736/2007

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen 2 ja 5 a luvun muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 5 a luvun 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1313/2004, sekä

lisätään 2 lukuun uusi 7 a § seuraavasti:

2 luku

Rahoituslaskelma ja liitetiedot

7 a §
Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista

Jos kirjanpitovelvollisen kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto tarkastetaan tilintarkastuslain (459/2007) mukaisesti, liitetietona on esitettävä tilintarkastajan palkkiot eriteltyinä toimeksiantoryhmittäin seuraavasti:

1) tilintarkastus;

2) tilintarkastuslain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot;

3) veroneuvonta;

4) muut palvelut.

Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa jättää esittämättä 1 momentissa tarkoitetun liitetiedon.

5 a luku

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen

1 §
Kirjanpitoasetuksen soveltaminen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittuun tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen

Sellaiseen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen, joka on laadittu kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:n mukaisia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen, ei sovelleta tämän asetuksen säännöksiä, lukuun ottamatta 2 luvun 7 a §:ää, 8 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 2―4 momenttia, 9 §:n 1―3 momenttia, 10 §:n 1 momenttia, 4 luvun 1 §:ää, 3 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohtaa sekä 4 §:n 6 kohtaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen.

Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa tätä asetusta sinä tilikautena, joka on kulumassa, kun asetus tulee voimaan.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Sanna Alakare

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.