mukaista rikkidioksidipäästöjen raja-arvoa.

11 §
Päästöraja-arvojen noudattaminen olemassa olevissa laitoksissa

Päästöraja-arvoja katsotaan jatkuvissa mittauksissa noudatetun, jos kalenterivuoden yhdenkään kalenterikuukauden keskiarvo ei ylitä raja-arvoja ja jos rikkidioksidin ja hiukkasten kaikista 48 tunnin keskiarvoista 97 prosenttia ja typenoksidien kaikista 48 tunnin keskiarvoista 95 prosenttia ei ylitä 110 prosenttia raja-arvoista. Vanhassa olemassa olevassa laitoksessa päästöraja-arvoja katsotaan jatkuvissa mittauksissa kuitenkin noudatetun, jos kalenterivuoden yhdenkään kalenterikuukauden keskiarvo ei ylitä raja-arvoa.Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä elokuuta 2007.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY, EYVL N:o L 309, 27.11.2001, s. 1

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2007

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Anneli Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.