749/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun ympäristöministeriön asetuksen (1207/2006) liitteen 2 §:n johdantokappale sekä

lisätään 1 §:ään uusi B kohta, jolloin nykyinen B ja C kohta siirtyvät C ja D kohdaksi, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2007. Asetuksen liitteen 1 §:n B kohdassa mainittuihin suoritteisiin asetusta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä kesäkuuta 2007.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Liite

MAKSUTAULUKKO

1 §

B. Kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) mukaiset suoritteet

euro
Kasvinsuojeluaineita koskeviin hakemuksiin liittyvistä lausunnoista peritään lausuntoa pyytävältä viranomaiselta seuraavat maksut:
1. Lausunto kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksymisestä EU:n kasvinsuojeluainedirektiivin (91/414/EEC) liitteeseen I
a) biologinen tehoaine (3,5 htkk) 35 000
b) kemiallinen tehoaine (7 htkk) 70 000
c) uusi hakemus yhteisön tehoaineen hyväksyttävyyttä koskevan komission kielteisen päätöksen jälkeen, tunnilta 65
2. Lausunto kasvinsuojeluaineen hyväksymisestä
2.1. Määräaikainen hyväksyminen
a) Valmisteella on määräaikainen hyväksyminen jossakin Pohjoismaassa tai Baltian maassa ja arviointiraporttiluonnos (DAR) on valmis (0,25 htkk) 2 500
b) Valmiste hyväksytään vain kasvihuonekäyttöön, arvio tehdään Suomessa ja DAR on valmis (0,33 htkk) 3 300
c) Valmiste hyväksytään vain ulkokäyttöön, arvio tehdään Suomessa ja DAR on valmis (0,8 htkk) 8 000
2.2. Uuden valmisteen hyväksyminen
a) Valmiste on DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulkokäyttöön (0,5 htkk) 5 000
b) Valmiste on DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvihuonekäyttöön (0,2 htkk ) 2 000
c) Valmiste ei ole DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulkokäyttöön ja kasvihuonekäyttöön (2 htkk) 20 000
d) Valmiste ei ole DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvihuonekäyttöön (1,4 htkk) 14 000
e) Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu tai Suomessa biosidina hyväksytty valmiste (0,13 htkk) 1 300
f) Kasvinsuojeluaineen vastavuoroinen hyväksyminen (0,3 htkk) 3 000
2.3. Hyväksynnän uusiminen
a) Suppea arviointi (ei Annex III-arviota) (0,33 htkk) 3 300
b) Laaja arviointi (ei Annex III-arviota) (0,66 htkk) 6 600
c) Arviointi (Annex III-arvio) tehdään Suomessa (1,5 htkk) 15 000
d) Arviointi (Annex III-arvio) tehdään Suomen tekemän arviointiraportin esimerkkivalmisteesta, tunnilta 65
3. Lausunto kasvinsuojeluaineen käyttökohteiden laajentamisesta
a) Samassa käyttökohderyhmässä, mutta eri käyttömäärillä tai –ajankohdilla (0,33 htkk) 3 300
b) Eri käyttökohderyhmään, ulko- tai kasvihuonekäyttö (0,33 htkk) 3 300
c) Eri käyttökohderyhmään, ulkokäyttö ja tehtävä laaja arviointi (1 htkk) 10 000
4. Muut maksut
a) Suppea lausunto hyväksyntää koskevasta muutoksesta, esim. formulaation muutoksen yhteydessä luokituksen tarkastaminen (0,07 htkk) 700
b) Lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita, peritään taulukon kohtien 2.1.b – c, 2.2.a – d ja 2.3. a – c mukaisista suoritteista (kultakin tehoaineelta) 1 700/tehoaine

Lausuntopyynnön vireille tullessa peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia edellä 1.a - b, 2.1., 2.2., 2.3.a - c, 3.a - c ja 4.b kohdassa mainituista maksuista.

Taulukon 1.a - b, 2.1., 2.2., 2.3.a - c, 3.a - c ja 4.b kohdan mukaisista suoritteista maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän, ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.

Peruutetun tai muutoin rauenneen lausuntopyynnön käsittelystä peritään tehdyn työmäärän mukaan 65 euroa alkavalta tunnilta, kuitenkin vähintään 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

C. Pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset suoritteet

Poikkeuslupahakemuksen käsittely 6 350

D. Orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (837/2005) mukaiset suoritteet

Poikkeushakemusten käsittely:
a) poikkeus vanhan ajoneuvon entistämiseen tai korjaukseen tarvittavien tuotteiden myyntiin tai ostoon 200
b) poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen entistämiseen tai ylläpitoon tarvittavien tuotteiden myyntiin 200
c) poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen entistämiseen ja ylläpitoon tarvittavien tuotteiden ostoon 200
2 §

Jätelain (1072/1993) mukaiset suoritteet

Jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 mukaisesta jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen käsittelystä ja siirron valvonnasta peritään ilmoituksen käsittelyn yhteydessä seuraavat maksut:


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.