735/2007

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään13 päivänä huhtikuuta 2007 annetun tilintarkastuslain (459/2007) 29 §:n, 37 §:n ja 44 §:n nojalla:

1 luku

Tilintarkastajarekisterin sisältö ja rekisterinpito

1 §
KHT- ja HTM-tilintarkastajaa koskevat tiedot

Tilintarkastajarekisteriin merkitään seuraavat KHT- ja HTM-tilintarkastajaa koskevat tiedot:

1) nimi ja syntymäaika;

2) rekisteröintipäivä ja tunnusnumero;

3) postiosoite ja mahdollinen Internet-osoite;

4) tieto siitä, onko henkilö KHT- vai HTM-tilintarkastaja;

5) jos tilintarkastaja työskentelee tilintarkastusyhteisössä, tilintarkastusyhteisön nimi, postiosoite, tunnusnumero ja mahdollinen Internet-osoite;

6) jos tilintarkastaja on rekisteröity toisen valtion tilintarkastajarekisteriin, rekisteröinnin tunnusnumero ja tieto kyseisen valtion valvovasta viranomaisesta.

2 §
KHT- ja HTM-yhteisöä koskevat tiedot

Tilintarkastajarekisteriin merkitään seuraavat tilintarkastusyhteisöä koskevat tiedot:

1) toiminimi;

2) rekisteröintipäivä ja tunnusnumero;

3) postiosoite ja mahdollinen Internet-osoite;

4) oikeudellinen muoto;

5) tieto siitä, onko tilintarkastusyhteisö KHT- vai HTM-yhteisö;

6) yhteyshenkilön nimi ja postiosoite;

7) Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen postiosoitteet;

8) tilintarkastusyhteisössä työskentelevät tilintarkastajat ja heidän tunnusnumeronsa;

9) tilintarkastusyhteisön omistajien nimet ja postiosoitteet;

10) hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja tämän sijaisen nimi ja postiosoite;

11) jos tilintarkastusyhteisö kuuluu tilintarkastusyhteisöjen muodostamaan ketjuun, tähän kuuluvien yritysten nimet ja postiosoitteet tai tieto siitä, mistä ne ovat yleisön saatavana;

12) jos tilintarkastusyhteisö on rekisteröity toisen valtion tilintarkastajarekisteriin, rekisteröinnin tunnusnumero ja tieto kyseisen valtion valvovasta viranomaisesta.

3 §
Muun kuin ETA-valtion tilintarkastajaa koskevien tietojen rekisteröinti

Muussa kuin ETA-valtiossa hyväksytyn ja rekisteröidyn tilintarkastajan tilintarkastuslain 37 §:n 2 momentissa tarkoitetun rekisteröinnin edellytyksenä on, että:

1) tilintarkastajaksi valittu luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisön nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja täyttää tilintarkastuslain 30 tai 31 §:ssä säädettyjä vastaavat hyväksymisedellytykset;

2) tilintarkastusyhteisön hallituksen tai tätä vastaavan toimielimen jäsenten enemmistö täyttää tilintarkastuslain 30 tai 31 §:ssä säädettyjä vastaavat hyväksymisedellytykset;

3) tilintarkastaja noudattaa tilintarkastuslain 17, 24 ja 25 §:ssä säädettyä vastaavia riippumattomuutta koskevia vaatimuksia;

4) tilintarkastaja noudattaa tilintarkastuslain 13 §:ssä tarkoitettuja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja tai niitä vastaavia standardeja;

5) tilintarkastusyhteisö julkistaa tiedot hallinnostaan ja toiminnastaan tilintarkastuslain 29 §:n mukaisesti.

Muussa kuin ETA-valtiossa hyväksyttyä ja rekisteröityä tilintarkastajaa koskevat tiedot on merkittävä rekisteriin siten, että ne erottuvat ETA-valtiossa hyväksyttyjen ja rekisteröityjen tilintarkastajien tiedoista.

4 §
Muut rekisteriin merkittävät tiedot

Tilintarkastajarekisteriin merkitään nimi- ja osoitetiedot tilintarkastuslain 40 §:ssä tarkoitetusta, kyseistä tilintarkastajaa valvovasta valvontaelimestä.

5 §
Rekisteri-ilmoituksen tekeminen ja rekisterimerkintä

Rekisteri-ilmoitus on allekirjoitettava.

Rekisterimerkintä tehdään viipymättä sen jälkeen, kun rekisteri-ilmoitus tai rekisterimerkinnän edellytyksenä oleva lainvoimainen päätös on saapunut Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle.

2 luku

Asioiden käsittely valvontaelimissä

6 §
Työsuunnitelma

Valtion tilintarkastuslautakunnan, Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan (valvontaelimet) on julkistettava marraskuun loppuun mennessä seuraavaa vuotta koskeva työsuunnitelma.

7 §
Toimintakertomus

Valvontaelinten on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä julkistettava kertomus toiminnastaan.

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan toimintakertomukseen on sisällytettävä kuvaus laadunvarmistusjärjestelmän toiminnasta ja suoritetuista laaduntarkastuksista sekä laaduntarkastusten tuloksista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

8 §
Työjärjestys

Työskentelyn järjestämisestä valvontaelimissä määrätään tarkemmin niiden itsensä vahvistamassa työjärjestyksessä.

3 luku

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaa koskevat erityissäännökset

9 §
Hallintoa ja toimintaa koskevien tietojen julkistaminen

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaksi valitun tilintarkastusyhteisön on julkistettava Internet-verkkosivuillaan kolmen kuukauden kuluessa tilikautensa päättymisestä:

1) kuvaus tilintarkastusyhteisön oikeudellisesta muodosta ja omistussuhteista;

2) kuvaus tilintarkastusyhteisön hallintorakenteesta;

3) tilintarkastusyhteisön kuuluessa tilintarkastusyhteisöjen muodostamaan ketjuun kuvaus ketjun oikeudellisesta muodosta ja rakenteesta;

4) kuvaus tilintarkastusyhteisön sisäisestä laadunvarmistusjärjestelmästä;

5) tieto tilintarkastuslain 40 §:n 2 momentissa tarkoitetun viimeisimmän laaduntarkastuksen ajankohdasta;

6) luettelo julkisen kaupankäynnin kohteena olevista yhteisöistä sekä luotto- ja vakuutuslaitoksista, joissa tilintarkastusyhteisö on viimeksi kuluneen tilikauden aikana toiminut tilintarkastajana;

7) kuvaus tilintarkastusyhteisön riippumattomuusohjeista ja niiden noudattamisen valvonnasta;

8) tilintarkastastajien ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä koskevat tilintarkastusyhteisön periaatteet;

9) tilintarkastusyhteisön toiminnan laajuutta kuvaava taloudellinen informaatio, jonka tulee sisältää ainakin liikevaihto jaoteltuna kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 7 a §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;

10) tieto tilintarkastusyhteisön osakkaille maksettavien palkkioiden perusteista.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaksi valitun luonnollisen henkilön on vuosittain julkistettava Internet-verkkosivuillaan 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu tieto.

Edellä 1―2 momentissa tarkoitetut tiedot on allekirjoitettava.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007. Asetuksen 9 §:ää sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran siltä tilintarkastusyhteisön tilikaudelta, joka on kulumassa, kun asetus tulee voimaan.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1994 annettu tilintarkastusasetus (1379/1994).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Sanna Alakare

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.