717/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 9 §:n 3 momentti laissa 1446/2006:

1 §
Yleistä

Maa ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna maa- ja puutarhatalouden tukena voidaan nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisena tukena tukilain 9 §:ssä säädetyllä tavalla maksaa tässä asetuksessa säädettyjen kasvien viljelyn perusteella kansallista tukea, jäljempänä siementuotannon tuki, vuodelta 2006 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) viljelystarkastuksella sellaista valvontaviranomaisen tai tämän valtuuttaman tarkastajan suorittamaa virallista tarkastusta samaa kasvilajiketta kasvavalle yhden tai useamman kasvulohkon muodostamalla alueella, jonka yhteydessä varmistetaan viljelyksen lajikeaitous ja viljelyksen yleiskunto sekä todetaan mahdolliset vieraat kasvilajit, rikkakasvit, hukkakauratilanne ja siemenlevintäiset taudit;

2) tukeen oikeuttavalla pinta-alalla haettua ja pinta-alavalvonnan ja viljelystarkastuksen jälkeen hyväksyttyä pinta-alaa;

3) siemenliikkeellä siemenkauppalain (728/2000) mukaista kylvösiemenen markkinointia tai pakkaamista harjoittavaa elinkeinonharjoittajaa;

4) siementuotantosopimuksella siemenliikkeen ja siementuottajan välistä sopimusta kylvösiemenen tuottamisesta, tuotantomääristä, laatuvaatimuksista ja hinnoitteluperusteista, jonka perusteella siemenliike sitoutuu ostamaan sopimusehdot täyttävän kylvösiemenen;

5) siementuotantositoumuksella tilapakkaamona toimivan siemenliikkeen ja siementuottajan välistä sitoumusta oman tuotannon kylvösiemenen tuottamisesta, tuotantomääristä, laatuvaatimuksista ja hinnoitteluperusteista, jonka perusteella siemenliike sitoutuu markkinoimaan viljelystarkastuksen vaatimukset täyttävän kylvösiemenen;

6) viljakasvien viljelystarkastusasetuksella maa- ja metsätalousministeriön asetusta viljakasvien siemenkaupasta, joka on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa numerolla 109/00; ja

7) nurmikasvien viljelystarkastusasetuksella maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta, joka on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa numerolla 110/00.

3 §
Viljelytapa, pinta-ala ja hallinta

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on noudattanut lohkojen merkinnän, viljelykseen soveltuvan pellon sekä paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan osalta mitä vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (184/2006), jäljempänä hallintoasetus, 8―11 §:ssä on säädetty.

Tukeen oikeuttavaa pinta-alaa laskettaessa käytetään vuoden 2006 pinta-alavalvonnassa todettua pinta-alaa. Tästä pinta-alasta vähennetään pinta-alatarkastuksessa hylätyt pinta-alat. Siementuotannon tuessa pinta-alaa koskevat seuraamukset vähennetään tuesta ennen muita seuraamuksia.

Hallintaoikeuden siirroista noudatetaan mitä hallintoasetuksen 30 §:ssä on säädetty.

4 §
Lajit ja lajikkeet

Nurmikasvien osalta siementuotannon tukea voidaan maksaa nurminadan (Festuca pratensis Huds.), ruokonadan (Festuca arundinacea Schreb.), englanninraiheinän (Lolium perenne L.), puna-apilan (Trifolium pratense L.) ja valkoapilan (Trifolium repens L.) siementuotannosta.

Viljakasvien siementuotannon tukea voidaan maksaa ohran, kauran, vehnän ja rukiin siementuotannosta.

Siementuotannon tukea voidaan maksaa vain sellaisten lajikkeiden siementuotannosta, jotka on hyväksytty vuoden 2006 Suomen kasvilajikeluetteloon ja joita viljellään ainoastaan Suomessa. Lajikkeet, joiden tuotannosta voidaan maksaa siementuotannon tukea, on lueteltu liitteessä 1.

5 §
Nurmi- ja viljakasvien siementuotanto

Nurmi- ja viljakasvien viljelystarkastuksessa ja mahdollisessa pinta-alavalvonnassa hyväksytty ala on oikeutettu siementuotannon tukeen, jos se on määräajassa toimitetulla maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2006 tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella 102B ilmoitettu tukikelpoisen kasvilajin ja -lajikkeen siemenviljelyksen tunnisteella ST.

Siementuotannon tuen myöntämisen edellytyksenä on, että siementuottaja on tehnyt siemenliikkeen kanssa siementuotantosopimuksen tai -sitoumuksen vuonna 2006 viljelystarkastetuilta lohkoilta.

6 §
Tuen määrä ja enimmäisalat

Nurmikasvien siementuotannon tukeen oikeuttava pinta-ala on enintään nurmikasvien viljelystarkastusasetuksessa tarkoitetussa viljelystarkastuksessa hyväksytty ala. Tuen määrä on 220 euroa hehtaarilta. Tukea voidaan yhteensä maksaa enintään 442 200 euroa.

Viljakasvien siementuotannon tukeen oikeuttava pinta-ala on enintään viljakasvien viljelystarkastusasetuksessa tarkoitetussa viljelystarkastuksessa hyväksytty ala. Tuen määrä on 73 euroa hehtaarilta. Tukea voidaan maksaa yhteensä enintään 2,19 miljoonaa euroa.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1947/2005 (32005R1947); EUVL N:o L 312, 29.11.2005, s. 3
Komission päätös 2007/179/EY (32007D0179); EUVL N:o L 82, 23.3.2007, s. 31

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Liite 1

KASVILAJIT JA LAJIKKEET, JOIDEN TUOTANNOSTA MAKSETAAN KANSALLISTA TUKEA
Laji Lajike
Kaura
Aarre
Aslak
Fiia
Kolbu
Lisbeth
Marika
Peppi
Roope
Salo
Suomi
SW Vaasa
Svala
Veli
Yty
Kevätruis
Juuso
Syysruis
Elvi
Iivo
Kartano
Riihi
Kevätvehnä
Aino
Anniina
Kruunu
Mahti
Syysvehnä
Rehti
Urho
Ohra
Arra
Artturi
Erkki
Gaute
Hankkijan Pokko
Jyvä
Kunnari
Kustaa
Loviisa
Maaren
Olavi
Pilvi
Pohto
Polartop
Tofta
Viivi
Vilde
Viskosa
Voitto
Nurminata
Antti
Ilmari
Inkeri
Kalevi
Ruokonata
Retu
Puna-apila
Isomäki
Jesper
Jokioinen
Valkoapila
Isokallio
Jögeva 4
Englannin raiheinä
Riikka
Svea

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.