716/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta 27 päivänä toukokuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (435/2004) 1 §, 2 §:n 7 ja 9 kohta, 7 ja 8 § sekä 12 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a, 2 b ja 2 c § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen teknologiseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan valtion talousarvion mukaisesti myöntämän tuen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

Kehittämiskeskus voi valtion talousarvion puitteissa myöntää yrityksille ja muille yhteisöille avustusta, lainaa ja pääomalainaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tätä asetusta ei sovelleta ammattikorkeakouluille, kunnallisille organisaatioille, voittoa tavoittelemattomille yrityksille tai muille vastaaville yhteisöille myönnettävään tukeen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


7) tuella tämän asetuksen perusteella myönnettävää avustusta, lainan tai pääomalainan tukivaikutusta sekä niiden yhteismäärää;


9) pääomalainalla osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvun 1 §:ssä tarkoitettua pääomalainaa.

2 a §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tuki voidaan myöntää Suomessa rekisteröityjen ja Suomessa toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen toteuttamiin hankkeisiin, jos niiden voidaan katsoa hyödyttävän yhteiskuntaa, kansantaloutta tai ympäristöä kauppa- ja teollisuusministeriön kehittämiskeskukselle asettamien elinkeino-, teknologia- ja innovaatiopoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Tuettavien hankkeiden tulee edistää tuen saajan osaamista, yritysten verkottumista kansallisesti tai kansainvälisesti taikka tuen saajan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa työpaikkojen määrän, liikevaihdon tai viennin kasvuna.

Kehittämiskeskuksen tulee myöntämispäätöksessään määritellä tuettavan hankkeen tavoiteltavat vaikutukset sekä sisällyttää päätökseen 2 b §:ssä tarkoitetut tuen myöntämistä, maksamista ja käyttöä koskevat edellytykset sekä muut tarpeelliset ehdot.

2 b §
Suostumus

Tuen myöntämisen, maksamisen ja käytön edellytyksenä on, että tuen saajalla on kehittämiskeskuksen suostumus:

1) projektisuunnitelmasta poikkeamiseen;

2) liiketoimintansa tai sen osan myymiseen, panttaamiseen tai muuhun luovuttamiseen;

3) hankkeen tuloksena syntyneiden immateriaali- tai muiden oikeuksien myymiseen, panttaamiseen tai muuhun luovuttamiseen;

4) liiketoimintansa ulkomaille siirtämiseen; taikka

5) sellaisten muiden liiketoimintamuutoksien tai yritysjärjestelyjen toteuttamiseen, jotka vaarantavat hankkeen tavoiteltavat vaikutukset.

2 c §
Palauttamisvelvollisuus

Tuen saaja on velvollinen palauttamaan jo maksetun tuen, jos se menettelee 2 b §:ssä tarkoitetun ehdon vastaisesti tuelle tuen myöntämispäätöksessä asetetun käyttöajan kuluessa ja mainittu toimenpide vaikuttaa rahoitetun hankkeen tuloksiin. Tuen saaja on velvollinen ilmoittamaan kehittämiskeskukselle 2 b §:ssä tarkoitetuista toimista tuen myöntämispäätöksessä mainitun käyttöajan kuluessa.

Kehittämiskeskus voi antaa 2 b §:ssä tarkoitetun suostumuksensa, jos hankkeen tavoiteltavien vaikutusten ei arvioida jäävän olennaisilta osin toteutumatta tuen saajan toimen vuoksi. Noudattaen soveltuvin osin, mitä valtionavustuslain (688/2001) 26 §:ssä säädetään kohtuullistamisesta, kehittämiskeskus voi erityisestä syystä vapauttaa tuen saajan palauttamisvelvollisuudesta.

Tässä pykälässä säädetyn tuen palauttamisvelvollisuuden edellytys on, että tuen saajan 2 b §:ssä tarkoitettu toimi on tehty viiden vuoden kuluessa tuen viimeisen erän maksamisesta. Kehittämiskeskus voi erityisestä syystä soveltaa myös tapauskohtaisesti lyhyempää tai pidempää käyttöaikaa, ei kuitenkaan kymmentä vuotta pidempää, jos hankkeen erityispiirteet sitä edellyttävät.

7 §
Lainan määrä ja ehdot

Lainan enimmäismäärä on 60 prosenttia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävän lainan enimmäismäärä voi kuitenkin olla 70 prosenttia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Lainaa voidaan myöntää pääomalainana enintään määrä, joka vastaa tuki-intensiteettiä korotettuna 15 prosenttiyksiköllä.

Laina maksetaan takaisin vuosittaisin lyhennyksin. Laina-aika on enintään kymmenen vuotta. Laina voidaan kuitenkin myöntää siten, että enintään viisi ensimmäistä lainavuotta ovat lyhennyksistä vapaita. Jos myönnetyn lainan pääoma tai korko on osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädetystä syystä laina-ajan päätyttyä kokonaan tai osittain takaisin maksamatta, laina-aika pitenee kuitenkin siihen asti, kun laina on kokonaisuudessaan maksettu takaisin.

8 §
Lainan korko

Lainan korko on kolme prosenttiyksikköä alempi kuin kulloinkin voimassa oleva valtiovarainministeriön vahvistama peruskorko, kuitenkin vähintään yksi prosentti.

Pääomalainan korko on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin 1 momentissa tarkoitettu lainan korko.

12 §
Lainan perimättä jättäminen

Jos hanke epäonnistuu teknisesti tai taloudellisesti, laina-aika voidaan pidentää enintään kymmeneen vuoteen. Lyhennyksistä vapaita vuosia voi olla enintään viisi. Laina voidaan myös muuttaa pääomalainaksi kokonaan tai osittain.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin päätöksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Erityisasiantuntija
Tuija Ypyä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.